Centrál

Program Centrál sa používa na vyhodnocovanie hospodárenia jednotlivých organizačných jednotiek zdravotníckych zariadení – t.j. nákladových stredísk (NS), hospodárskych stredísk (HS) i zdravotníckeho zariadenia ako celku (ZZ) – k čomu slúži komplexná evidencia finančných aj množstevných hospodárskych ukazovateľov (HU). Vedúcim pracovníkom na rôznych stupňoch riadenia poskytuje možnosť analyticky aj globálne hodnotiť hospodárenie organizačných jednotiek, sledovať vývojové tendencie počas roku, porovnávať údaje z rôznych období, vypočítavať rôzne odvodené ukazovatele a dávať manažmentu podklady k jeho činnosti. Jednotným sledovaním vybranej vzorky ukazovateľov v rôznych zariadeniach umožňuje tiež získať relevantné informácie pre potreby nadriadených orgánov.

Ako vstupné údaje pre Centrál slúžia údaje o výnosoch zo zdravotných poisťovní, tržbách a priamych nákladoch preberané z účtovníctva, množstvá výkonov (bodov, lôžkodní, pacientov…), výstupy z programov spracúvajúcich agendy v oblasti prevádzky ako sú doprava, údržba, energetika, práčovňa, a pod., ako i ďalšie finančné a nefinančné údaje.

Centrál podporuje vnútropodnikové (vnútroústavné) hospodárenie, t.j. vzájomné fakturovanie resp. vykazovanie činností jednotlivými pracoviskami v rámci ZZ, či už na princípe interných cien a množstiev výkonových jednotiek alebo ako podielov réžií. Režijné náklady, hlavne z administratívno-technických ale i niektorých zdravotníckych pracovísk, sú rozpočítavané priamo v Centrále – zvyčajne na strediská hlavných činností, ktoré majú svoje výkony platené zdravotnými poisťovňami. Spôsob výpočtu réžií možno ľubovoľne definovať pomocou rôznych rozvrhových kritérií a základní, určujúcich podľa ktorých HU a medzi ktoré NS majú byť náklady režijných pracovísk rozpočítané. Rozpočítaným režijným HU sa dajú priradiť vnútropodnikové účty a možno ich exportovať pre potreby účtovníctva.

Program taktiež pracuje s rozpočtami, plánmi a limitmi. Umožňuje stanovenie vyrovnaných i nevyrovnaných globálnych rozpočtov, ich automatické rozpočítanie na čiastkové rozpočty pre jednotlivé mesiace, strediská a ukazovatele (s možnosťou stanovenia vopred určených ľubovoľných čiastkových rozpočtov a korekcie vypočítaných hodnôt užívateľom), ako aj následné porovnávanie so skutočnosťou t.j. plnenie.

Výstupy z programu tvorí viac ako 100 prehľadov a tlačových zostáv. Základnými zostavami sú podrobné prehľady hospodárenia NS a HS po hospodárskych ukazovateľoch, ktoré sa vystavujú spravidla raz mesačne. Každému NS či HS pomerne detailne a presne vyčísľujú jeho výnosy (príjmy) i náklady (výdaje) a stanovujú hospodársky výsledok. Tieto zostavy sú určené hlavne pre vedúcich pracovníkov jednotlivých stredísk, ktorí zodpovedajú za ich hospodárenie.

Pre manažment zariadenia slúži hlavne skupina prehľadov „Podklady pre riadenie“, v ktorej sústava súčtových a podielových ukazovateľov bilancuje nákladovú i výnosovú stránku hospodárenia NS, skupín NS, HS aj celej organizácie. Porovnať možno ich hospodárske výsledky, štruktúru nákladov, nefinančné ukazovatele, prepočítané jednotkové ceny hlavných výkonových ukazovateľov a pod. Doplnkovými prehľadmi sú napr. sumárne prehľady hospodárenia po skupinách HU, alebo podrobný a sumárny prehľad zvolených HU za obdobie.

Osobitnú skupinu zostáv tvoria vývojové prehľady, v ktorých sú hodnoty HU za rôzne organizačné jednotky i celú nemocnicu zobrazené po mesiacoch. Rovnako sú spracované aj podrobné a sumárne prehľady, vypočítavané a nefinančné HU atď. Z týchto zostáv je analyticky i sumárne vidieť ekonomické správanie sa stredísk aj celého zdravotníckeho zariadenia počas roka. Prehľady týkajúce sa porovnanie období zase umožňujú vzájomne porovnať základné i vypočítavané ukazovatele ako aj hospodárske výsledky za rovnaké mesiace či kvartály v rôznych rokoch.

K dispozícii sú taktiež prehľady týkajúce sa rozpočtu a jeho plnenia.

Program Centrál umožňuje jednoužívateľský prístup, t.j. v tom istom čase môže s programom pracovať len 1 užívateľ. Naprogramovaný je vo FoxPro pre operačný systém DOS, avšak možno ho používať aj v akejkoľvek 32-bitovej verzii OS Windows.