SAZA 1.8.0 - nová verzia

 1. Nová agenda – terénna opatrovateľská služba (ďalej len TOS).
  Na formulári Služby pribudli dve nové záložky / stránky – pre plánovanie a evidenciu realizácie TOS:
  • Plán TOS umožňuje priradiť klientovi opatrovateľa na zadané obdobie (štandardne mesiac), pre vybrané dni (obvykle pracovné) a určitý časový interval. Ak službu klientovi poskytujú viacerí opatrovatelia, prípadne aj viac krát denne, môže mať klient v evidencii niekoľko záznamov. Pre lepšiu orientáciu je plán graficky znázornený na dvoch časových osiach, ktoré zobrazujú všetky poskytovania TOS daného klienta a opatrovateľa v zadanom období, pričom aktuálny časový interval je zvýraznený. Časové osi možno použiť aj pre jednoduchšie a rýchlejšie zadávanie časov pomocou metódy „drag & drop“ (potiahni a pusti) – myš posunieme na začiatok časového intervalu a tam stlačíme ľavé tlačidlo myši, tlačidlo držíme stlačené a súčasne sa posunieme na koniec časového intervalu, kde tlačidlo pustíme. Časy možno zadávať s presnosťou na štvrťhodinu. Pod časovými osami sú informácie o celkovom dennom i mesačnom počte hodín plánu klienta aj opatrovateľa, ako aj nepovinné položky pre popis opatrovateľských činností a poznámky. Zabezpečená je aj možnosť pravidelného opakovania plánov v ďalších mesiacoch. K dispozícii je celý rad tlačových zostáv: kontrolné prehľady (program kontroluje aj rozdiel plánu voči úväzku opatrovateľa, čas na presun medzi klientmi, čas na obednú prestávku atď.), denné plány TOS, plány na obdobie, mesačný výkaz, porovnanie plánu a realizácie – a to vo variante po klientoch aj opatrovateľoch.
  • Realizácia TOS umožňuje zaznamenať skutočne poskytované služby deň za dňom. Evidencia je veľmi podobná plánu, iba opatrovateľ a časový interval sa klientovi priraďuje na každý deň osobitne. V prípade potreby možno realizáciu jednoducho vygenerovať z plánu (s možnosťou výberu dátumov, klientov i opatrovateľov) a následne ju len podľa skutočnosti operatívne upraviť, t.j. zmeniť opatrovateľa a/alebo časy. Časy sú opäť znázornené na grafických osiach, pod ktorými sa nachádzajú údaje o denných a mesačných počtoch hodín realizácie, plánu a ich rozdiely za klientov aj opatrovateľov. V prípade, ako opatrovateľ v niektorom období nemá priradeného klienta (klient nepožaduje službu alebo je v nemocnici), možno opatrovateľovi priradiť náhradnú prácu v ZSS, alebo ho ponechať „voľného“ (nevyužité hodiny voči úväzku). V realizácii TOS možno zobraziť/tlačiť: kontrolné prehľady, tlačové zostavy realizácie za deň, podrobné i sumárne výpisy za obdobie, mesačný výkaz, ako aj porovnanie realizácie s plánom (po klientoch i opatrovateľoch).
  • Pre potreby finančného zhodnotenia zrealizovaných TOS je potrebné, aby mal každý klient záznam o TOS aj v agende „Služby“. V číselníku služieb bol k tomu zriadený nový druh služby „terénna opatrovateľská služba“ s hodinovou sadzbou (viď ďalej). Pokiaľ je to potrebné, môže byť takýchto záznamov viacej s rôznymi cenami – základná sadzba za bežnú pracovnú dobu a vyššie ceny napr. za prácu večer/v noci, cez víkendy, sviatky a pod. Ak má klient v evidencii služieb záznam/y s týmto druhom služby a ak je služba poskytovaná „podľa plánu a realizácie TOS“ (opäť viď ďalej), možno celkové počty hodín jednoducho hromadne previesť z realizácie do tabuľky služieb. Obvykle sa prevod vykonáva raz, na konci mesiaca, ale v prípade potreby ho možno vykonať kedykoľvek, aj viac krát. Keď už prevod doplnil do služieb počty hodín realizácie, možno spustiť štandardný výpočet úhrad, ktorý klientom vypočíta mesačnú úhradu za TOS.
 2. Všeobecné a systémové zmeny:
  • Užívateľ s právami Administrátora môže nastaviť globálny filter pre iného užívateľa (ktorý nemá práva Administrátora) a tým mu obmedziť prístup len na klientov vybranej kategórie, pobytu, odkázanosti, pohlavia, skupiny a/alebo kľúčového pracovníka. Za týmto účelom bolo v agende užívatelia doplnené do funkčného panelu tlačidlo „Globálny filter“, ktoré vyvolá štandardný formulár pre výber klientov, pomocou ktorého možno prístup obmedziť. Užívateľ s obmedzeným prístupom napr. na určitú kategóriu klientov nemá vo svojom globálnom filtri možnosť kategóriu zmeniť ani filter na kategóriu zrušiť, takže „cudzích“ klientov nebude vidieť.
  • Ak mal užívateľ nastavený globálny filter, aby videl len časť klientov (klientov s určitým typom pobytu, kategóriou, skupinou a pod.), tak bezprostredne po príjme nového klienta v základných údajoch tento klient „zmizol“, lebo údaje o zaradení nemal ešte zadané, takže v dôsledku filtra nebol zobrazený. Aby nebolo potrebné kvôli dohratiu ďalších údajov o klientovi vypínať (a neskôr opäť zapínať) globálny filter, program záznam o zaradení automaticky vygeneruje a doplní do neho filtračný údaj (napr. kategóriu, prípadne pobyt a ďalšie údaje), takže ho filter nevyradí zo zobrazovaných záznamov. Údaje možno v prípade potreby následne ešte opraviť.
  • Výber z registra klientov bol upravený tak, že ak je agenda, nad ktorou bol register vyvolaný prázdna, alebo ak v agende stojíme na zázname, ktorý nie je priradený žiadnemu konkrétnemu klientovi (vo výbave, dokumentoch, pripomienkach apod.) bude voľba „Nepriradená výbava“ či „Všeobecné dokumenty (nepriradené konkrétnemu klientovi)“ zaškrtnutá. Ak sa však v tabuľke (v registri klientov) nastavíme na nejakého konkrétneho klienta, tak sa zaškrtnutie automaticky vypne. Adekvátne k tomu potom funguje aj tlačidlo OK.
  • V agende užívatelia pribudlo na paneli funkcií tlačidlo „Akt.počet“ pre zistenie aktuálneho počtu prihlásených užívateľov do práve otvorenej databázy v sieťovej viacužívateľskej verzii SAZA. (Upozornenie: pri nekorektnom ukončení programu niektorým z užívateľov, môže byť tento naďalej dočasne považovaný za aktívneho, takže zobrazený počet užívateľov bude v tom okamihu vyšší ako je realita.)
  • V užívateľských konfiguračných parametroch pribudla možnosť nastaviť, aby sa „Pri pridávaní nového záznamu vždy najskôr zobrazil formulár pre výber klienta“ (nezávisle na tom, ktorý klient bol naposledy zobrazený/spracovávaný). Ovládanie programu tak možno priblížiť pôvodnému programu SAGA, kedy bolo vždy potrebné najskôr vybrať klienta, ktorému sú zadávané údaje.
  • V iných (ostatných) konfiguračných parametroch pribudla možnosť vypnúť zobrazenie rodného čísla v identifikačnom riadku klienta (namiesto neho sa zobrazuje dátum narodenia). Ak je parameter vypnutý, nezobrazuje sa rodné číslo ani na obrazovke pre výber a filtrovanie klientov. Ďalej boli doplnené: čas na presun opatrovateľa pri terénnej opatrovateľskej službe, v prípade ak opatrovateľ poskytuje službu viacerým klientom (štandardne 0,5 hod.), obedná prestávka (štandardne 0,5 hod.) a nárok na obednú prestávku vzniká pri úväzku väčšom ako zadaný počet hodín (štandardne 6 hod.).
  • V údržbe databázy pribudla voľba Demo umožňujúca vytvoriť demonštračnú databázu pre predvádzacie, školiace a testovacie účely, s ktorou možno aktívne pracovať 30 dní od jej vytvorenia. Ide o kópiu aktuálnej databázy s názvom DEMO, v ktorej prebehne nevratná anonymizácia údajov spočívajúca v zmene osobných, sociálnych a iných citlivých údajov, výmaze poznámok atď.
  • Do žurnálu sa automaticky zapisujú aj výsledky kontroly údajov a informácie o stornách účtovných pohybov.
 3. Zmeny v číselníkoch
  • V číselníku pracovníkov bolo doplnené: možnosť výberu funkcie pracovníka zo zoznamu (v prípade, ak má tú istú funkciu zadanú už iný pracovník), evidencia dennej pracovnej doby pracovníka a či pracuje resp. poskytuje služby len v pracovné dni, osobitné označenie pracovníkov pre terénnu opatrovateľskú službu.
  • V číselníku zostatkov príjmov bola dovolená hodnota vyššia ako 100% životného minima.
  • V číselníku služieb pribudla možnosť evidovať dva nové druhy služieb – Terénna opatrovateľská služba a Denný stacionár, u ktorých sa mesačná úhrada ráta podľa nového hodinového typu sadzby a príslušného počtu hodín. Hodinovú sadzbu možno v prípade potreby použiť aj pre Odkázanosť a Iné, nadštandardné služby.
  • V číselníku neprítomností bolo umožnené zrušiť platnosť záznamov Dovolenka a Pobyt v zdravotníckom zariadení (vymazať ich však nemožno).
  • Kalendár na nasledujúci rok sa generuje už pri mesačnej uzávierke novembra (a nie až pri prechode z decembra do januára).
 4. V agende Zaradenie pribudli nepovinné položky Čas pobytu a počet hodín. Obvykle sa čas začiatku a konca pobytu vypĺňa len pri klientoch, ktorým sa služba poskytuje ambulantnou formou a pri terénnej opatrovateľskej službe.
 5. V evidencii príjmov bolo umožnené rýchle zadanie príjmu/zrážky pomocou jeho skráteného označenia. Naďalej je však možný aj pôvodný výber z ponuky (z roztváracieho zoznamu).
 6. Evidencia služieb:
  • Zmenený bol spôsob zadávania a zobrazenie dní, kedy je služba poskytovaná. Namiesto zaškrtávacích políčok sa hodnota vyberá z roztváracieho zoznamu, ktorý môže štandardne obsahovať voľby: D – denne, P - pracovné dni, X - pracovné a vybrané voľné dni, T - podľa plánu a realizácie TOS (použiteľné len pre druh služby TOS) a výnimočne V - voľné dni (So, Ne, Sv). Zaškrtávacie políčka zostali pre voľbu jednotlivých dní, ktoré sú označené iba skratkami Po – Ne.
  • Doplnená bola možnosť zadávať služby s hodinovou sadzbou – viď číselník služieb. Časy poskytovania služieb sa automaticky predpĺňajú podľa údajov o zaradení klienta (v základných údajoch), avšak možno ich nezávisle od toho zmeniť. Na základe predplnených/zadaných časov program automaticky počíta predbežný mesačný počet hodín, ktorý však možno následne upraviť podľa skutočnosti. Rozdiel je len u TOS, ak je položka poskytovanie nastavená na „T“, t.j. podľa plánu a realizácie TOS – vtedy sa použijú uvedené časy len pre priradenie hodín z plánu a realizácie k záznamu v tabuľke služieb. Mesačný počet hodín, ktorý bude použitý pri výpočte úhrad je vtedy neprístupný a napĺňa sa „Prevodom“ v evidencii „realizácia TOS“. Pri zostavení výpočtového listu sa zase používajú dni a časy poskytovania z plánu TOS.
  • Doplnená bola položka „Zaradiť do zmluvy a VL“, ktorá umožňuje individuálne ne/zaradiť konkrétnu službu do výpočtového listu (ďalej len VL) či zmluvy daného klienta. Pri zadávaní novej služby klientovi sa položka síce automaticky predplní podľa adekvátneho údaja z číselníka služieb, ale možno ju následne zmeniť.
  • V prípade, ak je potrebné osobitne číslovať zmluvy o poskytovaní štandardných a osobitne nadštandardných služieb, možno čísla, právoplatnosti a ďalšie údaje uviesť aj v jednej štandardnej aj jednej nadštandardnej službe. Pri tlači VL a zmlúv pre štandardné / nadštandardné služby sa potom použijú adekvátne údaje. V prípade tlače VL pre všetky služby sa použijú lej jedny údaje, tie pri ktorých je vyšší dátum právoplatnosti.
 7. Výpočet úhrady a vratiek:
  • Podstatne sa zrýchlil nábeh formulárov pre výpočet úhrad a vratiek.
  • Doplnený bol výpočet úhrad aj za vybrané voľné dni. Takto možno napr. pri týždenných pobytoch vypočítať úhradu za poskytovanie služieb nielen v pracovných dňoch ale aj počas niektorých sviatkov (obvykle sa jedná o tie sviatky, ktoré tvoria samostatné voľné dni v týždni – typicky utorky, stredy alebo štvrtky – takže ich nemožno spojiť s voľnými sobotami, nedeľami alebo inými sviatkami do súvislého celku). Potrebné k tomu je aby mal klient v evidencii služieb vybranú adekvátnu voľbu v položke „Poskytovaná“. Zároveň musia mať príslušné sviatky v kalendári označené „Služba poskytovaná vo voľný deň“. Program SAZA pritom automaticky tieto sviatky neoznačuje (treba to spraviť ručne) a ani pri generovaní kalendára neprenáša označenie do nasledovného roku.
  • Zmenený bol spôsob výpočtu úhrady pre špeciálny prípad, kedy je prvým platiteľom príbuzný, ktorý platí paušál (dohodnutú alebo súdom stanovenú fixnú mesačnú čiastku) a druhým platiteľom je klient, ktorý by mal doplácať do plnej úhrady, ale nemá dostatočný príjem, pričom klient poberá okrem štandardných služieb aj nadštandardnú službu, ktorú už platí zo zákonom určeného zostatku príjmu (t.j. zo stanovených percent životného minima, ktoré by mu mali zostať). Pri pôvodnom spôsobe výpočtu príbuznému pripadlo zaplatiť alikvotnú časť z každej služby (celkove vo výške určeného paušálu). Preto sa mohlo výnimočne stať, že v dôsledku rozdelenia úhrady za nadštandardnú službu nebola celková mesačná úhrada klienta zaokrúhlená podľa nastavených konfiguračných parametrov (čím vznikol rozdiel 1 Cent) a tiež, že nadštandardná služba nebola hradená v plnom rozsahu. Výpočet bol preto zmenený, aby v takomto prípade príbuzný z paušálu platil len úhrady za štandardné služby. Klient preto dopláca nielen za štandardné služby (tak, aby mu zostalo zákonom určený zostatok príjmu) ale zaplatí aj plnú sadzbu za nadštandardnú službu (o ktorú sa zníži zákonom určený zostatok príjmu).
  • Zmenený bol spôsob výpočtu vratiek pre špeciálny prípad, ak mal klient viac neprítomností, ktoré pokrývali celý mesiac (napr. na začiatku mesiaca bol v nemocnici a následne zomrel) a ak bola cena niektorej služby stanovená na 4 desatinné miesta, lebo v dôsledku zaokrúhľovania sa výnimočne mohlo stať, že program vypočítal o 1 Cent vyššiu vratku za danú službu, ako bola pôvodná úhrada.
  • V špeciálnom prípade, ak na klienta doplácal otec aj matka ako spoluplatitelia (ich príjmy boli zadané osobitne, ale posudzovali sa spoločne), a ak mali ten istý druh príjmu (rovnaké označenie a názov, len rôznu výšku), tak sa vo výpočtovom liste mal tento príjem zobrazovať v dvoch riadkoch pod sebou s rôznou čiastkou. Avšak čiastky (príjmy) boli zobrazené správne len v 1.stĺpci (pre 31dňový mesiac) a v nasledujúcich stĺpcoch (pre ostatné dni v mesiaci) boli čiastky identické (zdupľovaný príjem jedného z rodičov). Išlo len o chybu zobrazenia, samotné úhrady a zostatky príjmov boli vždy vypočítané a zobrazené správne. Problém bol odstránený.
  • Ak je karta klienta v stave „UZAV“, t.j. uzavretá, nedá sa jeho úhrada/vratka vymazať.
 8. V individuálnom pláne možno do realizácie a hodnotenia pridať elektronickú prílohu (obrázok, PDF súbor a pod.).
 9. Do evidencie majetku možno pridať elektronickú prílohu (napr. obrázok cennosti a pod.).
 10. V agende Výbava a ošatenie bola doplnená možnosť evidovať veľkosť ošatenia a obuvi. Veľkosť možno zadať ručne alebo vybrať z roztváracieho zoznamu, ktorého ponuku tvoria predtým zadané veľkosti z iných záznamov. Zároveň bol pozmenený vzhľad príslušných tlačových zostáv.
 11. Zmeny v tlačových zostavách:
  • Vo väčšine tlačových zostáv týkajúcich sa úhrad bola doplnená možnosť jednoduchého filtrovania záznamov podľa spôsobu úhrady.
  • Do prehľadu „Súhrn štatistických ukazovateľov“ boli medzi zdravotné údaje doplnené počty obyvateľov so srdcovo-cievnym ochorením, alergikov, alkoholikov, fajčiarov, narkomanov a obyvateľov so zvýšeným psychiatrickým dohľadom.
  • V evidencii služieb boli doplnené dve nové zostavy: „Zoznam poberateľov služieb ku dňu“ a „Počty poberateľov služieb ku dňu“.
  • Do výpočtových listov bol doplnený text, kedy je služba poskytovaná. Zobrazuje/tlačí sa pri tých službách, u ktorých sa dni poskytovania nezhodujú s príslušným typom pobytu (viď číselník). T.j. zobrazí sa napr. ak má klient celoročný pobyt, ale služba je poskytovaná len v pracovné dni; alebo ak je v číselníku pobytov pri týždňovom pobyte uvedené, že služby sú poskytované len v pracovné dni, ale klient má v službách zadné pracovné a vybrané voľné dni.
  • Vo výplatných páskach, prehľadoch príjmov, úhrad, vratiek a zostatkov, ako aj vo výpočtových listoch je možné vypnúť tlač rodného čísla.
  • V evidencii skutočných úhrad bola doplnená nová tlačová zostava „Skutočné úhrady po dňoch“.
  • V agende nákupy bola doplnená tlač pokladničného dokladu.
  • V príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch bola doplnená možnosť tlačiť dve „kópie“ na jednu stranu formátu A4.
  • Opravená chyba v tlačových zostavách, keď pri filtri vyberajúcom aktívnych klientov na začiatku obdobia boli do zostavy zahrnutí aj klienti s ukončeným pobytom pred daným obdobím.
  • Odstránená chyba v prehľade č. 411 – Denný záznam o počte obyvateľov a stravovaných osôb. V prípade ak mal klient evidovanú neprítomnosť v deň ukončenia pobytu (napr. úmrtie v nemocnici), program ho 2x odpočítal z počtu stravníkov.
 12. Oprava drobných chýb:
  • Odstránený bol problém s padaním programu v prípade, ak pri jeho štarte nie je pripojenie na internet.
  • Ak mal užívateľ do niektorej agendy len pasívny prístup (t.j. nemohol pridávať, opravovať a mazať údaje), tak mal zablokovaný aj prístup k položkám na filtračnom formulári. Problém bol odstránený – položky filtračného formulára boli sprístupnené.
  • Opravený bol výberový filter klientov v tlačových zostavách, ktorý v prípade, ak nebol vybraný žiaden klient (t.j. žiaden klient nespĺňal podmienku filtra), zobrazil zostavu so všetkými klientmi. Zostava bude v takomto prípade prázdna.
  • Odstránená bola chyba, pri ktorej vo vypočítaných úhradách a prehľadoch v niektorých prípadoch neboli zobrazené služby s nulovou cenou napriek tomu, že príslušný konfiguračný parameter bol zapnutý.
  • Odstránený bol problém s výberom zdravotnej poisťovne pri pridávaní nového záznamu do základných zdravotných údajov.
  • V agende lieky bola doplnená kontrola, „Čas ukončenia podávania lieku nemôže byť skorší ako čas začiatku!“ v prípade, ak je dátum začiatku a ukončenia rovnaký.
  • Pri pridávaní novej ordinácie liekov sa mohla zriedkavo vyskytnúť nezávažná chyba v prípade, ak sa zadal čas začiatku ordinácie skôr, ako bol vybraný typ ordinácie. Problém bol odstránený.
  • Tlačidlo pre výber finančnej čiastky v účtovných pohyboch je aktívne len pre KPD a VK. Pri iných účtoch nemá zmysel a jeho stlačenie mohlo spôsobiť chybu.
  • Pri nahrávaní počiatočných stavov na účtoch bola vypnutá automatická oprava počiatočných stavov podľa koncových stavov minulého mesiaca, ktorá bola súčasťou 21.testu kontroly údajov a spôsobovala nežiaduce znulovanie nahraných údajov.
  • Odstránená bola nepodstatná chyba pri exporte stravníkov (vyskytovala sa len pri niektorých názvoch databáz a nemala vplyv na samotný exportovaný súbor).