KUCHYŇA 2.22 - nová verzia

PLÁNOVANIE

 • Opravená chyba pri cyklickej oprave jedálneho lístka.
 • Pri plánovaní počtu stravníkova je už povolené plánovanie o dva mesiace dopredu.
 • V zostavách 305 a 306 – „Predbežná spotreba … „ bola rozšírená položka pre vymenovanie diét.
 • Do mesačného plánu počtov pribudla nová špeciálna funkcia „Import počtov zo SAZY“. Akcia umožňuje naimportovať počty stravníkov z programu SAZA na vybraný deň a kalkuláciu. Meno importovaného súboru vytvoreného programom SAZA by malo byť v tvare STRAV_RRRRMMDD_MENODATABAZY. Názov i cestu k importovanému súboru je možné zadať alebo vybrať pomocou výberového tlačítka. Je potrebné taktiež zadať kód nákladového strediska na ktorý sa majú naimportovať počty stravníkov. Po potvrdení tlačítka „Prezrieť importovaný súbor“ sa zobrazí podrobne importovaný súbor z programu SAZA po klientoch, diétach, ..... Po potvrdení tlačítka „Prezrieť importované počty“ sa zobrazia zosumarizované importované počty po jednotlivých diétach. V prípade, že sa v importovanom súbore nachádzajú i kódy diét, ktoré nie sú zadané v číselníku diét v programe KUCHYŇA, program ich označí ako “Neznáma diéta !!!”. Ak majú byť i tieto diéty naimportované, je ich potrebné doplniť do číselníka diét alebo zosúladiť s programom SAZA prekódovaním. Tlačítko „Import“ vykoná sa import počtov. Pri samotnom importe prebiehajú kontroly na neznáme diéty, duplicitu počtov. V prípade, že sa už v programe KUCHYŇA nachádzajú na daný deň a kalkuláciu počty stravníkov, program sa spýta, či ich mám prepísať alebo pripočítať k už zadaným počtom. Na konci akcie program umožní vymazať importovaný súbor.

SKLAD

 • Pri vytváraní novej objednávky ponúka pri zadávaní materiálu ceny z príjemiek a ak sú zadané i zmluvy, ponúka i zmluvné ceny.
 • Špeciálna funkcia v príjemkách „Vytvorenie príjemky z objednávky“ bola rozšírená o možnosť vytvoriť jednu príjemku z viacerých objednávok a naopak pri špeciálnej funkcii v objednávkach vytvoriť jednu objednávku z viacerých príjemiek.
 • V tabuľke objednávok bol doplnený názov dodávateľ. Tiež bol doplnený spolu s cenami do tlačovej zostavy vytlačenej pomocou F9 – zoznam objednávok.
 • Bola doplnená nová zostava „Porovnanie zazmluvneného objemu potravín s prijatými“.

PREHĽADY

 • Bola doplnená nová zostavu „Príjem po baleniach“, v ktorej je zosumarizovaný príjem jednotlivých potravín po skupinách, baleniach, poznámkach a jednotkových cenách.
 • V prípade, že vznikajú problémy pri tlači do XLS, je potrebné v nastaveniach stránka XLS sa vypnúť prepínač „Konvertovat do Excel 97....“.
 • Bol doplnený priamy export do Excelu. Pri požiadavke vytvorenia tabuľky vo formáte XLS je potrebné v tlačovom menežéri zaškrtnúť voľbu „Export do XLS“. Vytvorí sa súbor v podadresári TLAC.
 • Z dôvodu problémov pri tlači (nevytlačenia celej šírky zostavy) bola dopracovaná možnosť voľby jednoduchého/komfortného tlačového prehliadača. Typ prehliadača sa zadáva priamo na užívateľa, ale tesne pred tlačou je ho možné zmeniť. U všetkých užívateľov je prednastavený komfortný prehliadač.

SLUŽBY

 • Do voľby „Služby – Informácie – Program“ bola doplnená informácia o prostredí programu (jednoužívateľské/viacužívateľské), type siete a pracovnom disku.