SAZA 2.1.0 - nová verzia

 1. Doplnená bola nová evidencia (formulár) Ošetrovanie, opatrovanie obsahujúca:
  • Ošetrovateľské anamnézy
  • Sesterské diagnózy s možnosťou evidovať ošetrovateľské plány (ošetrovateľský cieľ, kritériá hodnotenia, plánované intervencie, poznámky), ako aj realizáciu intervencií a hodnotenia.
  • Ošetrovateľský dekurz t.j. denník o priebehu ošetrovateľskej starostlivosti (presunutý z formulára Zdravotné údaje)
  • Plánované výkony – evidencia umožňuje sledovať, aké ošetrovateľské, opatrovateľské a iné výkony by mali byť klientom poskytnuté, od kedy a prípadne aj do kedy (t.j. začiatok a koniec poskytovania), kto a kedy výkony naplánoval, a typ plánu. Výkony sa vyberajú z ponuky – z číselníka výkonov – pričom možno súčasne označiť aj viacero výkonov alebo skupinu z číselníka skupín výkonov. Pri zadávaní typu plánu možno zvoliť denný časový rozvrh s 24 položkami pre zadávanie počtu plánovaných výkonov na konkrétne hodiny, alebo so 6 položkami reprezentujúcimi ráno – dopoludnia – na obed – popoludní – večer – noc (R-D-O-P-V-N), prípadne plány typu každých X hodín / dní / týždňov / mesiacov, ale k dispozícii je aj týždenný časový rozvrh alebo jednorazový výkon.
  • Realizované výkony – do evidencie sa zaznamenávajú skutočné výkony poskytnuté klientom – dátum a čas realizácie, pracovník, ktorý výkon previedol, samotný výkon a prípadne počet opakovaní. Na základe číselníka výkonov program automaticky vypočítava bodové a finančné ohodnotenie ako aj časovú náročnosť, či už za jeden výkon alebo za celú skupinu. Viacero variantov tlačových zostáv umožňuje vytlačiť nielen samotné realizované výkony, ale aj ich porovnanie voči plánu.
 2. V nadväznosti na predchádzajúcu evidenciu boli doplnené nové číselníky pre Ošetrovateľstvo, opatrovateľstvo obsahujúce:
  • Sesterské diagnózy – predplnený diagnózami podľa vyhlášky MZSR 306/2005 Z.z., ako aj ošetrovacími diagnózami podľa NANDA taxonómie II.
  • Kategórie výkonov (ošetrovateľské, opatrovateľské, iné…)
  • Číselník výkonov.
  • Skupiny výkonov.
 3. Zmeny v evidencii zdravotných údajov:
  • Agenda Zdravotné informácie bola doplnená o dátumy platnosti od-do, takže umožňuje priebežne zaznamenávať zmeny zdravotnej poisťovne, mobility a ďalších zdravotných údajov.
  • Ordinácia liekov typu R-O-V (ráno – obed – noc) bola na žiadosť užívateľov rozšírená na R-O-V-N, pričom dávka N (t.j. na noc, resp. v noci) sa vypĺňa len v prípade potreby.
  • Doplnené boli tlačové zostavy Ordinácie liekov po dňoch a klientoch a Ordinácie liekov po klientoch a dňoch – ordinácie sú rozpísané podľa jednotlivých hodín a líšia sa spôsobom usporiadania.
  • Ako už bolo uvedené Ošetrovateľský dekurz bol presunutý na formulár Ošetrovanie, opatrovanie.
  • Tlačová zostava Skrátená ordinácia liekov bola upravená tak, aby bola ľahšie čitateľná – obsahuje stĺpce pre typ ordinácie (skratka + popis), časy (hodiny alebo symboly R-O-V-N pre ráno, obed, večer, noc) a dávky (t.j. množstvo jednotiek, ktoré korešpondujú s časmi v predchádzajúcom stĺpci).
 4. V evidencii Testy pribudol na stránke BMI výpočet BMR, t.j. bazálneho metabolizmu (Basal Metabolic Rate) podľa pôvodnej Harris-Benedikt rovnice, revidovanej Harris-Benedikt rovnice a Mifflin-St Jeor rovnice. Znenie rovníc je uvedené v číselníku BMI (formulár Číselníky – Testy, stránka BMI).
 5. Knižnica fráz – umožňuje zaznamenať a následne vkladať opakujúce sa texty a slovné spojenia do individuálnych plánov, programov sociálnej rehabilitácie, rizikových plánov a ošetrovateľských anamnéz. Z fráz možno vytvárať hierarchickú štruktúru, t.j. vytvárať z nich kapitoly, subkapitoly apod. Knižnica je dostupná po stlačení pravého tlačidla myši na príslušnej textovej položke. Do dokumentov možno naraz vložiť aj viacero fráz, prípadne i s názvom danej kapitoly.
 6. Zmeny v konfiguračných parametroch:
  • V Užívateľských konfiguračných parametroch pribudla voľba Skryť stĺpec tabuľky Klient (Žiadateľ) v režime 1 >> Všetci, ktorá umožňuje skryť stĺpec, v ktorom sú úplne identické hodnoty.
  • Aby bolo možné automaticky odpisovať (vydávať) nočnú spotrebu liekov, do Iných konfiguračných parametrov bol doplnený čas podania liekov pre noc. Predbežne bol tento čas nastavený na 23.hod., avšak možno zmeniť v rozsahu 21.-23.hod., prípadne 0.-4.hod. Časový interval pre večerné podanie liekov bol adekvátne skrátený z 22.hod. do 20.hod. (tak, aby sa neprekrýval s nocou).
  • V Iných konfiguračných parametroch pribudla možnosť nastaviť čas plánovaných výkonov R-D-O-P-V-N, t.j. ktorá hodina má byť považovaná za Ráno, Dopoludnia, Obed, Popoludní, Večer a Noc. Údaje slúžia k približnému porovnaniu plánovaných a realizovaných ošetrovateľských, opatrovateľských a iných výkonov u klientov počas dňa.
 7. Ostatné inovácie a opravy drobných chýb:
  • Pre zrýchlenie nahrávania nových záznamov do testov, sociálnych a zdravotných údajov program automaticky dopĺňa pracovníka v evidencii podľa práve prihláseného užívateľa (za predpokladu, že sa tento užívateľ súčasne nachádza aj v číselníku pracovníkov). V prípade potreby možno pracovníka následne zmeniť, t.j. vyberať z ponuky iného.
  • Sprísnená bola kontrola vyplnenia údajov o zaradení klientov (kategória, typ pobytu…).
  • Keďže v dátumových položkách sú bodky oddeľujúce deň, mesiac, rok vždy zobrazené a nedá sa na ne postaviť, program bol upravený tak, aby stlačenie bodky nemalo žiadny efekt.
  • Doplnené bolo automatické stiahnutie aktuálneho licenčného zúboru z internetu pri prechode do nového mesiaca.
  • Vzhľadom k tomu, že stiahnutie inštalačnej verzie SAZA 2.0.1 priamo zo spusteného programu 2.0.0 mohlo trvať pomerne dlho, dochádzalo k predčasnému prerušeniu sťahovania. Problém bol odstránený a sťahovanie súboru zrýchlené.
  • Vo výpočtových listoch, pri tých službách, v ktorých bola úhrada znížená vzhľadom na nízky príjem (a majetok) bola doteraz denná úhrada vypočítaná ako podiel mesačnej úhrady a 31 dní v mesiaci (resp. 23 pracovných dní). Výpočet bol zmenený tak, aby mesačnú úhradu delil priemerným počtom dní v mesiaci (nastaveným v konfiguračných parametroch), t.j. obvykle 30 (resp. 22 pracovných).
  • V evidencii služieb (ubytovanie) pri zadávaní miestnosti program kontroluje, či nemá miestnosť obsadené všetky lôžka. Z kontroly boli vyradení klienti so zrušenou osobnou kartou.
  • V prípade, ak mal klient v tom istom mesiaci zadanú neprítomnosť aj ukončenie pobytu, tak na formulári neprítomností mohol byť zobrazený nesprávny celkový počet dní neprítomnosti. Problém bol odstránený. Chyba nemala žiaden vplyv na ďalšie údaje ani na výpočet vratiek.
  • Doplnená bola možnosť zmeniť (opraviť) klientovi neopakujúcu sa jednodňovú neprítomnosť na týždenne opakujúcu sa.
  • Odstránená chyba v zostave Počty obyvateľov po dňoch (t.j. Denný záznam o počte obyvateľov a stravovaných osôb), kedy program započítal do stavu aj klienta, ktorý vôbec nemal evidovanú stravovaciu službu.
  • V prípade, ak bolo pri prehľadoch účtovných pohybov zadané obdobie, v ktorom nebol koniec zvoleného intervalu posledným dňom v mesiaci, tak sa nezobrazil počiatočný stav účtu. Problém bol odstránený.
  • Program neumožňoval zadať IBAN bez pôvodného čísla účtu. Problém bol odstránený. Zároveň sa z IBANu pôvodné číslo účtu automaticky vygeneruje.
  • Pri zmene označenia alebo názvu v časových číselníkoch (napr. v číselníku služieb) sa zmena nepreniesla do iných mesiacov. Problém bol odstránený
  • Teplota v tabuľke meraných hodnôt sa dala zadávať iba na celé stupne – chyba bola opravená.