Budovy

Program slúži na evidenciu a rozdeľovanie nákladov spojených s údržbou a odpismi budov a areálov. Pod údržbou budov a areálov sa rozumie údržba ich spoločných častí - ako napr. striech, fasád, nosných konštrukcií, ale i komunikácií a iných spoločných častí zdravotných zariadení. Rozdeľovanie sa uskutočňuje podľa objemu miestností, ktoré prislúchajú jednotlivým nákladovým strediskám v danej budove alebo areáli. Program ďalej slúži na rozdelenie a vyčíslenie upratovaných plôch miestností medzi upratovačky
Základnými vstupnými údajmi nákladovej časti sú sumy preberané z faktúr cudzích dodávateľov za údržbu budov a areálov, náklady spojené s ich údržbou vlastnými prostriedkami a odpisy budov, príp. areálov. Rozvrhovým kritériom pre rozpočítanie týchto nákladov je podiel jednotlivých NS na celkovom objeme budov (areálov).
Predpoklady správneho zavedenia a fungovania programu sú nasledovné:
• Správne naplnené číselníky
- Číselník nákladových stredísk
- Číselník areálov – obsahuje zoznam areálov určených označením a názvom. Pod areálom sa rozumie zoskupenie objektov do vyšších celkov
- Číselník objektov – zoznam objektov zariadenia určený označením, názvom a svojou príslušnosťou k areálu
- Číselník miestností – predstavuje zoznam všetkých miestností zariadenia. Je nutné zadať číslo miestnosti, poschodie, objekt v ktorom sa nachádza, plochu a výšku
• Správne naplnené rozdeľovníky
- Rozdeľovník miestností – podľa neho sa rozvrhujú všetky náklady. Obsahuje priradenie jednotlivých miestností nákladovým strediskám s príslušnými pomermi.
• Správne parametre systému
- pre prevod do programu CENTRÁL je nutné naplniť kódy hospodárskych ukazovateľov
- pre prevod údajov do účtovníctva je potrebné predplniť čísla účtov
- pre prevod údajov z programu ENERGIE (prevodom sa naplní číselník nákladových stredísk, objektov, miestností a rozdeľovník miestností) je nutné zadať cestu k importovaným súborom.
Hlavnou výstupnou zostavou je prehľad nákladov na údržbu budov a areálov za jednotlivé nákladové strediská. Okrem toho modul obsahuje ďalšie prehľady v ktorých sú náklady rozpočítané podrobne podľa jednotlivých objektov, resp. areálov; ďalej súpis miestností s ich objemami a to podľa nákladových stredísk, objektov, poschodí atď. Ďalej program obsahuje zostavy pre vyčíslenie upratovaných plôch po upratovačkách.
Program umožňuje jednoužívateľský prístup t.j. v tom istom čase môže s programom pracovať len 1 užívateľ. Naprogramovaný je vo FoxPro pre operačný systém DOS, avšak možno ho používať aj v akejkoľvek 32-bitovej verzii OS Windows.