Kyslík

Program sa používa pre zaznamenanie agendy kyslíkovej stanice. Evidujú sa v ňom fakturované náklady za medicinálne plyny, ako aj mzdové a ostatné náklady spojené s prevádzkou kyslíkovej stanice, centrálneho rozvodu kyslíka a s používaním ostatných medicinálnych plynov. Tieto náklady program rozdeľuje na jednotlivé odoberajúce strediská a sprehladňuje ich vo forme výstupných zostáv. Rozdeľovanie sa uskutočňuje buď priamo -pomocou meračov spotreby medicinálnych plynov, alebo podľa vopred dohodnutých rozvrhových základní uvedených v rozdeľovníku medicinálnych plynov.
Ako už bolo uvedené, základnými vstupnými údajmi sú informácie prevzaté z došlých faktúr za kyslík a ostatné medicinálne plyny, z faktúr za ich dopravu, ako aj mzdových ostatných nákladov evidovaných na nákladovom stredisku “kyslíková stanica”.
Predpoklady správneho zavedenia a fungovania programu sú nasledovné:
• Správne naplnené číselníky
- Číselník nákladových stredísk
- Číselník plynov – obsahuje zoznam plynov určených označením a názvom.
• Správne naplnené rozdeľovníky
- Rozdeľovník plynov – podľa neho sa rozvrhujú všetky náklady. Obsahuje priradenie spotreby jednotlivých plynov nákladovým strediskám (percentuálne alebo v merných jednotkách)
• Správne parametre systému
- pre prevod do programu CENTRÁL je nutné naplniť kódy hospodárskych ukazovateľov a kód nákladového strediska KYSLÍKOVÁ STANICA
- pre prevod údajov do účtovníctva je potrebné predplniť čísla účtov
Základnou výstupnou zostavou je prehľad podielu “faktúrovaných” nákladov jednotlivým NS - odberateľom - príloha 3. V zostave sú pre každého odberateľa – NS, vyčíslené náklady po jednotlivých plynoch a ich rozdelenie podľa média, miezd a ostatných nákladov. Zostava existuje aj v jednoduchšom tvare, kde sú pre jednotlivých odberateľov – NS len celkové súčty za všetky plyny.
V ďalšej zostave sú rozdelené náklady za jednotlivé plyny podľa odberateľov – NS, ktorá tiež existuje v zjednodušenom tvare, kde sú len celkové náklady za jednotlivé plyny. Dajú sa taktiež vytlačiť aj náklady za jednotlivé plyny. Z programu možno previesť údaje do programu CENTRÁL a taktiež do účtovníctva. Pri zostavách a exportoch sa môžu aplikovať filtre, pomocou ktorých môžeme špecifikovať vstupné údaje.
Program umožňuje jednoužívateľský prístup t.j. v tom istom čase môže s programom pracovať len 1 užívateľ. Naprogramovaný je vo FoxPro pre operačný systém DOS, avšak možno ho používať aj v akejkoľvek 32-bitovej verzii OS Windows.