Údržba

Program ÚDRŽBA je určený pre evidenciu a spracovanie agendy pracovísk zabezpečujúcich údržbárske činnosti predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach. Zaznamenávajú sa v ňom žiadanky na údržbu (príkazy na prácu) vystavené vlastnými nákladovými strediskami i externými odberateľmi, vykonané práce, spotrebovaný materiál, ale aj neprítomnosť jednotlivých pracovníkov údržby atď.

Náklady na prácu sa dajú evidovať viacerými spôsobmi – od najjednoduchšieho zadávania celkových nákladov na žiadanku (jedným číslom), až po podrobnú evidenciu prác s počtom odpracovaných hodín za jednotlivé dni a údržbárov, s automatickým oceňovaním podľa vopred stanovených vnútropodnikových cien za hodinu práce.

Spotrebovaný materiál možno alternatívne zadávať kumulatívne (celkové materiálové náklady) alebo detailne. U väčších prevádzok možno voliteľne využiť plnohodnotný integrovaný sklad, ktorý pracuje na princípe priemerných cien, čím zjednodušuje evidenciu údržbárskych materiálov. V sklade možno evidovať príjemky, výdajky i inventúrne rozdiely skladových kariet, sledovať aktuálny stav materiálu, obraty apod.

Pre uľahčenie a zrýchlenie zadávania údajov sú k dispozícii číselníky pre údržbárske práce, pracovníkov údržby, odberateľov, dodávateľov, predmety / objekty údržby atď. Po ich počiatočnom naplnení netreba už tieto údaje opakovane prácne nahrávať, ale ich stačí jednoducho vybrať z ponuky.

Pomocou množstva prehľadov (tlačových zostáv) sa dá odberateľom rýchle a pomerne presne vyčísliť všetky náklady spojené s údržbou, optimalizovať údržbárske kapacity, kontrolovať pracovníkov, sprehľadniť rýchlosť údržbárskych zásahov, či racionalizovať využívanie materiálov. Možno ich prezerať na obrazovke, tlačiť i ukladať do súborov (export vo formátoch XLS, DBF, CSV, či PDF):

  • Žiadanky – evidované, rozpracované, vybavené – viacero podrobných i sumárnych variantov.
  • Práca – po žiadankách, dňoch, pracovníkoch, profesiách, po predmetoch / objektoch údržby, vývoj po mesiacoch…
  • Spotrebovaný materiál – súhrnne po nákladových strediskách, druhoch práce, po predmetoch / objektoch údržby, vývoj po mesiacoch atď.
  • Sklad – viacero variantov prehľadov prijatého a vydaného materiálu, obratová súpiska zásob, stavy k danému dňu, inventúrne rozdiely, podlimitné zásoby…
  • Náklady – na prácu, materiál i celkové; podrobne po žiadankách, sumárne po nákladových strediskách; podľa druhov prác, po predmetoch / objektoch údržby; vývoj po mesiacoch.
  • Evidencia neprítomností.

Správa programu umožňuje rozsiahle individuálne nastavenia (konfiguráciu) podľa požiadaviek danej prevádzky ako aj samotných užívateľov, definovanie prístupových práv (profilov) a evidenciu jednotlivých užívateľov, kontrolu formálnej správnosti evidovaných údajov, ich zálohovanie a obnovu pomocou interného de/komprimačného modulu (ZIP formát) atď. Súčasťou programu je aj aplikácia TeamViewerQS pre poskytovanie vzdialenej podpory cez internet.

ÚDRŽBA podporuje či už jednoužívateľský prístup (t.j. v tom istom čase môže s programom pracovať len 1 užívateľ) alebo viacužívateľský, ktorý umožňuje súčasnú prácu viacerých užívateľov pripojených do počítačovej siete, vrátane nahrávania žiadaniek priamo na pracoviskách odberateľov.