SAZA 1.3.2 - nová verzia

  1. Pri výpočte úhrad pre zmluvy a výpočtové listy boli zohľadnené aj všetky jednorazové služby, ktoré majú v číselníku nastavené „Zaradiť službu do zmluvy a výpočtového listu”, pričom nezáleží kedy v mesiaci boli poskytované. T.j. dátumy jednorazových služieb v agende Služby nemusia zodpovedať dátumu v položke „Údaje o klientoch, poskytovaných službách, o platiteľoch úhrad a ich príjmoch použiť z :…” na formulári výpočtu úhrad (ktorá je obvykle nastavená na posledný deň v mesiaci).
  2. Upravený bol výpočet vratiek pre klientov, ktorí v spracovávanom mesiaci ukončili pobyt (pre tie služby, u ktorých bola úhrada rátaná za priemerný počet dní v mesiaci).
  3. Pri zobrazení vratiek po službách a neprítomnostiach sa v prípade vratky za ukončenie pobytu zobrazuje začiatok neprítomnosti v závislosti od toho, či bola za deň ukončenia pobytu počítaná úhrada. Ak nebola, zobrazí sa ako začiatok neprítomnosti dátum ukončenia pobytu. Ak bola, zobrazí sa nasledujúci deň po dátume ukončenia pobytu. Taktiež sa automaticky prepočíta počet dní neprítomnosti.
  4. Upravené bolo zobrazenie voľných dní a sviatkov v agende Pripomienky.
  5. V prípade, ak je potrebné zmeniť cenu poskytovanej služby v priebehu mesiaca (t.j. nie k prvému), stačí v číselníku služieb ukončiť platnosť služby k danému dňu a pridať novú službu od nasledujúceho dňa. Ak bude pridávaná služba rovnako nazvaná, preberie sa do nej väčšina údajov z predchádzajúcej služby, takže stačí len cenu (prípadne ďalšie údaje) opraviť. Samotný program vtedy rovnako skráti platnosť pôvodnej služby aj u všetkých klientov a následne umožní automaticky im pridať novú službu s novou cenou.
  6. Pre lepšiu identifikáciu tlačových zostavách bola doplnená možnosť vytlačiť aj číslo zostavy v ich záhlaví (na pravej strane nad číslom strany). Číslo zostavy sa tlačí len v prípade, ak je zapnutý konfiguračný parameter „Zobrazovať číslo tlačovej zostavy pri tlači”, nachádzajúci sa na stránke „Technické” konfiguračné parametre.