KUCHYŇA 2.23 - nová verzia

PLÁNOVANIE

  • V zostave 347 – „Predbežná cena jedla“, ktorá sa nachádza v prehľadoch vo voľbe „Plánovanie – Jedálniček – Mesačný jedálny lístok“ bola pridaná možnosť ocenenia jedla zo zazmluvnených jednotkových cien k určitému dátumu. V prípade výberu prvej možnosti sa jedlo oceňuje aktuálnymi jednotkovými cenami potravín na sklade. Ak v čase vytvorenia zostavy nie je tovar na sklade oceňuje sa potravina jednotkovou cenou z poslednej príjemky.
  • Pri vytváraní jedálneho lístka sa zobrazuje v ponuke receptov i predbežná cena jedla vypočítaná z aktuálnych jednotkových cien potravín na sklade, príp. z cien na posledných príjemkách.

SKLAD

  • Pri kopírovaní príjemiek/objednávok bola odstránená chyba v prípade prázdneho zoznamu objednávok/príjemiek.
  • V prehľadoch vo voľbe „Sklad –Výdajky – Evidencia výdajok“ pribudla nová tlačová zostava „Výdajka s rekapituláciou“, v ktorej sú na konci zostavy uvedené prenosy, skutočné a normované náklady.
  • Do detailného okna zmlúv pribudla celková hodnota za zmluvu bez i s DPH. Takisto bola upravená i tlačová zostava „ZMLUVA“, kde boli doplnené celkové ceny po položkách i celkové ceny bez a s DPH za celú zmluvu.

PREHĽADY

  • Do voľby „Prehľady – Sklad - Príjem, výdaj, inventúra“ bola doplnená nová tlačová zostava „Objednávky - zoznam“, ktorá obsahuje za vybrané obdobie objednávky spolu s cenou, dodávateľmi a poznámkou. Pre potreby ďalšieho spracovania je možné i túto zostavu vyexportovať do formátu XLS.

ČÍSELNÍKY

  • V číselníku stravníkov bolo povolené zneplatnenie stravníka i v prípade, že sa nachádza v mesačnej tabuľke „Mesačný plán a platby stravníkov“.