SAZA 2.2.0 - nová verzia

 1. Možnosť práce s čiarovými kódmi – tlač, snímanie a import do tabuľky realizovaných ošetrovateľských a opatrovateľských výkonov. Tým odpadá nutnosť prácneho ručného nahrávanie množstva výkonov, ktoré je časovo veľmi náročné a môžu pri ňom vznikať chyby. Zároveň sa jednoducho získa komplexný prehľad činností (služieb), ktoré boli pracovníkmi zariadenia poskytnuté klientom v jednotlivých dňoch. Pre snímanie čiarových kódov je potrebný bežný smartfón s fotoaparátom a vhodnou aplikáciou pre rozpoznávanie a zaznamenávanie čiarových kódov.
 2. Plán polohovania a vysádzania – agenda, ktorá obsahuje týždenný rozvrh určujúci polohu klienta 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Polohovanie sa vyberá z možností: Ch - na chrbte, B - na bruchu, ĽB - ľavý bok, PB - pravý bok; vysádzanie: P – posteľ, IV – invalidný vozík, KS – kreslo, sedačka.
 3. Realizácia polohovania – agenda umožňuje zaznamenávať skutočné zmeny polôh alebo vysadení klientov počas dňa.
 4. Automatické doplnenie údajov zo starých mesiacov do nasledujúcich – ak sa v starom mesiaci zadávajú klientovi nové údaje do evidencie Príjmy, Služby, Platitelia úhrad alebo Zaradenie, program ponúka automatické doplnenie týchto údajov aj do nasledujúcich mesiacov. Táto možnosť je výhodná najmä na prelome mesiacov, kedy časť užívateľov už pracuje v novom mesiaci, ale v starom mesiaci je ešte potrebné prijať nového klienta.
 5. Na formulári tlačových zostáv pribudlo nové tlačidlo Export umožňujúce vyexportovať zdrojové údaje tlačovej zostavy do súboru. Zvoliť možno súbor typu DBF (FoxPro), XLS (Excel), CSV (čiarkou oddelené hodnoty) alebo SDF (fixná šírka, bez oddeľovača hodnôt). Exportovaná tabuľka obsahuje spracované údaje, ktoré tvoria podklad pre tlačovú zostavu, avšak bez súčtových riadkov, ako aj bez hlavičky a pätičky zostavy. Vhodná je pre prípadné ďalšie spracovanie mimo programu SAZA.
 6. Zmeny v evidencii liekov:
  • Aby sa zamedzilo nekorektnej evidencii príjmov daného lieku, musia byť príjmy zadávané v chronologickom poradí.
  • Pri viacerých ordináciách toho istého lieku možno opraviť alebo vymazať iba poslednú (najnovšiu). Výnimkou je iba aktuálna, neukončená ordinácia, ktorú možno meniť či vymazať aj v prípade, ak sú počas nej evidované novšie jednorazové podania toho istého lieku.
  • Doplnená ordinácia lieku PP – podľa potreby. Časy podávania vtedy nie sú zobrazené. Výdaj lieku je následne realizovaný cez typ ordinácie J – jednorazové podanie. Jednorazové podanie možno zadať aj počas inej aktívnej ordinácie (ako mimoriadne podanie daného lieku).
  • Odstránené chyby v evidencii a zobrazovaní.
 7. Ostatné inovácie a opravy drobných chýb:
  • V osobných údajoch bol formát menín prevedený na jednotný tvar MM.RR. a nekorektné dátumy menín boli vymazané.
  • V ošetrovateľskom dekurze bola doplnená možnosť práce s knižnicou fráz (dostupná na pravé tlačidlo myši).
  • V pláne výkonov bol doplnený typ plánu PP – podľa potreby. Ide o výkony, ktoré sa síce nemusia okamžite poskytovať, ale je ich potrebné evidovať, aby sa im dal vytlačiť čiarový kód.
  • V kontrole údajov bol doplnený test 30 – Kontrola stornovaných pohybov – ktorý testuje, či je suma strany Má dať aj Dal nulová.
  • Odstránený bol problém pri predčasnom ukončení vytvárania tlačovej zostavy.