SAZA 1.3.3 - nová verzia

  1. Zmena formulára pre výber klientov. Zatiaľ čo doteraz na výber klienta s ktorým sa má pracovať slúžil zoznam, v ktorom sa dalo vyhľadávať len podľa priezviska, v novej verzii sa zobrazuje tabuľka, v ktorej je možné vyhľadávať podľa ktoréhokoľvek stĺpca (napr. podľa rodného čísla). Štandardne sú v tabuľke zobrazení všetci klienti, ktorí vyhovujú globálnemu filtru (jeho nastavenie sa zobrazuje nad tabuľkou), ale záznamy možno ďalej ľubovoľne filtrovať či usporiadať. Pre výber konkrétneho klienta slúžia klávesy Enter alebo Ctrl+Enter, príp. dvojklik myši – tak ako to bolo aj v pôvodnom zozname. Keďže Enter vyberá klienta, nemožno ho použiť na pohyb po tabuľke (čo je bežné v iných formulároch) – k tomu slúži tabelátor alebo šípky.
  2. Súčasne bol umožnený individuálny výber skupiny klientov, k čomu slúži prepínač na spodku vyššie uvedeného formulára. Po jeho zapnutí sa v ľavej časti tabuľky zobrazí stĺpec „Výber”, umožňujúci zaškrtnúť (vybrať) ľubovoľných klientov. Vybraní klienti sú odpamätaní a vo všetkých agendách sa budú zobrazovať len ich údaje. Prepínač „Všetci>> 1” resp. „1>> Všetci” vtedy slúži na prepínanie zobrazenia skupiny a jedného klienta. Zobrazovanie skupiny klientov sa zruší buď vybraním všetkých klientov v tabuľke alebo naopak zrušením celého výberu (k čomu slúžia tlačidlá vedľa prepínača pre individuálny výber) a následným potvrdením „OK”. Pri ukončení práce s programom skupina zaniká – pri opätovnom prihlásení do programu sa zobrazia všetci klienti.
  3. Zjednodušený bol spôsob nastavovania globálneho filtra. Slúži k tomu rovnaký formulár ako pre výber klientov, ktorý sa zobrazí po súčasnom stlačení klávesov Ctrl+F5 (alebo po stlačení klávesu Ctrl a kliknutí na tlačidlo s lievikom v paneli funkcií). V hornej časti formulára umiestnené roztváracie zoznamy – stav karty, kategória, pobyt, odkázanosť, pohlavie, skupina, kľúčový pracovník a obdobie – sú vtedy aktívne a umožňujú jednoduchým výberom z ponuky nastaviť požadované filtračné podmienky. Zoznam Obdobie je špeciálny tým, že v ňom možno vybrať položku (Interval od-do), kedy sa zobrazí aj druhý zoznam pre výber obdobia, čím je umožnené vyfiltrovať ľubovoľný časový úsek (od jedného mesiaca – po druhý mesiac). Tabuľka s klientmi zobrazená v strednej časti formulára v tomto prípade neplní funkciu výberu jedného klienta či skupiny, ale len zobrazuje, ktorých klientov sa globálny filter týka. V spodnej časti formulára sú tlačidlá: Zruš filter – vymaže filtračné podmienky a zobrazí všetkých klientov či žiadateľov, Štandardný filter – nastaví obvyklý globálny filter, t.j. aktívnych klientov a aktuálny mesiac, OK – zatvorí formulár a aktivuje globálny filter, Únik – zatvorí filtračný formulár bez nastavenia globálneho filtra. Globálny filter je platný pre všetky agendy (a to aj po ukončení a opätovnom spustení programu tým istým užívateľom). Pôvodný filtračný formulár, ktorý bol k dispozícii doteraz, je naďalej dostupný na stlačenie samotného klávesu F5 alebo kliknutím na tlačidlo s lievikom (t.j. bez súčasného stlačenia Ctrl), ale nastaviť cezeň možno len lokálny filter (platný len pre 1 konkrétnu tabuľku).
  4. V účtovných pohyboch bol zmenený spôsob zadávania KPD ako aj VK a BÚ. Opäť k tomu slúži vyššie uvedený formulár, v ktorom sa ale okrem klientov zobrazujú aj ich KPD resp. vkladné knižky a bankové účty. Podobne ako pri výbere klienta, aj tu možno príslušné KPD či účet vybrať nielen podľa priezviska ale napr. aj podľa čísla KPD či VK. Taktiež možno pomocou prepínača „Hromadný výber KPD” alebo „Hromadný výber VK a BÚ” zobraziť v tabuľke stĺpec „Výber” a následne zaškrtnúť, ktoré účty majú byť hromadne pridané do účtovného pohybu. Rozdiel je len v tom, že v hornej časti formulára umiestnené roztváracie zoznamy sú teraz prístupné a slúžia pre okamžité prefiltrovanie tabuľky (v tomto prípade sa ale pomocou nich nenastavuje globálny filter, ale len lokálny – t.j. používajú sa len pre výber hromadne pridávaných účtov). Okrem toho sa tu namiesto položky pre výber obdobia nachádza možnosť vyfiltrovať KPD (všetky / trvalé / prechodné) resp. VK a BÚ (všetky / VK / BÚ).
  5. V základných údajoch klientov pribudol prehľad Zoznam aktívnych klientov, ktorý umožňuje vytlačiť klientov, ktorí boli v zariadení v zadanom období. Zoznam obsahuje mená a dátumy narodenia klientov, ich bydlisko, dátum nástupu a prípadný dátum ukončenia pobytu.
  6. V agende sociálne údaje bola doplnená možnosť vytlačiť prázdne tlačivo adaptačného listu.
  7. Vo výpočtových listoch pre priemerný počet dní s rekapituláciou bol doplnený riadok „nedoplatok”, ktorý vypadol z časti rekapitulácia.
  8. Opravená chyba pri výpočte úhrad klientovi s ukončeným pobytom, kedy program nerešpektoval nastavenie položky „Nulovať zostatok príjmu v ZSS” v evidencii ukončených pobytov a zostatok príjmu vždy vypočítal.
  9. Opravená drobná chyba v súčtovom riadku v prehľade „Podklady pre účtovníctvo 2” (zostava 568).
  10. V prípade sieťovej prevádzky programu SAZA je umožnené stiahnutie novej verzie programu z ktoréhokoľvek počítača, ale jej inštalácia sa ponúka len z hlavného (t.j. z toho, na ktorom bola nainštalovaná pôvodná verzia programu).