SAZA 1.9.0 - nová verzia

 1. Na formulári Sociálne údaje pribudli 3 nové agendy (záložky / stránky):
  • Program sociálnej rehabilitácie – umožňuje evidovať individuálne potreby, sociálne diagnózy, ciele programu, metódy, aktivity, zodpovedné osoby, frekvenciu a poznámky.
  • Rizikový plán – eviduje popisy rizikových situácií, aké riziko hrozí, či sa vyskytli rizikové situácie v minulosti, či si klient riziko uvedomuje, aké sú opatrenia na zníženie rizika a ako postupovať v prípade vzniku rizikovej udalosti.
  • Sociálne aktivity – podrobná evidencia denných sociálnych aktivít klienta. Aktivitu možno vybrať z číselníka a text následne upraviť, alebo ju zadať úplne individuálne. Taktiež je možné kopírovať (predplniť) údaje podľa minulosti a v prípade potreby ich následne ešte upraviť.
 2. Na formulári Zdravotné údaje:
  • Pribudla nová agenda Merané hodnoty – umožňujúca sledovať teplotu, krvný tlak, tep, dych, hmotnosť a glykémiu. Vývoj hodnôt možno zobraziť / tlačiť v prehľadných grafoch i štandardných zostavách.
  • Zo základných zdravotných údajov boli odčlenené položky aktuálny zdravotný stav a zdravotná anamnéza na samostatné stránky Zdravotný stav a Zdravotná anamnéza, čím vznikli 2 nové agendy, ktorým možno nastaviť aj osobitné prístupové práva. Do oboch evidencií bol doplnený dátum (do zdravotného stavu aj nepovinný čas), takže je možné priebežne zaznamenávať a sledovať ich vývoj.
 3. Na formulár Služby bola doplnená nová agenda Prepravná služba (t.j. sociálny taxík), umožňujúca podrobne evidovať prepravu klientov. Pre urýchlenie nahrávania možno údaje skopírovať (predplniť) z minulosti a prípadne ich ešte následne upraviť.
 4. Do základných údajov klienta i žiadateľa bola pridaná registratúrna značka (t.j. číslo spisu podľa registratúrneho poriadku) a v osobných údajoch bolo doplnené zaškrtávacie pole pre občianske preukazy s neobmedzenou platnosťou (položka je zaškrtnutá v prípade, ak je dátum platnosti prázdny).
 5. Do výpočtových listov bola na žiadosť užívateľov doplnená celková denná úhrada s/bez ohľadu na príjem a majetok. (Upozorňujeme, že tieto denné úhrady sú reálne len vtedy ak sú všetky služby poskytované každý deň, resp. platia pre také dni v mesiaci, kedy sú poskytované všetky služby.)
 6. V evidencii účtov bola umožnená zmena označenia KPD, názvu pokladne, DÚ, skladovej karty a mena obchodného partnera. Oprava sa vždy vykoná automaticky v celej agende a vo všetkých mesiacoch.
 7. V účtovných pohyboch je umožnený jednostranný výber z VK a vklad na VK (resp. bankový účet) aj v prípade, ak klient nemá vytvorené KPD. Dvojstranné pohyby, napr. výber z VK do pokladne, pochopiteľne v tomto prípade možné nie sú, lebo by bolo potrebné zvýšiť stav na KPD klienta, ktoré neexistuje.
 8. Pri pridávaní nového užívateľa programu do evidencie užívateľov bola doplnené možnosť zároveň ho doplniť aj do číselníka pracovníkov. Že je pracovník súčasne aj užívateľom programu signalizuje v číselníku pracovníkov nové zaškrtávacie pole. Pomocou neho možno aj už zaevidovaných pracovníkov prepojiť s užívateľmi – stačí pole zaškrtnúť a vybrať užívateľa z ponuky (v zobrazenom zozname sú len tí užívatelia, ktorí ešte nie sú evidovaní v číselníku pracovníkov). Zrušením zaškrtnutia možno prepojenie medzi pracovníkom a užívateľom zrušiť.
 9. Na stránke Iných konfiguračných parametrov pribudli v sekcii Ostatné 3 nové parametre určujúce, či sa má pri prepravnej službe evidovať vodič, auto a úhrada klienta za prepravu (štandardne sú zapnuté).
 10. Číselníky:
  • V číselníku pracovníkov boli doplnené 2 samostatné zaškrtávacie polia – pre vodiča prepravnej služby (aby sa v ponuke vodičov nezobrazovali všetci pracovníci) a pre užívateľa programu (viď. 3. a 8.bod).
  • Pribudol nový číselník sociálnych aktivít (viď 1.bod) – zaradený medzi osobné a sociálne číselníky.
 11. Oprava drobných chýb:
  • Pri zadávaní inštitúcie ako platiteľa úhrady sa v niektorých prípadoch nezobrazil názov inštitúcie.
  • Vo výnimočných prípadoch mohlo byť priradené duplicitné označenie KPD rôznym klientom.
  • Pri zadávaní účtovného pohybu u ktorého došlo k zápornému stavu na účte mohla v ojedinelých prípadoch vzniknúť chyba zobrazenia.
 12. Upozorňujeme, že priamy prevod údajov z pôvodného DOSovského programu SAGA do SAZA verzia 1.9.0 (a vyšších) už nie je možný. V prípade potreby je však možné previesť údaje najskôr do verzie 1.8.1 a následne do 1.9.0.