SAZA 1.3.0 - nová verzia

 1. Prepracovaný bol spôsob čítania údajov z databázy, ktorý umožňuje podstatné zrýchlenie spúšťania formulárov. Výrazný je hlavne v prípade, ak tabuľky obsahujú veľké množstvá údajov, a ak je globálny filter nastavený tak, aby zobrazoval len údaje z jedného (zvyčajne aktuálneho) mesiaca.
 2. Tabuľky zobrazené na formulároch majú v spodnej časti doplnené poradové číslo záznamu / celkový počet zobrazených záznamov.
 3. Po presunutí myši na tlačidlo pre výber klienta alebo po kliknutí na identifikačný pruh v hornej časti obrazovky sa zobrazí samostatné okno, v ktorom sú všetky identifikačné údaje klienta či žiadateľa.
 4. Doplnená bola chýbajúca skratka priezviska a mena príbuzných vo všetkých agendách a ponukách.
 5. Pri nahrávaní osobných údajov žiadateľov sa vyžadujú zadať len položky miesto bydliska a ulica, číslo. Ostatné položky boli zmenené na nepovinné. Pri zadávaní zaradenia žiadateľov boli všetky položky zmenené na nepovinné (avšak pri zadávaní tých istých údajov klientom, treba naďalej povinne uviesť kategóriu, pobyt aj odkázanosť).
 6. Umožnené bolo zaevidovať klienta, ktorý nemá žiadosť, ale medzi žiadateľmi zaradenými do poradovníka má menovca s rovnakým priezviskom.
 7. Základné údaje klienta boli doplnené o položku oslovenie – t.j. spôsob oslovovania, ktorý požaduje klient.
 8. Zoradenie číselníkov v hlavnom menu bolo prispôsobené poradiu tlačidiel v aplikačnom paneli.
 9. Medzi základné číselníky bol doplnený číselník pracovníkov, ktorý je vhodné naplniť aspoň zoznamom všetkých kľúčových pracovníkov v danom ZSS.
 10. Do tabuľky zaradenie bola doplnená možnosť priradiť každému klientovi kľúčového pracovníka a skupinu. Kľúčový pracovník má klienta na starosti, tvorí, realizuje a hodnotí s ním individuálny plán. Vyberá sa z číselníka pracovníkov. Skupiny možno použiť napr. pri rozdelení klientov medzi viacerých sociálnych pracovníkov, z ktorých má každý na starosti len určitý okruh klientov. Označenie skupiny môže obsahovať 5 ľubovoľných znakov, či už len poradové číslo skupiny alebo napr. číslo poschodia v zariadení, ale aj text, napr. skratku mena pracovníka a pod. Ak už niektorí klienti majú skupinu zadanú, u ďalších klientov ju stačí vybrať z ponuky. Keďže obe položky boli pridané do globálneho filtra, dá sa nastaviť, aby sa každému užívateľovi programu zobrazovali len klienti zaradení do určitej skupiny alebo patriaci danému kľúčovému pracovníkovi.
 11. Do agendy sociálne údaje bola doplnená možnosť vytvárať a evidovať osobný profil klientov. Využíva sa k tomu nový číselník anamnestických otázok (zaradený medzi osobné a sociálne číselníky), ktorý je zostavený na základe údajov z rôznych ZSS. Tie možno ľubovoľne upravovať, vymazávať, pridávať, meniť im poradie, či zaradenie do skupín. Taktiež možno osobitne označiť tie otázky, ktoré sú štandardné, t.j. kladené väčšine klientov. Odpovede na viaceré otázky sú automaticky prevzaté z iných agend programu, pričom ich možno ešte následne upravovať a dopĺňať (zmeny sa naspäť do pôvodných agend už nezapisujú). Osobný profil klienta sa dá z odstupom času zostaviť znova, prípadne len zopakovať časť otázok alebo ho doplniť o nové otázky a odpovede. V prípade potreby možno vytvoriť aj úplne vlastný súbor otázok.
 12. Agenda sociálne údaje bola rozšírená aj o možnosť tvorby individuálnych plánov. Evidovať možno osobné a odborné ciele klienta, plán (t.j. realizačný tím, miesto realizácie, termíny a časové rozvrhy, metódy práce, pomôcky a iné zabezpečenie), jeho postupnú realizáciu a priebežné či celkové hodnotenie.
 13. Doplnená bola samostatná agenda testy, ktorá umožňuje evidenciu výsledkov ošetrovateľských testov. Tie môžu slúžiť aj ako podklad pre osobné profily klientov a individuálne plány. Z evidencie možno vytlačiť či už vyplnené testy konkrétnych klientov alebo aj čisté tlačivá testov:
  • MMSE – Folsteinov test kognitívnych funkcií (Mini Mental State Examination)
  • Barthelovej test základných denných aktivít (Barthel index of ADLs)
  • IADL – Test inštrumentálnych denných činností (Instrumental aktivity daily living)
  • Katzov index nezávislosti
  • Test ošetrovateľskej záťaže (podľa Svanborga, modifikovaný Staňkovou)
  • Test rizika pádu (podľa Poledníkovej)
  • Modifikovaná Nortonovej stupnica pre posúdenie rizika vzniku dekubitov
  • Funkčný geriatrický index (FGI podľa Prof. MUDr. Topinkovej a kol.)
   Uvedené testy sú doplnené aj medzi číselníky a vzhľadom k tomu, že v publikáciách i na internete sa dajú nájsť v rôznych variantoch, tak ich možno v prípade potreby čiastočne upraviť. Otázky (aktivity) ani odpovede (hodnotenia) nie je možné pridávať ani vymazávať, ale dá sa zmeniť ich text, poradie, bodovanie i celkové hodnotenie testov. Pre zmenu znenia a rozsahu skóre slúži samostatné tlačidlo hodnotenie umiestnené na funkčnom paneli. V prípade, ak sa má ako doplnok alebo náhrada slovného hodnotenia zobrazovať počet percent, treba zadať v číselníku do položky hodnotenie znaky#%.
 14. Číselník miestností bol preradený z formulára „Základné číselníky” na formulár „Služby, neprítomnosti”. (Vzhľadom k tomu, že miestnosti priamo súvisia s úhradou za ubytovanie, t.j. s číselníkom služieb).
 15. Na žiadosť užívateľov bolo číslovanie tlačových zostáv v SAZA zmenené tak, aby korešpondovalo s prehľadmi v starom programe SAGA.
 16. Pri tlači výpočtového listu možno zvoliť variant, v ktorom sú vybrané (vyfiltrované) len plné úhrady (t.j. príjmy, čiastočné úhrady a zostatky príjmov sa netlačia).
 17. V agende neprítomnosť bola doplnená tlačová zostava Denný zoznam odhlásených stravníkov.
 18. Z tlačovej zostavy Vratky – rozpis po skupinách služieb boli vylúčení klienti, ktorí nemajú vratky.
 19. Inicializácia bola doplnená o možnosť hromadne vymazať z číselníka účtovných pohybov nepoužívané pohyby týkajúce sa vybranej skupiny účtov t.j. klientov (KPD), vkladných knižiek a bankových účtov, pokladne, depozitného účtu, obchodných partnerov alebo skladu. V prípade, ak bol niektorý z pohybov už použitý v evidencii účtovných pohybov, tak je z vymazávania vynechaný.
 20. Kontrola údajov. Test č. 10 – Kontrola neprítomností a jedál – bol rozšírený o kontrolu nesprávne zadaných neprítomností (s ich automatickým výmazom). Kontrola účtov v teste 28 už neupozorňuje na klientov, ktorí nemajú zrušené KPD s nulovým stavom, ale majú uzavretú osobnú kartu (tento stav mohol vzniknúť pri prevode údajov zo SAGA).
 21. Aby bolo možné spracovať mincovku pre akúkoľvek vyplatiteľnú finančnú čiastku, konfiguračné parametre boli upravené tak, aby sa najnižší nominál 0.01 Eur nedal vypnúť.
 22. Ak je zapnutý konfiguračný parameter Rozdiel v zaokrúhlení vratiek zohľadniť u posledného platiteľa a ak je posledným platiteľom príbuzný, ktorého vratka sa má pripočítať klientovi, tak sa aj rozdiel v zaokrúhlení pripočíta klientovi.
 23. Upravený bol prevod údajov z programu SAGA – KPD s nulovým stavom, ktorých klienti už majú uzavretú osobnú kartu (t.j. v stave UZAV) sa automaticky označia ako zrušené.
 24. Odstránená občasná chyba pri zobrazení tlačovej zostavy Súhrn štatistických ukazovateľov.
  25.