SAZA

Program SAZA je určený pre pracovníkov zariadení sociálnej starostlivosti, ktorí spracúvajú osobnú, finančnú a zdravotnú agendu prijímateľov sociálnej služby – klientov. Umožňuje evidovať:

 • Základné údaje – identifikačné a osobné údaje klientov, zaradenie do kategórií (t.j. druh poskytovanej služby), typy pobytov (forma starostlivosti), stupeň odkázanosti, kľúčový pracovník.
 • Sociálne údaje – údaje o príbuzných a kontaktných osobách, informácie o nesvojprávnosti a zákonnom zástupcovi, údaje potrebné pre prípad vážneho ochorenia alebo úmrtia, školská dochádzka, adaptačný list, prostredie z ktorého klient prišiel, kontakty so spolubývajúcimi a príbuznými, povahové vlastnosti a záľuby, osobný profil klienta (t.j. anamnestické otázky a odpovede), individuálny plán (vrátane realizácie a hodnotenia), program sociálnej rehabilitácie, rizikový plán, evidencia sociálnych aktivít podporujúca prácu s čiarovými kódmi, agendy činností sociálnych pracovníkov a ostatných (inde nezaradených) sociálnych údajov.
 • Zdravotné údaje – základné zdravotné informácie (ZP, ŤZP, mobilita, export dávky pre ZP…), zdravotný stav, zdravotná anamnéza, diagnózy, lekári a nálezy, lieky (ordinácie, sledovanie príjmu a stavu, automatické odpisovanie spotreby, hromadný príjem – import liekov zo súboru z lekárne), zdravotné pomôcky, evidencia meraných hodnôt (teplota, krvný tlak, tep, dych, hmotnosť, glykémia), očkovanie.
 • Ošetrovanie, opatrovanie – ošetrovateľské anamnézy, sesterské diagnózy (Podľa ZZ č. 306/2005 alebo NANDA taxonómia II., prípadne vlastné), ošetrovateľský dekurz, plánované a realizované výkony (ošetrovateľské, opatrovateľské, iné), plán a realizácia polohovania a vysádzania klientov, bilancia tekutín (príjem, výdaj), stolica (vyprázdňovanie), plienkovanie a sledovanie inkontinencie. Podpora práce s čiarovými kódmi – ich tlač, snímanie pomocou inteligentných telefónov alebo skenerom Opticon OPN 2001 a import do evidencie realizovaných výkonov.
 • Testy – MMSE (Folsteinov test kognitívnych funkcií), Barthelovej test základných denných aktivít, IADL (Test inštrumentálnych denných činností), Katzov index nezávislosti, Test ošetrovateľskej záťaže, Test rizika pádu, Modifikovaná Nortonovej stupnica pre posúdenie rizika vzniku dekubitov, Funkčný geriatrický index, BMI (index telesnej hmotnosti), BMR (bazálny metabolizmus), GCS (Glasgowská stupnica hĺbky bezvedomia), Test kvality života podľa Spitzera, GDS (Geriatrická škála depresie), FRAIL test krehkosti.
 • Majetkové údaje – popis cenností a majetku (vrátane zmluvy o úschove), výbava a ošatenie (popis, majiteľ, spôsob nadobudnutia).
 • Údaje o príjmoch či zrážkach klientov (príp. i príbuzných), vrátane možnosti jednoduchej valorizácie dôchodkov a výpočtu minulomesačných započítateľných príjmov.
 • Služby poskytované klientom – odborné činnosti (odkázanosť), terénna opatrovateľská služba (plánovanie a realizácia), ubytovanie, stravovanie (diéta, odoberané jedlá, réžie, forma stravy), ďalšie obslužné činnosti (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva), iné i nadštandardné služby (napr. poplatky za elektrospotrebiče), prepravná služba; denné, mesačné, hodinové i jednorazové sadzby s možnosťou evidencie zmien aj v priebehu mesiaca.
 • Určenie platiteľov úhrad – t.j. kto má platiť úhradu, v akom podiele a akým spôsobom (zrážka z príjmu, platba, prevod ap.); či je možnosť úhrady z majetku. Aké sú predpísané zostatky príjmov, či sa skutočné zostatky vyplácajú do rúk alebo zostávajú v ZSS atď. Evidencia bankových spojení pre prípadné inkasné a platobné príkazy.
 • Výpočet a evidencia úhrad, prehľad skutočne zaplatených úhrad a nedoplatkov, výpočtové listy. Spracovanie úhrad zohľadňuje aktuálny i priemerný počet dní v mesiaci (skutočných alebo pracovných), typ pobytu, poskytované služby, výšku príjmov, predpísaný podiel úhrady, určený zostatok príjmu (podiel životného minima), spôsob zaokrúhľovania, ako aj ďalšie skutočnosti.
 • Evidencia nákupov (lieky, potraviny, hygienické potreby apod.).
 • Evidencia neprítomností klientov v zariadení – dovolenky, pobyt v nemocnici, odhlásenie zo stravy (celodenné alebo len na jednotlivé jedlá), a pod. Stravovacie menu – evidencia klientmi zvolených menu v prípade, ak zariadenie poskytuje možnosť výberu s viacerých druhov jedál.
 • Výpočet a evidencia vratiek za neprítomnosť, príp. pri ukončení pobytu.
 • Údaje týkajúce sa odchodu zo zariadenia, resp. úmrtia.
 • Účty – finančné údaje klientov, tzv. kontá peňažných depozitov (t.j. akú finančnú čiastku majú klienti v úschove v zariadení), vkladné knižky a bankové účty. Financie v pokladni zverených prostriedkov, na depozitnom účte v banke (účet cudzích prostriedkov), v sklade (napr. toaletné potreby, cigarety, cukrovinky atď.), ako i financie v pohybe (t.j. u obchodných partnerov).
 • Účtovné pohyby – evidencia manipulácie s finančnými prostriedkami klientov, napr. príjem dôchodku, odvádzanie úhrad, príjmy a výdaje pokladne a depozitu (v hotovosti i na faktúru), nákupy, vklady a výbery na vkladných knižkách, pripisovanie úrokov atď. Spôsob práce je podobný ako pri podvojnom účtovníctve.
 • Dokumenty – adresná evidencia rôznych dokumentov (textových, obrazových, internetových adries a pod.) vrátane možnosti ich prehliadania.
 • Pripomienky – ľubovoľné upozornenia na blížiace sa termíny rôznych udalostí a úloh. Aktuálne pripomienky možno automaticky zobraziť pri štarte programu alebo kedykoľvek manuálne spustiť príslušnú tlačovú zostavu. Osobitne možno upozorniť aj na blížiace sa narodeniny a meniny, končiacu platnosť OP a pasov, či prechodných pobytov v ZSS.

Program taktiež umožňuje registrovať žiadosti o prijatie do ZSS, evidovať ich osobné, sociálne, zdravotné a majetkové údaje.

Pre uľahčenie práce užívateľov obsahuje SAZA špeciálne tabuľky – Číselníky – ktoré zjednodušujú zadávanie osobných, sociálnych a zdravotných údajov klientom, príjmov, služieb, neprítomností, uplatňujú sa pri výpočte úhrad a vratiek, umožňujú rýchlu zmenu životných miním či sadzieb za poskytované služby atď. Celkove je k dispozícii viac ako 60 číselníkov, z ktorých väčšina je dodávaná už naplnená a stačí ich prispôsobiť podmienkam konkrétneho zariadenia a meniacej sa legislatíve.

Výstupy z programu – Prehľady – možno prezerať na obrazovke, tlačiť a ukladať do súborov prostredníctvom viac ako 450 tlačových zostáv:

 • Podrobné a sumárne prehľady príjmov, vypočítaných úhrad, vratiek, zostatkov príjmu; výplatné pásky, výplatnice, mincovky, výpočtové listy, podklady pre účtovníctvo – všetko vo viacerých variantoch
 • Porovnanie vypočítaných a skutočných úhrad, sledovanie pohľadávok a preplatkov
 • Menné zoznamy, jubileá, vekové štruktúry, denné počty obyvateľov a stravníkov, nevybavené žiadosti o prijatie, štatistiky, podklady pre Soc 1-01 atď.
 • Zdravotné údaje – napr. ordinácie a spotreby liekov, merané telesné hodnoty (aj v grafickej forme), ošetrovateľské anamnézy, lekárske i sesterské diagnózy, porovnanie plánu a realizácie výkonov, príjem a výdaj tekutín, ošetrovateľský dekurz…
 • Sociálne údaje – adaptačný list, osobný profil, individuálny plán, program sociálnej rehabilitácie, rizikový plán, sociálne aktivity atď.
 • Stavy a pohyby na účtoch klientov (KPD), v pokladni, na vkladných knižkách, nákupy, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, rozúčtovanie pohybov, príjemky a výdajky skladu, inventúrne zostavy…
 • Vytvárať možno aj vlastné (užívateľské) tlačové zostavy a dokumenty (napr. zmluvy o poskytovaní služieb) s využitím hromadnej korešpondencie a ďalších nástrojov MS Word, v ktorých sa údaje evidované v SAZA spájajú s ľubovoľnými vlastnými textami.

Správa programu je riešená v časti Systém, ktorá umožňuje rozsiahle nastavenie (konfiguráciu) podľa požiadaviek ZSS, kontrolu formálnej správnosti evidovaných údajov, ich zálohovanie a obnovu, správu užívateľov a nastavenie prístupových práv.

SAZA dovoľuje či už jednoužívateľský prístup (t.j. v tom istom čase môže s programom pracovať len 1 užívateľ) alebo viacužívateľský, ktorý umožňuje súčasnú prácu viacerých užívateľov pripojených do počítačovej siete.

K programu sa dodáva kompletná užívateľská príručka v elektronickom tvare.