Doprava

Program je možné použiť pre evidenciu agendy dopravnej zdravotnej služby (ďalej DZS, LSPP), dopravy rýchlej zdravotnej pomoci (ďalej RZP) a ostatnej osobnej a hospodárskej dopravy (ďalej OHD). Slúži najmä pre zaznamenávanie odberateľmi vystavených žiadaniek na prepravu a vodičmi vedených jazdných výkazov, ako aj ďalších dokladov (napr. paragonov z čerpacích staníc), pomocou ktorých je možné sprehľadniť výkony i náklady všetkých vozidiel. Tieto náklady program adresne rozdeľuje na jednotlivé nákladové strediská (ďalej NS) a sprehladňuje vo forme výstupných zostáv.
Základnými vstupnými údajmi sú informácie prevzaté zo štandardných žiadaniek na prepravu (typ A - preprava pacienta, B - lekárska návšteva, C - preprava tovaru a osôb), ktoré vystavujú zodpovední pracovníci jednotlivých nákladových stredísk. Sú to najmä: požadovaný dátum a čas prepravy, popis prepravovaného materiálu alebo nacionálie prepravovaného pacienta (meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, diagnóza, kód zdravotnej poisťovne, kód náhrady, typ poistenca, typ prevozu), kód žiadajúceho NS, miesto výjazdu a cieľ prepravy atď. Ďalej sú to údaje dodané vodičmi po ukončení jazdy - počet odjazdených kilometrov a hodín, ako aj množstvo spotrebovaných PHM. Tieto sa opisujú z jazdného výkazu vozidla a z potvrdenky o odbere PHM. V prípade, že potrebujeme sledovať komplexné hospodárenie dopravy (vzťah nákladov a výkonov), preberú sa do tohto programu údaje z účtovníctva, resp. z ďalších programov balíka PROHIS.
Základnou zostavou je prehľad “fakturovaných” nákladov jednotlivým NS - odberateľom. V zostave je pre každé NS uvedený počet najazdených kilometrov a fakturovaná cena za prepravu podľa jednotlivých druhov a typov vozidiel a stanovených vnútroústavných cien. Táto zostava sa tlačí spravidla raz za mesiac a poskytuje sumárne informácie o nákladovosti dopravy na každom NS. Pokiaľ sa vykonáva preprava pre iné subjekty (napr. pre odštátnené ambulancie) alebo sú žiadané konkrétnejšie informácie, potom sa používa podrobnejšia zostava, ktorá je zároveň podkladom k fakturácii. V tejto zostave je zvlášť vyčíslená pre každú jazdu cena, odjazdené kilometre a čas.
Osobitnou skupinou zostáv sú prehľady hospodárenia jednotlivých vodičov a vozidiel. Keďže v danom mesiaci môže viac vodičov jazdiť na jednom vozidle, alebo aj jeden vodič na viacerých vozidlách, potom pre sprehľadnenie nákladovosti sa používa priemet nákladov vodiča na vozidlá, resp. naopak, čo je možné uskutočniť buď podľa počtu odjazdených kilometrov, alebo hodín, popr. aj kombinovane podľa oboch kritérií.
Ďalšie zostavy, ktoré sa tlačia po uplynutí každého mesiaca sú mesačné prehľady vyťaženosti vodičov a vozidiel, vrátane podrobných denných údajov a grafického znázornenia. To umožňuje odhaliť rezervy vo využití vozidiel i pracovného času vodičov.
Dôležitou súčasťou sú prehľady, na základe ktorých dopravca vykazuje výkony pre zdravotné poisťovne (ZP). Sú to jednak tlačivá D1 a UZD8, na základe ktorých sa generujú dávky pre jednotlivé poisťovne. Ďalej je to zostava. ktorá slúži ako podklad pre fakturáciu, kde sú výkony pre ZP zosumarizované podľa jednotlivých typov posádok s vyčíslením fakturovanej sumy.
Poslednou základnou skupinou zostáv sú prehľady čerpania a spotreby PHM a účtovné prehľady medzi nimi napríklad prehľad o prijatých hotovostných platbách prevezených poistencov.
Program umožňuje jednoužívateľský prístup t.j. v tom istom čase môže s programom pracovať len 1 užívateľ. Naprogramovaný je vo VisuialFoxPro pre operačný systém Windows.