SAZA 2.0.0 - nová verzia

 1. Každý užívateľ môže aktívne pracovať v inom období. V súvislosti s tým sa zmenilo ponímanie mesačnej uzávierky a opravného režimu. Mesačná uzávierka už nie je ozajstnou uzávierkou, len vytvára údajové prostredie pre nový mesiac, pričom užívatelia môžu naďalej pracovať v pôvodnom mesiaci. Z toho dôvodu:
  • Voľba Mesačná uzávierka bola zmenená na Nový mesiac a pozmenený bol aj vzhľad príslušného formulára. V prípade potreby je možné akciu vykonať aj predčasne (pred uplynutím daného mesiaca), a to aj v takom prípade, ak by nesúhlasila súčtová kontrola účtov a/alebo ak by účtovné pohyby v aktuálnom mesiaci nemali vyrovnanú stranu Má dať a Dal. Podmienkou jej spustenia sú len príslušné prístupové práva, a že v danom čase nesmú s údajmi robiť iní užívatelia. Užívateľ, ktorý akciu spustil bude mať automaticky nastavené už nové obdobie, zatiaľ čo ostatným užívateľom zostáva pôvodné obdobie. Pri ich prihlásení do programu sú ale upozornení, že databáza už obsahuje aj údaje pre ďalší mesiac/e a voliteľne im umožní zmeniť spracovávaný mesiac na najvyšší.
   Voľba Nový mesiac je prístupná aj v prípade, ak nie je užívateľ v najvyššom spracovávanom mesiaci, ale v predchádzajúcom. Vzhľad formulára aj funkčnosť sú vtedy zmenené – akcia najskôr vymaže všetky údaje z najvyššieho mesiaca a potom ich znova vygeneruje podľa aktuálneho mesiaca. Používa sa to v prípade, ak bolo v starom mesiaci vykonaných príliš veľa zmien (a v novom málo),takže je výhodnejšie nový mesiac vymazať a opätovne ho vygenerovať.
  • Voľba Opravný režim (resp. oprava uzavretých mesiacov) bola zmenená na Výber spracovávaného mesiaca a taktiež bol pozmenený aj vzhľad príslušného formulára.
 2. Na formulári Základné údaje v agende Osobné údaje boli doteraz len informácie o Pôvodnom bydlisku, z ktorého klient prišiel do zariadenia – miesto, ulica, číslo, PSČ, pošta, okres, kraj. Tie boli doplnené o rovnaké položky pre Trvalý pobyt a Prechodný pobyt, ktoré možno v prípade potreby jednoducho klientovi naplniť (skopírovať) aj kliknutím na tlačidlá Pôvod. (pôvodné bydlisko), PP (prechodný pobyt), TP (trvalý pobyt) a ZSS (zariadenie sociálnej starostlivosti). Na hromadné doplnenie všetkých chýbajúcich trvalých pobytov adresou pôvodného bydliska alebo adresou ZSS slúžia tlačidlá umiestnené na paneli funkcií: TP = Pôvod. resp. TP = ZSS (dopĺňajú údaje len tým klientom, ktorí nemajú zadané miesto trvalého pobytu). Údaje o pôvodnom bydlisku, trvalom a prechodnom pobyte klienta zostávajú aj po doplnení navzájom nezávislé a možno ich ľubovoľne upravovať. Súčasne boli do programu doplnené adekvátne tlačové zostavy.
 3. Na formulári Sociálne údaje bola zmenená agenda Adaptácia tak, aby umožňovala zaznamenávať a sledovať postupný proces adaptácie klienta, a aby bolo možné vytlačiť aj jednotlivé zmeny v adaptácii. U každého klienta preto možno evidovať viacero záznamov – každý k určitému dátumu (v ľubovoľných časových odstupoch). Nový záznam možno vytvoriť aj skopírovaním predchádzajúceho a následne údaje upraviť podľa reality. Záznamy o adaptácii sa dajú tlačiť i za dlhšie obdobie, pričom možno vybrať, či súčasťou tlače má byť aj poznámka a/alebo miesto pre podpisy kľúčového pracovníka a klienta. (Poznámka: Keďže doterajšie adaptačné listy klientov mohli obsahovať popis adaptácie v rôznych obdobiach, nie je možné ich automaticky rozdeliť na viac záznamov podľa jednotlivých dátumov. Preto majú klienti aj v novej verzii programu naďalej evidovaný len 1 záznam, v ktorom je položka dátum adaptačného záznamu prázdna. Rozdelenie takýchto záznamov a priradenie dátumov možno však spraviť ručne.)
  Vzhľadom k vyššie uvedenej zmene boli údaje o pôvodnom prostredí a type bývania klientov (ktoré sú statického charakteru) presunuté do agendy Vlastnosti a záľuby. Súčasne boli pozmenené a doplnené príslušné tlačové zostavy: prázdny formulár, vyplnený formulár a zostava, ktorá každému klientovi zobrazí len zoznam jeho zadaných údajov (t.j. na rozdiel od predchádzajúcich dvoch zostáv sú neaktuálne povahové vlastnosti a záľuby úplne vynechané).
 4. Zdravotné údaje:
  • Pribudla nová agenda Očkovanie.
  • Pribudla nová agenda Ošetrovateľský dekurz.
  • V agende Lieky bol zmenený spôsob evidencie množstva lieku. Doteraz program umožňoval evidovať len stav lieku k určitému dátumu, z ktorého bolo na základe aktuálnej ordinácie automaticky odpočítavané spotrebované/vydané množstvo. V novej verzii možno evidovať jednotlivé pohyby – príjmy, inventúrne rozdiely i vratky liekov – k čomu slúži tlačidlo „Príjem lieku“ na paneli funkcií, po stlačení ktorého sa zobrazí malý samostatný formulár. V ňom sa zaznamenáva históriu pohybu liekov a priebežný stav (a to aj cez viac ordinácií toho istého lieku). Pribudli taktiež nové zostavy umožňujúce sledovať príjmy, výdaje a stavy liekov za rôzne obdobia.
 5. V Konfiguračných údajoch na stránke Iné pribudli 3 parametre – Pri liekoch evidovať: Spôsob podania, Ordinoval, dňa, Množstvo. Určujú či sa majú v evidencii liekov zobrazovať položky týkajúce sa spôsobu podávania lieku, meno lekára, dátum a čas ordinácie, a zostávajúce množstvo lieku (aktuálny stav). Štandardne sú všetky parametre zapnuté. V prípade vypnutia parametra Množstvo program neumožňuje evidovať príjmy a inventúrne stavy liekov.
 6. Do agendy Služby bola doplnená nová položka Forma stravy, v ktorej možno zaznamenať, či má klient mletú, mixovanú alebo neslanú stravu. Obvykle sa používa iba vtedy, ak nie je pre takúto stravu vytvorená samostatná diéta, ale sa len prispôsobí forma stravy inej diéty (napr. racionálna strava sa pomelie).
 7. Na formulári Neprítomnosti pribudla nová agenda (záložka / stránka) Stravovacie menu. Využíva sa v prípade, ak zariadenie umožňuje klientom vybrať si z ponuky viacerých druhov jedál (napr. z obedových menu). Z tohto dôvodu bola do Číselníka služieb doplnená pre stravovacie služby možnosť zadať počet menu, t.j. maximálny počet rôznych druhov stravy pripravovaných pre jednotlivé jedlá. Štandardne je pre všetky jedlá doplnený počet 1, ktorý možno pre konkrétnu diétu a jedlo individuálne zmeniť.
  Pri prvom vstupe do agendy Stravovacie menu program vykoná kontrolu, či sa v číselníku služieb nachádzajú také jedlá, ktoré umožňujú výber z viacerých menu. Ak nájde aspoň jednu diétu s takýmto jedlom, automaticky vygeneruje všetkým klientom záznamy na celý aktuálny mesiac (v prípade, ak zariadenie poskytuje len základné menu č. 1, vygenerovanie záznamov je voliteľné – na otázku). Štandardne je všetkým klientov priradené menu č. 1 a to na všetky dni v mesiaci a na všetky odoberané jedlá. V prípade, ak je klient neprítomný alebo niektoré jedlá neodoberá, tak číslo menu priradené nemá. Vygenerované čísla menu možno klientom individuálne zmeniť v tabuľke, ktorá zobrazuje údaje za jeden konkrétny deň. Príslušný dátum je vidieť v tlačidle na paneli funkcií. Po kliknutí naň sa zobrazí kalendár slúžiaci na zmenu dátumu. Vedľajšie tlačidlo s nápisom „Zobraz menej“ alebo „Zobraz viac“ umožňuje meniť spôsob zobrazenia údajov v tabuľke – všetci klienti a jedlá, alebo len diéty a jedlá, u ktorých je možný výber z viacerých menu.
  Pri každom následnom vstupe do agendy, ako aj pri zmene dátumu program opäť automaticky spúšťa kontrolu, či neboli prijatí noví klienti, či niekto neukončil pobyt, či sa klientom nezmenili diéty alebo poskytované jedlá, či sú nejaké zmeny v neprítomnostiach a odhlásených jedlách, prípadne či sa v číselníku služieb nezmenil počet poskytovaných menu. Ak sa nájdu nejaké nezrovnalosti program ich automaticky opraví a zobrazí protokol zmien, ktoré vykonal.
 8. Ďalšie zmeny:
  • Pri zadávaní dátumov v tlačových zostavách bola doplnená možnosť výberu dátumu z kalendára.
  • Prepracované boli viaceré tlačové zostavy týkajúce sa zoznamu stravníkov. Denný zoznam stravníkov možno tlačiť v 2 variantoch – doterajší zgrupovaný po diétach (zostava č. 434) a nový zgrupovaný podľa ľubovoľného vybraného kritéria: kategórie, pobyty, skupiny… (zostava č. 441). Podobne v zostavách Sumár stravníkov na 1 deň (zostava č. 435) a Sumár stravníkov za obdobie (zostava č. 431) bolo umožnené vytvárať voliteľné medzisúčty počtu jedál za kategórie, pobyty, skupiny… Denný zoznam odhlásených stravníkov (zostava č.440) má doplnené zobrazenie skupiny a možnosť nastaviť usporiadanie klientov v rámci diéty podľa kategórie, pobytu a skupiny (ak nie je usporiadanie vybrané, klienti sú v každej diéte usporiadaný podľa abecedy). Do zostáv bola doplnená forma stravy.
  • V individuálnom pláne bola doplnená možnosť voliteľnej tlače poznámok.
  • V záhlaví programu bolo pozmenené zobrazenie identifikačných údajov. Okrem doterajších údajov – t.j. názov a verzia programu, vlastník licencie (ZSS), databáza, obdobie a prípadných ďalších doplňujúcich informácií – je zobrazený aj prihlásený užívateľ. V prípade, ak užívateľ nepracuje v poslednom (najvyššom) mesiaci, za aktuálnym mesiacom je v zátvorke uvedený kompletný rozsah období evidovaných v databáze, t.j. počiatočný mesiac – posledný (maximálny) mesiac.
  • Z kontroly služieb, platiteľov úhrad, zaradenia a KPD boli vyradení klienti so stavom karty ZRUŠ (zrušená).
  • V nadväznosti na úplne novú webovú stránku našej spoločnosti bol pozmenený spôsob stiahnutia aktualizácie programu.
 9. Oprava drobných chýb:
  • V prípade, ak klient preberal dôchodok a zároveň mal z neho súdom stanovenú zrážku, pričom do plnej úhrady doplácal z majetku, tak mohla byť zle zobrazená úhrada z príjmu (celková úhrada však bola vypočítaná správne).
  • Pri nahrávaní základných údajov nového klienta program v niektorých prípadoch neumožňoval automaticky doplniť KPD, ale nesprávne hlásil, že číslo KPD (ktoré je rovnaké, ako osobné číslo) je už evidované u iného klienta.
  • Program neumožňoval opravu označenia KPD.
  • Pri pridávaní nového účtu do staršieho účtovného pohybu mohol program v niektorých prípadoch nesprávne upozorniť, že v nasledujúcom účtovnom pohybe vzniká záporný stav a nedovolil údaj uložiť.
  • V ojedinelých prípadoch sa mohlo pri zobrazení formulára pre výber klientov zobraziť chybové hlásenie, ktoré však nemalo vplyv na ďalší správny beh programu.
  • V prípade, ak mal klient pri niektorej službe zadanú v položke „počet služieb“ hodnotu 10, 20, 30 a pod., vo výpočtovom liste sa koncová 0 nezobrazila. (Chyba nemala vplyv na správnosť ostatných údajov na výpočtovom liste.)
  • Niektoré tlačové zostavy nereagovali na nastavenie prepínača režimu „1 >> Všetci“ a vždy zobrazovali všetkých klientov.