Kuchyňa

Program sa používa pre kompletnú evidenciu agendy stravovacej prevádzky. Je určený vedúcim stravovacích prevádzok, diétnym sestrám a pracovníčkam skladov potravín, ktorým uľahčuje a sprehľadňuje prácu. Skladá sa z dvoch úzko prepojených modulov – plánovania stravy a skladu potravín.

Modul PLÁNOVANIE

 • Eviduje jedálne lístky po diétach, umožňuje ich tlačiť v rôznych tvaroch s možnosťou tlače i energetických a nutričných hodnôt, alergénov, čistých hmotností porcií, … .
 • Eviduje počty stravníkov po diétach, ktoré sa zadávajú priamo po odberateľoch (klientoch, zamestnancoch, externých stravníkoch, … ) alebo sa automaticky vytvárajú z podrobného plánu stravníkov.
 • Stravenkový systém, umožňuje sledovanie jednotlivých stravníkov, plánovanie stravy na základe typu pobytu, diéty a odoberaných jedál, priebežné odhlasovanie a prihlasovanie stravníkov do dňoch a jedlách, výpočty platieb za odobranú stravy na základe pridelených stravných jednotiek.
 • Z jedálneho lístku a plánovaných počtov porcií sa vypočítavajú kalkulácie spotreby surovín na prípravu jednotlivých receptov. Program vykonáva kontrolu na dostatok voľného materiálu na sklade a vypisuje problematické karty, u ktorých je nutné urobiť zásah (vylúčenie z receptu, náhradu inou potravinou, …).
 • Z kalkulácii sa automaticky vytvárajú žiadanky, ktoré rezervujú materiál na sklade. Z nich sa následne vytvárajú výdajky. Množstvá na výdajkách je možné upraviť, zaokrúhliť voči žiadankám.
 • Pre typy prevádzok, ktoré vydávajú stravu na základe stravných lístkov, je k dispozícii evidencia predaja stravných lístkov, ktorá zahŕňa kompletnú evidenciu cenín – stravných lístkov – nákup lístkov na pokladňu a predaj stravníkom.

V rámci každého dňa je možné vytvárať niekoľko plánov, dodatky k plánu, ktoré vedú k samostatným dokladom.

Modul SKLAD

 • Vedie evidenciu skladových kariet v ľubovoľnom počte skladov a evidenciu skladových dokladov, pričom pracuje na princípe priemerných alebo pevných cien. Začlenenie skladových kariet do rôznych skladov, skupín a kódov CPV (pre potreby verejného obstarávania) umožňuje tlačiť rôzne zostavy (príjem, výdaj, obratová súpiska) podľa týchto kritérií.
 • Základnými vstupnými údajmi do skladu sú dodacie listy dodávateľov-príjemky a výdajky. Zaevidovaním týchto dokladov sa automaticky upravuje stav na sklade. V prípade evidencie skladu v pevných cenách je na príjemkách možno zadávať dátum expirácie, ktorý sa zohľadňuje pri výdaji materiálu. Automaticky sú ponúkané ako prvé skladové zásoby s najkratšou trvanlivosťou alebo najstarším dátumom príjmu. Pri výdaji si má užívateľ možnosť vybrať konkrétne skladové zásoby, pričom zohľadňuje expiráciu materiálu, jednotkovú cenu a balenie z dôvodu najoptimálnejšieho zaokrúhlenia žiadaného množstva. Na výdajke sa priebežne aktualizuje celková cena a zobrazuje sa porovnanie s finančnou normou na daný deň a s rezerva z predchádzajúcich dní. Program súčasne podľa nastavenia upozorňuje na blížiacu sa expiráciu surovín.
 • Program umožňuje vykonávať v ľubovoľnom dni inventúru.
 • Objednávky materiálu pre dodávateľov je možné vytvárať ručne alebo automaticky.
 • V programe je tiež možnosť evidovať zmluvy s dodávateľmi o nákupných cenách materiálu. Tieto ceny sa kontrolujú a ponúkajú pri vytváraní príjemiek.

ČÍSELNÍKY

V programe je možné pracovať so siedmymi jedlami v rámci dňa (raňajky, desiata, obed, …), neobmedzeným množstvom diét (racionálna, diabetická, šetriaca, …), nákladových stredísk – odberateľov, … . Užívatelia si môžu vytvárať vlastné receptúry alebo môžu využiť nami bezplatne dodávané receptúry z rôznych kuchárskych kníh a diétnych systémov, ktoré sa dajú opravovať podľa vlastných potrieb.

Program umožňuje sledovať a tlačiť dodržiavanie predpísaných ener. a nutričných hodnôt. Pre každú diétu sa na základe hodnôt uvedených na skladových kartách a spotreby materiálu vypočíta skutočný obsah energetických a nutričných hodnôt v podávaných jedlách a porovná sa s odporúčanými výživovými dávkami. Súčasne umožňuje i evidenciu alergénov potravín a ich zobrazovanie pri receptoch na jedálnych lístkoch. Nami dodávané predplnené tabuľky už obsahujú vo väčšine prípadov i alergény a energetické a nutričné hodnoty potravín.

Ďalším prínosom je priebežné sledovanie skutočných nákladov na odobratú stravu a porovnanie s normami jednotlivých jedál. Program zohľadňuje i odoberanie iba určitých jedál.

PREHĽADY

Z údajov, nachádzajúcich sa v tabuľkách, program vytvára množstvo výstupných zostáv, štatistických podkladov a tlačív, ktoré sa môžu tlačiť alebo exportovať do rôznych formátov:

 • nákladové zostavy– rozdelenie nákladov z výdajok na potraviny podľa rôznych kritérií, podľa nákladových stredísk, podľa diét, jedál, podľa receptov, skladových kariet, …, podklady pre ceny stravných lístkov
 • porovnávacie zostavy – zostavy porovnávajúce skutočné náklady na stravu s finančnými normami sumárne, po jednotlivých jedlách, diétach, vekových kategóriách, rekapitulácia po dňoch v mesiaci so zohľadnením vytvorenej rezervy z predchádzajúcich dní. Ďalej sú to zostavy ktoré vypočítavajú energ. a nutričné hodnoty jednotlivých jedál, diét a porovnávajú ich s odporúčanými výživovými dávkami.
 • jedálne lístky – tlač vytvorených jedálnych lístkov s alergénmi, energetickými a nutričnými hodnotami, …
 • plánovacie zostavy – zostavy plánovaných počtov porcií podľa druhu jedla, nákladových stredísk, diét, receptov, …
 • zostavy stravníkov – zostavy sledujúce odobraté jedlá a platby stravníkov, zoznamy neplatičov, …
 • kalkulačné zostavy – zostavy využívané pri práci s kalkuláciami, rozpisy pre kuchárov, chýbajúci materiál v sklade, predbežná spotreba vykalkulovaného materiálu, žiadanky, …
 • skladové zostavy – zostavy týkajúce sa stavu skladu k ľubovoľnému dátumu, v pevných cenách i podrobný stav zásob, príjemky, výdajky, objednávky, zvyšky potravín v kuchyni, stravný list, pohyby na sklade, inventúrne rozdiely, obratová súpiska, ročná rekapitulácia obratov po mesiacoch, podklady pre verejné obstarávania, … a ďalšie štatistiky. Pre kontrolu príjmu a porovnanie s faktúrami v účtovníctve je k dispozícii viacero zostáv (príjem po skladových kartách, skupinách skladových kariet, skladoch, dodávateľoch, faktúrach, kódoch CPV, … ). Z výdajok sa vytvárajú zostavy, ktoré rozdeľujú náklady na vydaný materiál podľa nákladových stredísk, skladových kariet, skupín kariet, kódov CPV… .

Všetky údaje, okrem číselníkov a skladových zásob, sú uložené v mesačných a ročných tabuľkách. Akcia „Mesačná uzávierka“ presúva údaje z mesačných tabuliek do ročného archívu. Uzávierka nemusí byť vykonávaná ihneď prvý deň v mesiaci, je možné bez uzávierky pracovať i s údajmi nového mesiaca. Toto je umožnené z dôvodu neskorého zistenia chýb v nahrávaných dokladoch, rozdielov medzi dodacími listami a faktúrami, ktoré sú často krát doručované s oneskorením až niekoľko dní v nasledujúcom mesiaci.

S programom môže súčasne pracovať viacero užívateľov, ktorých je možné rozdeliť do skupín a prideliť im rôzne prístupové práva k určitým činnostiam. Program KUCHYŇA Win je naprogramovaný v databázovom systéme Microsoft Visual FoxPro ako sieťová verzia pre siete Novell 3.xx, 4.xx, Microsoft Windows. Svoju variabilitu zabezpečuje viacerými konfiguračnými parametrami. Údržbu systému zabezpečuje niekoľko akcií. Medzi najdôležitejšie patrí „zálohovanie“ a inverzná funkcia „obnova“. Pomoc užívateľom je riešená telefonicky, emailami i vzdialeným prístupom pomocou programu TEAMVIEWER.

Dodávku programu je možno kedykoľvek objednať telefonicky, osobne či písomne, e-mailom. V prípade záujmu zasielame demoverziu programu. Je to plnohodnotná verzia programu, ktorá sa od „ostrej verzie“ líši len dobou platnosti.