SKLAD 3.20 - nová verzia

SKLAD

 • Vo voľbe „Prehľady“ v tabuľke skladových kariet pribudla nová zostava „Skladová karta“. Zostava obsahuje počiatočný stav, pohyby a koncový stav vo zvolenom období pre skladovú kartu na ktorej je nastavený kurzor.

 • Pri tlači zoznamu príjemiek pomocou F9 bol do zostavy doplnený názov dodávateľa.

 • Bolo umožnené vytvorenie novej príjemky za starý neuzavretý mesiac i v prípade, že už boli nahrané doklady (príjemky a výdajky) za nový mesiac. Táto možnosť nebola z starej verzii povolená. Pridanie starej zápornej príjemky nie je možné i naďalej.

 • V objednávkach bolo zmenené zoradenie a odstránená chyba pri oprave objednávok s rovnakým číslom v rámci mesačnej tabuľky. Súčasne bol na objednávke zmenený spôsob zaokrúhľovania celkovej ceny tak, aby sa zhodoval s príjemkou.

 • Do čísla skladovej karty bolo povolené zadávanie i písmen. Doporučujeme však, pokiaľ to nie je nevyhnutné, aby čísla kariet začínali číslicou. Uľahčuje sa tým jednoduché vyhľadávanie kariet, kedy je ihneď jasné, či sa hľadá číslo alebo názov karty.

 • Do príjemiek bola doplnená nová špeciálna funkcia „Vytvorenie príjemky z objednávky“ . Po spustení akcie je potrebné zadať číslo a dátum objednávky, z ktorej má byť príjemka vytvorená. Po potvrdení prázdneho čísla objednávky sa ponúka zoznam už vytvorených objednávok. Ak je možné, program vytvorí príjemku s rovnakým číslom ako je číslo objednávky. Vytvorenú príjemku je možné opravovať.

 • Opačná funkcia „Vytvorenie objednávky z príjemky“ pribudla taktiež do objednávok.

 • Pri vytváraní nových príjemiek bola odstránená chyba kedy v rovnakom čase vytvárali viacerí užívatelia príjemky.

 • V príjemke, výdajke, žiadanka a objednávke bola zmenená veľkosť písma textu tlačeného na konci zostavy a boli vymazané zbytočné prázdne riadky.

 • Bolo povolené opravovať doklady vytvorené pred inventúrou, pokiaľ nebol zaevidovaný žiaden inventúrny rozdiel.
  Upozornenie: Po oprave dokladov spred inventúry je potrebné znovu vytlačiť tlačové zostavy, ktoré boli tlačené pri inventúre a mohli sa opravou údajov zmeniť. Opravy by mali byť konzultované s pracovníkmi učtárne, ktorí spracovávajú inventúrne doklady.

 • Do zostavy 540 „Stav zásob“, ktorá sa tlačí pomocou F9 v zásobách, bol dorobený súčtový riadok na konci zostavy skrz rýchlu kontrolu stavu skladu.

PREHĽADY

 • Bola opravená chyba v tlačovom menežéri pri úprave podpisov a textu tlačeného na konci strany, zostavy.

 • Pri tlači pribudla možnosť vypnúť tlač položky „Dátum tlače“ v zostavách, ktorý sa nachádza napravo hore na každej strane.

 • Bola odstránená chyba diakritiky pri exportoch zostáv do rôznych formátov. Pribudla možnosť automatického odosielania dokumentov mailom.

ČÍSELNÍKY

 • Do číselníkov bol pridaný číselník skladov - voľba „Číselníky – Sklady“ . Kódy z tohto číselníka je možné prideliť skladovým kartám a tým si rozčleniť potraviny napr. na zeleninový sklad, sklad mäsa,..
  Na základe začlenenia potravín do skladov je možné vytvárať nasledovné zostavy:
  „Zásoby“,“ Stav skladu“,“ Stav skladu k dátumu“
  „Obraty po SK na šírku / na výšku“
  „Inventúrny súpis na šírku / na výšku“
  „Tlačivo pre fyzickú inventúru na šírku / na výšku“, „Tlačivo pre fyzickú inventúru podrobne“
  Po upgrade z verzie 2.0x na verziu 2.10 je číselník skladov prázdny, a takisto i kód skladu na všetkých skladových kartách. Je možné:
  1.Nevypĺňať číselník skladov a ani nedopĺňať kódy skladov, ak sa nechce využívať členenie hlavného skladu potravín na menšie sklady
  2.Vyplniť číselník skladov a na každej skladovej karte pomocou opravy (F4) si doplniť kód skladu.
  3.Vyplniť číselník skladov a pomocou novej špeciálnej funkcia v skladových kartách “Hromadne pridelenie kódov skladov na základe skupiny SK” prideliť hromadne kartám s rovnakou skupinou jeden kód skladu.

SYSTÉM

 • V programe bola vykonaná úprava, aby bolo možné jednoduchšie zväčšiť okno programu SKLAD, v prípade že bolo stiahnuté na spodnú lištu obrazovky. U väčšiny operačných systémov by malo stačiť kliknúť ľavým tlačítkom na ikonu programu v spodnej lište. Ak by to nefungovalo, je potrebné postupovať spôsobom ako v starej verzie.

 • Voľba „Uzávierka“ bola rozdelená na dve voľby
  „Vykonanie mesačnej uzávierky“ – spúšťa mesačnú uzávierku.
  „Zrušenie mesačnej uzávierky“ – nová akcia ruší poslednú mesačnú uzávierku. Údaje za posledný uzavretý mesiac presúva z ročných do mesačných tabuliek, kde ich je možné upraviť a znovu spustiť mesačnú uzávierku.
  Upozornenie 1. : Pre spustenie tejto akcie je potrebné aby program nebol spustený na inom počítači ani viackrát na jednom počítači.
  Upozornenie 2. : Po oprave údajov je potrebné znovu vytlačiť tlačové zostavy, ktoré boli tlačené pri mesačnej uzávierke a mohli sa opravou údajov zmeniť. Opravy by mali byť konzultované s pracovníkmi učtárne, ktorí môžu mať už odovzdané zostavy spracované. V opačnom prípade by mohli vzniknúť rozdiely medzi finančnými hodnotami v účtovníctve a v programe SKLAD. Takisto je potrebné, v prípade ak využíva export z programu SKLAD, vytvoriť ešte raz exportný súbor.

 • Vo voľbe „Systém – Údržba systému“ pribudla akcia „Obnova predchádzajúcich rokov“ . Táto akcia vykoná zálohu aktuálnych údajov a ponúkne obnovu z ročných záloh v danej verzii. Po vykonaní potrebných úkonov, vytlačení chýbajúcich dokladov je potrebné spustiť akciu „Vrátenie aktuálneho roku“. Tým sa obnovia pôvodné zazálohované údaje. Pri tejto mimoriadnej akcii je potrebné upozorniť i ostatných užívateľov na zmenu údajov a zabezpečiť aby nepracovali s programom. Takisto by sa v tomto režime nemali vykonávať obnovy z iných záloh cez voľbu „Systém – Údržba systému - Obnova“ .
  Upozornenie: Opravy vykonané v starých rokoch nebudú premietnuté do aktuálneho obdobia.

OVLÁDANIE PROGRAMU

 • Pri štarte programu bolo dorobené upozornenie pri podozrení na viacnásobné spustenie programu KUCHYNA na jednom PC.