SAZA 2.3.0 - nová verzia

 1. V evidencii Ošetrovanie a opatrovanie boli doplnené 3 nové agendy. Údaje z nich možno vytlačiť pomocou viacerých variantov tlačových zostáv. K dispozícii sú aj prázdne tlačivá pre ručné vypisovanie.
  • Bilancia tekutín – umožňuje sledovať príjem a výdaj tekutín u klientov.
  • Stolica – sledovanie vyprázdňovania klientov.
  • Plienkovanie – zaznamenávanie inkontinencie, podrobné sledovanie prebaľovania a počtu spotrebovaných plienok (resp. iných inkontinenčných pomôcok).
 2. Do konfiguračných parametrov týkajúcich sa výpočtu úhrad a vratiek pribudla možnosť Pre zvýšenie/zníženie sadzby za ubytovanie rátať aj príslušenstvo, ktorá pri výpočte plochy pripadajúcej na 1 obyvateľa za účelom prípadného zvýšenia/zníženia dennej sadzby za ubytovanie umožňuje pripočítať k ploche miestnosti aj plochu príslušenstva.
 3. V prípade, ak sa dodatočne prijíma nový klient do už uplynulého mesiaca (t.j. nie do najnovšieho mesiaca evidovaného v SAZE), a ak je zvolená možnosť automaticky vytvoriť klientovi KPD, program vygeneruje KPD nielen pre aktuálne spracovávaný už uplynulý mesiac, ale aj pre nasledovné mesiace.
 4. V menu Pomocník pribudla možnosť spustiť aktualizáciu vzdialenej správy počítača, t.j. programu TeamViewer QuickSupport (QS).
 5. Na úvodnom formulári pre prihlásenie užívateľa do programu bolo doplnené tlačidlo umožňujúce spustiť Vzdialenú správu (TeamViewer QS) bez toho, aby užívateľ pracoval s niektorou databázou. Jeho funkcia je identická ako rovnomenná voľba v menu Pomocník.
 6. Ostatné inovácie a opravy drobných chýb:
  • Upravené bolo zobrazovanie grafov meraných hodnôt.
  • Upravený bol výpočet dátumu podania poslednej dávky lieku a počtu dní, na ktoré liek vystačí.
  • Pri zadávaní plánovaných výkonov v agende Ošetrovanie, opatrovanie nie je nutné zadávať čas začiatku a ukončenia. Ak údaje nie sú zadané, automaticky sa doplní čas začiatku 00:00 a čas ukončenia 23:59.
  • Odstránené bolo chybové hlásenia, ktoré sa v niektorých prípadoch zobrazilo po kliknutí na tlačidlo Vyhľadať v paneli funkcií.
  • Odstránená bola chyba pri nahrávaní počiatočných stavov skladových kariet, kedy program cenu skladovej karty neprepočítal.
  • V prípade, ak sa do tabuľky služieb pridávala nová služba, ktorá nemala v číselníku začiatok prvého v mesiaci ale nejaký neskorší dátum, zobrazilo sa chybové hlásenie. Problém bol odstránený – program len upozorní, že dátum v tabuľke služieb bude upravený podľa číselníka.
  • Test 21 zobrazoval nesprávne hlásenie o oprave chybného stavu na účte v prípade, ak účet existoval v predchádzajúcom mesiaci, ale v aktuálnom chýbal. Hlásenie bolo zmenené a zobrazuje sa len ak účet nebol v minulosti zrušený.