Sklad

Program SKLAD Win sa používa pre evidenciu skladu všeobecného materiálu. Je určený vedúcim skladov, ktorým uľahčuje a sprehľadňuje prácu.
- Vedie evidenciu skladových kariet v ľubovoľnom počte skladov a evidenciu skladových dokladov, pričom pracuje na princípe priemerných cien alebo pevných cien.
- Základnými vstupnými údajmi sú dodacie listy dodávateľov-príjemky a výdajky. Zaevidovaním týchto dokladov sa automaticky upravuje stav na sklade. V prípade evidencie skladu v pevných cenách je na príjemkách možno zadávať dátum expirácie, ktorý sa zohľadňuje pri výdaji materiálu. Automaticky sú ponúkané ako prvé skladové zásoby s najkratšou trvanlivosťou alebo najstarším dátumom príjmu. Pri výdaji si má užívateľ možnosť vybrať konkrétne skladové zásoby, pričom zohľadňuje expiráciu materiálu, jednotkovú cenu a balenie z dôvodu najoptimálnejšieho zaokrúhlenia žiadaného množstva. Program súčasne podľa nastavenia priebežne upozorňuje na blížiacu sa expiráciu kariet.
- Začlenenie skladových kariet do rôznych skladov, skupín a kódov CPV (skrz verejné obstarávania) umožňuje tlačiť rôzne zostavy (príjem, výdaj, obratová súpiska) podľa týchto kritérií. Stav skladu je možné tlačiť k ľubovoľnému dátumu, v pevných cenách i podrobný stav zásob.
- Pre kontrolu príjmu s faktúrami v účtovníctve je k dispozícii viacero zostáv (príjem po skladových kartách, skladoch, dodávateľoch, faktúrach, kódoch CPV, … ).
- Z výdajok sa vytvárajú zostavy, ktoré rozdeľujú náklady na vydaný materiál podľa nákladových stredísk, skladových kariet, skupín kariet, kódov CPV… .
- Program umožňuje vykonávať v ľubovoľnom dni inventúru, pre ktorú je k dispozícii taktiež niekoľko výstupných zostáv.
- Objednávky materiálu pre dodávateľov je možné vytvárať ručne alebo automaticky.
- V programe je tiež možnosť evidovať zmluvy s dodávateľmi o nákupných cenách materiálu. Tieto ceny sa kontrolujú a ponúkajú pri vytváraní príjemiek.

Všetky údaje, okrem číselníkov a skladových zásob, sú uložené v mesačných a ročných tabuľkách. Akcia „Mesačná uzávierka“ presúva údaje z mesačných tabuliek do ročného archívu. Uzávierka nemusí byť vykonávaná ihneď prvý deň v mesiaci, je možné bez uzávierky pracovať i s údajmi nového mesiaca. Toto je umožnené z dôvodu neskorého zistenia chýb v nahrávaných dokladoch, rozdielov medzi dodacími listami a faktúrami, ktoré sú často krát doručované s oneskorením až niekoľko dní v nasledujúcom mesiaci.

S programom môže súčasne pracovať viacero užívateľov, ktorých je možné rozdeliť do skupín a prideliť im rôzne prístupové práva k určitým činnostiam.
Program SKLAD Win je naprogramovaný v databázovom systéme Microsoft Visual FoxPro ako sieťová verzia pre siete Novell 3.xx, 4.xx, Microsoft Windows. Svoju variabilitu zabezpečuje viacerými konfiguračnými parametrami.