Údržba

Program Údržba sa používa v zdravotníckych zariadeniach pre evidenciu a spracovanie agendy pracovísk zabezpečujúcich údržbárske činnosti. Zaznamenávajú sa v ňom všetky žiadanky / príkazy na prácu vystavené nákladovými strediskami i externými odberateľmi, príjemky a výdajky materiálu a počty odpracovaných hodín jednotlivými pracovníkmi údržby. Systém pracuje na princípe vopred stanovených vnútroústavných hodinových cien za údržbársku prácu, takže odberateľom možno rýchle a pomerne presne vyčísliť všetky náklady spojené s údržbou, vrátane spotrebovaného materiálu.

Medzi hlavné výstupy programu patria prehľady nákladov „fakturovaných“ jednotlivým NS – odberateľom, ktoré v rôznom členení (podľa typov prác, žiadaniek, mesiacov a pod.) zobrazujú cenu prác a materiálu. Z hľadiska optimalizácie údržbárskych kapacít ako i pre kontrolu pracovníkov sa využívajú podrobné i kumulatívne zostavy o počte odpracovaných hodín podľa pracovníkov, profesií či opravovaných zariadení. K sprehľadneniu rýchlosti údržbárskych zásahov zasa slúžia prehľady žiadaniek s dátumami ich vystavenia a realizácie.

U väčších prevádzok možno využiť plnohodnotný integrovaný sklad (resp. medzisklad) údržbárskych materiálov, s prehľadmi prijatého a vydaného materiálu, obratovou súpiskou zásob, inventúrnymi stavmi, podlimitnými zásobami a pod., čo má priamy dopad na racionálne využívanie materiálov.

Program Údržba umožňuje jednoužívateľský prístup, t.j. v tom istom čase môže s programom pracovať len 1 užívateľ. Naprogramovaný je vo FoxPro pre operačný systém DOS, avšak možno ho používať aj v akejkoľvek 32-bitovej verzii OS Windows.