SAZA 1.4.1 - nová verzia

 1. Doplnený bol Export stravníkov pre program Kuchyňa (samostatná voľba v menu Klienti). Exportované údaje sú podobné ako v tlačovej zostave Stravníci za 1 deň. Exportujú sa vždy všetci klienti, ktorí majú na daný deň v tabuľke služieb uvedené stravovanie a to bez ohľadu na akýkoľvek filter. Klienti, ktorí sú v daný deň neprítomní, sú vyexportovaní bez odobraných jedál, príp. s tými jedlami, ktoré v deň príchodu či odchodu odobrali. Zoznam exportovaných klientov a jedál nemožno počas samotného exportu modifikovať. Názov exportovaného súboru je STRAV_RRRRMMDD.DBF, kde RRRRMMDD znamená príslušný rok, mesiac a deň. Exportované údaje môžu byť spracované v novej verzii nášho stravovacieho programu Kuchyňa.
 2. V základných údajoch klientov bola doplnená možnosť evidovať a zobrazovať fotografie klientov.
 3. Medzi zdravotné číselníky bol doplnený číselník lekárskych odborností (dodáva sa predplnený).
 4. Do číselníka lekárov bol doplnený názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) a miesto (pracovisko). Zároveň bol typ lekára nahradený odbornosťou (vyberá sa z vyššie uvedeného číselníka). Ak má 1 lekár viac odborností, musí byť v číselníku lekárov zadaný viac krát.
 5. V zdravotných údajoch bola pozmenená a rozšírená evidencia lekárov a nálezov. Zatiaľ čo v starších verziách programu mohol mať klient v agende zdravotné informácie evidovaných maximálne 3 lekárov, v novej verzii je možné klientovi na stránke Lekári a nálezy priradiť ľubovoľné množstvo lekárov z číselníka. U každého lekára možno zadať od kedy a do kedy bol (resp. je) uňho klient v evidencii, dátum a čas posledného vyšetrenia i najbližšej kontroly, ako aj nálezy a výsledky vyšetrení. Tie možno v prípade potreby evidovať a prezerať aj ako elektronické dokumenty, t.j. PDF súbory, obrázky a pod. Na termíny nasledujúcich kontrol sa dajú nastaviť pripomienky.
 6. Doplnená bola možnosť nastavovať prístupové práva pre jednotlivé stránky na formulári zdravotné údaje.
 7. Doplnená bola nová agenda Nákupy (umiestnená na poslednej strane formulára Úhrady), ktorá umožňuje evidovať nákupy a platby klientov bez nutnosti používať účtovné pohyby a kontá peňažných depozitov. Vytlačiť z nej možno prehľad nákupov po klientoch podrobne i sumárne, ako aj nákupy po dodávateľoch (resp. typoch nákupov) opäť podrobne i sumárne.
 8. Opravená chyba vo výpočte úhrad, ktorá sa vyskytovala v špeciálnom prípade ak mal klient nízky príjem nepostačujúci na zaplatenie plnej úhrady a súčasne mal nadštandardnú službu (ktorej úhrada bola rátaná bez ohľadu na príjem a majetok) a zákonom stanovený zostatok príjmu nepostačoval na zaplatenie tejto nadštandardnej služby.
 9. Do výpočtových listov pre nadštandardné služby mohli byť omylom zahrnuté aj jednorazové štandardné služby. Problém bol odstránený.
 10. Na stránke inštalačných konfiguračných parametrov sa okrem práve spracovávaného obdobia zobrazuje aj rozsah všetkých období, pre ktoré sú v programe evidované údaje (počiatočné – maximálne obdobie).
 11. Na monitoroch, ktoré majú malú výšku, možno zapnúť nový užívateľský konfiguračný parameter Zobraziť tabuľky maximalizované, ktorý v prípade, ak by na formulári malo byť vidieť menej ako 5 riadkov z tabuľky, automaticky zväčší tabuľku na celú plochu formulára. Detail jedného záznamu vtedy nie je štandardne vidieť – zobrazí sa až pri pridávaní, oprave či kopírovaní.
 12. Pre zrýchlenie zadávania údajov o novom klientovi sa v agende osobné údaje automaticky predplní štátna príslušnosť „SR” a národnosť „slovenská”. Údaje možno v prípade potreby následne zmeniť.
 13. Upravené bolo zobrazovanie spôsobu zaokrúhľovania vo všetkých agendách.
 14. Odstránené bolo chybové hlásenie, ktoré sa zobrazovalo pri zrušení VK (napr. vydaní dedičom) a súčasnom uzavretí osobnej karty klienta.
 15. Pri nahrávaní účtovných pohybov je možné bezprostredne meniť zoznam zobrazených KPD resp. VK, a to bez potreby zmeny globálneho filtra. Roztváracie zoznamy v záhlaví výberového formulára sú vtedy prístupné, takže aj v prípade, ak je globálny filter nastavený len na zobrazenie aktívnych klientov, možno ich prepnúť, zobraziť a vybrať napr. neaktívnych klientov a tak im zadať účtovný pohyb.
 16. V prípade ak pri hromadnom pridávaní KPD resp. VK do účtovného pohybu bol zadaný doklad alebo popis, ale užívateľ neprešiel na ďalšiu položku (t.j. nestlačil Enter a tak nepotvrdil položku) a len stlačil tlačidlo pre uloženie údajov, tak sa položka neuložila. Problém bol odstránený.
 17. Opravená bola chyba pri výbere klienta so zoznamu v prípade, ak bola tabuľka na podkladovom formulári prázdna a ak boli v evidencii nevybavené žiadosti o prijatie.
 18. V agende Výbava neboli za určitých podmienok vidieť nahrané údaje. Problém bol odstránený.
 19. Spôsob výberu klientov v tlačových zostavách bol zjednotený s výberom klientov v jednotlivých agendách. Na formulári pre výber tlačovej zostavy sa teda už nezobrazuje sada roztváracích zoznamov pre stav osobnej karty, kategóriu, pobyt atď., ale len jednoduchý prepínač nazvaný Klienti, ktorý má iba
  2 voľby: Všetci a Výber. Po potvrdení voľby Výber sa zobrazí štandardný výberový formulár (podobný ako napr. v globálnom filtri), ktorého základom je tabuľka so všetkými podstatnými identifikačnými údajmi tých klientov, ktorí vyhovujú globálnemu filtru. Nastavenie filtra sa zobrazuje nad tabuľkou a možno ho ľubovoľne meniť (t.j. zoznam klientov rozšíriť i zúžiť). Súčasne možno na ľavej strane tabuľky individuálne vybrať klientov, ktorých údaje majú byť vytlačené. Výber platí len pre príslušnú tlačovú zostavu a po presunutí na inú zostavu (alebo po ukončení tlačového formulára) automaticky zaniká. Možnosť výberu klientov je možná len v prípade, ak je program v režime „Všetci”. V režime „1” (kedy sa vo všetkých agendách zobrazujú len údaje jedného klienta), je prepínač neprístupný a namiesto volieb Všetci a Výber sa v ňom zobrazuje text Jeden (a vytlačia sa len údaje daného klienta).
 20. Doplnená bola možnosť kopírovať užívateľské tlačové zostavy (napr. zo vzoru zmluvy o poskytovaní sociálnej služby možno vytvoriť kópiu a prerobiť si ju tak, aby vyhovovala príslušnému zariadeniu či konkrétnej skupine klientov).
 21. V prípade, ak bol zapnutý konfiguračný parameter Zobrazovať číslo tlačovej zostavy pri tlači, tak sa niektoré priamo tlačené zostavy (t.j. tie, ktoré neboli tlačené z formulára pre výber tlačovej zostavy, napr. Výsledky kontroly údajov) nepodarilo vytlačiť. Problém bol odstránený.
 22. Výkaz stravovaných osôb (t.j. Počty stravníkov po dňoch) bol upravený tak, aby v prípade, ak klient počas neprítomnosti odobral nejaké jedlá (napr. raňajky v deň odchodu, či večeru v deň príchodu) bolo v príslušný deň zobrazené aj písmeno určujúce druh neprítomnosti aj znak* signalizujúci, že klient odoberal stravu (aspoň jedno jedlo).
 23. Opravené bolo zobrazenie prehľadov Rekapitulácia pohybov KPD (616), Rekapitulácia výdavkov KPD (635), Rekapitulácia pohybov VK, bankových účtov (617).
 24. Opravená bola chyba prehľadov Narodeniny a meniny, Končiaca platnosť OP a pasov, Končiace umiestnenie a prechodný pobyt vyskytujúca sa v prípade, ak boli zostavy tlačené nad formulárom Pripomienky.
 25. Zmenený bol filter stav karty v tlačových zostavách inventúrne stavy na KPD a VK.
 26. Prehľad jubileá sa tlačí len pre aktívnych klientov (bez nutnosti použiť pre to filter).
 27. Do tlačovej zostavy Denný zoznam stravníkov boli doplnené odobrané jedlá klientov, ktorí počas neprítomnosti poberali nejakú stravu (napr. v deň odchodu mali ešte raňajky, príp. v deň príchodu dostali večeru a pod.).