SAZA 1.8.1 - nová verzia

  1. Aby sa nemuseli časy v rôznych evidenciách zadávať len cez klávesnicu, dvojklikom ľavého tlačidla myši na príslušnej časovej položke sa zobrazí malý formulár, v ktorom možno hodiny a minúty (s presnosťou na štvrťhodiny) vybrať pomocou myši.
  2. Doplnená bola možnosť vykonať obnovu a prevod údajov aj zo záloh vytvorených v SAZA verzia 1.7.0 a starších.
  3. Opravy chýb:
    • Odstránená bola chyba verzie 1.8.0 vo výpočte súčtov pohybov na strane Má dať a Dal na KPD a v nadväznosti na to aj koncového stavu, do ktorých sa nezapočítavali pohyby na vkladných knižkách a bankových účtoch súvisiace s daným KPD. Chyba v aktuálnych údajoch sa automaticky opraví spustením kontroly údajov pri štarte programu (alebo z menu Systém – Údržba databázy – Kontrola). Zároveň bolo opätovne doplnené zobrazenie počiatočného a koncového stavu pri pridávaní nového účtu do účtovného pohybu, ktoré vo verzii 1.8.0 vypadlo.
    • Nevybavené pripomienky možno opäť zobraziť/tlačiť aj pri štarte programu (ak je zapnutý príslušný konfiguračný parameter).
    • Odstránená bola chyba pri výpočte vratiek, ktorá pri viacerých neprítomnostiach pokrývajúcich úplne celý mesiac alebo celý pobyt klienta, považovala aj odhlásenie zo stravy za bežnú neprítomnosť a vypočítala pre ňu vratku za všetky služby. Pre prípadnú opravu vypočítaných vratiek je potrebné opätovne spustiť ich výpočet vo verzii 1.8.1.