Energie

Program slúži na zaznamenávanie a rozdeľovanie nákladov spojených so spotrebou energií, t.j. elektrickej energie, vody, teplej úžitkovej vody (TÚV), vykurovania a technologickej pary, vrátane miezd a ostatných nákladov z energetického hospodárstva na jednotlivé NS.
Vstupnými údajmi nákladovej časti sú sumy preberané z faktúr za energie podľa jednotlivých médií a odberných miest, tiež mzdové a ostatné náklady spojené s prevádzkou energetických NS. Tieto náklady sa následne rozdeľujú podľa vopred naplnených rozvrhových základní. Pri spotrebe vody a TÚV je to podľa počtu pracovníkov a pacientov toho - ktorého NS (korigované koeficientom zohľadňujúcim dĺžku pobytu osôb v zariadení atď.). Pri elektrickej energii podľa príkonu elektrických spotrebičov NS a ich časovej využiteľnosti. Vykurovanie sa rozpočítava podľa vykurovaného objemu miestností a intenzity vykurovania a spotreba technologickej pary podľa vopred dohodnutých pomerov. Mzdy a ostatné náklady sa rozdeľujú adresne alebo úmerne podľa veľkosti nákladov vynaložených buď jednotlivo za každé médium, alebo podľa sumárnych nákladov za viac médií. Tieto rozvrhové kritériá sú samozrejme použité až v tom prípade, kedy nemožno náklady stanoviť podľa presných meracích zariadení.
Základnou zostavou je prehľad „faktúrovaných“ nákladov jednotlivým odberateľom - NS - za spotrebu jednotlivých druhov energií. Pre každý druh energie existujú aj podrobnejšie prehľady za druh energie, podľa výkonových NS a podľa meracích miest. Okrem týchto prehľadov je do programu zahrnutých viacero podrobnejších výstupných zostáv pre potreby energetiky (napr. súpis elektrických spotrebičov), prevádzky (rozmery miestností a ďalších nemocničných priestorov), fakturácie cudzím odberateľom atď. Keďže rozvrhová základňa pre rozdelenie nákladov na vykurovanie je temer zhodná s rozvrhovou základňou pre rozdelenie nákladov na údržbu budov (exteriérov) a ich odpisov, obsahuje tento modul aj export do programu BUDOVY. Napriek tomu, že rozvrhnuté náklady patria k nepriamym nákladom, je možný aj ich export do účtovníctva, čím bolo vyhovené požiadavke MZ SR na presun týchto hodnôt medzi priame náklady. (I keď toto riešenie nie je správne, pretože sa ním miešajú priame a nepriame náklady.)
Program umožňuje jednoužívateľský prístup (t.j. v tom istom čase môže s programom pracovať len 1 užívateľ). Naprogramovaný je vo VisuialFoxPro pre operačný systém Windows.