SAZA 1.3.1 - nová verzia

 1. V prípade, ak je na obrazovke viacero formulárov, tak pre vyššiu prehľadnosť majú neaktívne formuláre inú farbu pozadia ako aktívny formulár.
 2. Podstatne zrýchlené bolo Zálohovanie a Obnova údajov (ale priebeh zálohovania a obnovy, t.j. „teplomer” sa nezobrazuje).
 3. Doplnené chýbajúce zobrazenie názvu kategórie pri novoprijatých klientoch v agende Zaradenie.
 4. V sociálnych údajoch v agende Osobný profil bolo doplnené tlačidlo Výmaz v paneli funkcií, ktoré umožňuje vymazať celý osobný profil klienta, t.j. všetky anamnestické otázky a odpovede. Ak užívateľ po kliknutí na tlačidlo zvolí, že nechce vymazať celý osobný profil, zobrazí sa druhá možnosť – vymazať len nezodpovedané otázky z aktuálneho osobného profilu. V prípade, ak bol osobný profil (alebo jeho časť) zisťovaný viac krát a/alebo ak sú anamnestické otázky evidované v rôznej dobe, vymazávajú sa len záznamy, ktoré majú rovnaký dátum, ako je dátum aktuálneho osobného profilu.
 5. V individuálnych plánoch možno realizačný tím a hodnotiaceho pracovníka vybrať zo zoznamu (z číselníka pracovníkov), ktorý sa zobrazí po stlačení pravého tlačidla myšky na príslušnej položke. Zaškrtnúť a pridať možno naraz aj viacerých pracovníkov. Pravé tlačidlo reaguje len ak sa pridáva nový záznam, alebo ak sa aktuálny záznam opravuje.
 6. Rozdelenie zostatku príjmu, t.j. podiel vyplácaný do rúk, zostávajúci na KPD a prevádzaný na VK, možno po výpočte dodatočne zmeniť priamo v evidencii vypočítaných úhrad. Ich súčet ale musí byť rovnaký, ako bol pred zmenou, t.j. spolu s prípadným zostatkom mimo ZSS musia dávať pôvodný Skutočný zostatok príjmu.
 7. V agendách Úhrady a Vratky bolo doplnené špeciálne tlačidlo Výmaz úhrad resp. Výmaz vratiek (umiestnené vo funkčnom paneli, v hornej časti obrazovky), ktoré umožňuje hromadne vymazať všetky zobrazené údaje z aktuálneho obdobia.
 8. Oprava a vymazávanie údajov v číselníkoch príjmov, služieb, miestností, životných miním, zostatkov príjmov a v číselníku neprítomností sú blokované, ak sú údaje z príslušného záznamu použité pri výpočte úhrad alebo vratiek.
 9. Pri pridávaní a oprave údajov v tabuľkách platiteľov úhrad, príjmov, služieb a v tabuľke neprítomností program upozorňuje na potrebu prepočítania úhrad či vratiek, ak už boli klientovi v spracovávanom mesiaci vypočítané. Vymazávanie údajov je s výnimkou tabuľky príjmov v tomto prípade zablokované.
 10. Pri oprave percenta úhrady v číselníku úhrad pri neprítomnosti program upozorňuje na potrebu prepočítania vratiek v prípade, ak už bola niektorému klientovi za danú službu a neprítomnosť vypočítaná vratka.
 11. V prípade, ak pri ukončení pobytu klienta užívateľ omylom uzavrel jeho osobnú kartu (stav UZAV) a potrebuje mu ešte doplniť údaje (obvykle zabudol zadať neprítomnosť a vypočítať vratku), možno ju vrátiť späť do stavu neaktívna (NEAKT), t.j. klient bude mať naďalej ukončený pobyt, ale jeho údaje bude možné v obmedzenej miere meniť. Akciu je možné spustiť tlačidlom Otvoriť na paneli funkcií v hornej časti obrazovky. Nie je povolená v opravnom režime a v prípade, ak už bola po ukončení pobytu a uzavretí osobnej karty vykonaná mesačná uzávierka.
 12. Sprísnená bola kontrola zadávania dátumov neprítomnosti a ukončenia pobytu klienta v ZSS.
 13. V agende Pripomienky bola doplnená tlač zostáv Jubileá, Meniny, Narodeniny a meniny, Končiaca platnosť občianskych preukazov a pasov, Končiace umiestnenie a prechodný pobyt. Všetky zostavy sú štandardne spracované k dátumu, ktorý je vybraný v kalendári (v ľavej hornej časti pripomienkovača), ale obdobie možno ľubovoľne zmeniť.
 14. Vo viacerých tlačových zostavách bol zamenený rýchly filter „stav osobnej karty” za „pohlavie”.
 15. Spracovanie podkladov pre výpočtový list bolo upravené tak, aby výber služieb rešpektoval zadaný dátum, ku ktorému má byť zostavený (t.j. nielen posledného v mesiaci). Taktiež zobrazenie kategórie a pobytu klienta korešponduje s vyššie uvedeným dátumom.
 16. Úprava zostavy Súhrn štatistických ukazovateľov:
  a. Spracovanie je zrušené, ak nie sú v spracovávanej kategórii žiadni klienti.
  b. Odstránená chyba pri spracovaní klientov u ktorých je služba poskytovaná len v pracovné dni.
  c. Program upozorňuje na neúplnú štatistiku ak nie je uvedená kapacita (plánovaný počet miest) v číselníku kategórií.
 17. Opravené bolo nesprávne zobrazovanie čiastočných úhrad v zostave 541 Plné úhrady.
 18. Odstránená chyba pri výmaze úhrady, skutočnej úhrady a vratky v opravnom režime.