SAZA 2.4.1 - nová verzia

 1. Zmeny v konfigurácii a číselníkoch
  • Na formulári konfiguračných parametrov pribudla nová stránka (záložka) pre Zdravotné parametre. Možno na nej evidovať informácie o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (PZS) potrebné pre vykazovanie výkonov do zdravotnej poisťovne (ZP): Identifikátor PZS, Kód PZS, Kód lekára/sestry (garanta pre výkazníctvo do ZP), Úväzok lekára/sestry, Typ starostlivosti (štandardne 850). Okrem toho sem boli zo stránky Iné presunuté doterajšie parametre týkajúce sa zdravotníctva a ošetrovateľstva (t.j. kedy sa štandardne podávajú lieky, ktoré údaje sa majú evidovať pri liekoch a obvyklé časy realizácie ošetrovateľský a opatrovateľských výkonov).
  • V číselníku neprítomností pribudla voľba Počas neprítomnosti vykazovať klientov v dávke pre ZP, ktorá umožňuje určiť, ktoré typy neprítomností ne/majú byť zohľadnené pri vykazovaní klientov do zdravotnej poisťovne.
  • V číselníku liekov a v číselníku zdravotných pomôcok pribudli nové položky – skrátený Užívateľský názov lieku resp. pomôcky. Ide o jednoznačné max. 30-znakové názvy, ktoré sa na žiadosť užívateľov programu stávajú jedinými povinným identifikátormi.
 2. Základné zdravotné informácie:
  • Pribudli položky: Vykazovať do ZP, ktorá určuje či má byť klient exportovaný v dávke pre zdravotnú poisťovňu, Diagnóza, Kód výkonu (8899 – jeden ošetrovací deň), Odporúčajúci lekár (obvykle všeobecný lekár s kódom odbornosti 020, ktorý sa automaticky predplní v prípade, ak ho má klient zadaného v evidencii lekárov a nálezov), Dátum odporúčania.
  • Zároveň pribudlo na paneli funkcií tlačidlo Export do ZP, ktoré umožňuje vygenerovať za vybraných klientov dávku pre ZP. Po jeho stlačení sa zobrazí malý formulár s identifikáciou a záhlavím dávky: Typ dávky je 753a, Charakter dávky možno vybrať – N nová (štandardne), A aditívna alebo O opravná; Dátum odoslania, Poisťovňa (štandardne sú vybrané všetky), Zúčtovacie obdobie (štandardne aktuálne spracovávaný mesiac) a Priečinok pre uloženie exportu dávok. Dávka pre ZP sa vygeneruje po kliknutí na tlačidlo Export dávok - názov súboru je v tvare DAVKA_273a_RRRRMM_ZP00_C.001. Po ukončení exportu možno vytlačiť Vyúčtovanie (podklad k faktúre).
  • Pri pridávaní 1.záznamu klienta do zdravotných údajov sa automaticky predpĺňa len číslo poistenca podľa rodného čísla (a následne ho možno opraviť podľa reality). Pri pridávaní následného záznamu klientovi sa už predpĺňajú všetky údaje podľa predchádzajúceho záznamu.
  • Tlačová zostava Zdravotné informácie bola upravená a rozšírená o ďalšie položky. Doplnené boli 2 nové prehľady – Mobilita, ťažké zdravotné postihnutie a Poisťovacie údaje ZP.
 3. Lieky (ordinácie):
  • Evidencia liekov bola pozmenená, doplnené boli položky: Diagnóza na liečenie ktorej je liek určený, Minimálny limit (využíva sa pri tlači zoznamu liekov, ktorých stav klesne k určitému dátumu pod zadanú hodnotu a treba ich dokúpiť), Odporučil na a dátum do (dokedy) – položky sa vypĺňajú v prípade, ak odborný lekár, ktorý pacienta vyšetroval a liek pôvodne ordinoval, delegoval jeho ďalšie predpisovanie na iného, obvykle všeobecného lekára.
  • Na paneli funkcií pribudlo tlačidlo Import umožňujúce hromadný príjem liekov prostredníctvom dávky z lekárne.
  • Všetky pôvodné prehľady boli presunuté do spoločnej skupiny s názvom Liekové prehľady do verzie 2.3.0 a zároveň k nim boli vytvorené alternatívy so skrátenými užívateľskými názvami a novými položkami. Doplnené boli zostavy: Podlimitné stavy liekov po klientoch, Podlimitné stavy liekov po lekároch k zadanému dňu (v dvoch variantoch – bez/s popisom ordinácie a dávkovania, s možnosťou výberu konkrétneho lekára, príp. podlimitných liekov, u ktorých lekár nie je uvedený); Odporučené predpisovanie liekov (pôvodne ordinujúcim lekárom na všeobecného lekára), Lieková karta.
 4. Príjem liekov
  • Doplnené boli nové položky: Náhrada (zámena) lieku – vypĺňa sa v prípade, ak je namiesto pôvodne ordinovaného lieku prijatá jeho náhrada (napr. identický liek ale s iným množstvom jednotiek v balení, alebo generikum), Doplatok ceny, Počet balení, Množstvo v 1 balení, t.j. počet merných jednotiek v jednom balení (hodnota je štandardne predplnená podľa číselníka liekov). Doterajšia položka celkový pohyb (príjem/vratka lieku) je automaticky vypočítavaná ako počet balení vynásobený množstvom lieku v balení. Možno ju však editovať a v prípade potreby tak zadať aj hodnotu, ktorá sa nerovná násobku predchádzajúcich položiek (v takom prípade sa počet balení aj množstvo lieku v 1 balení automaticky vymažú).
  • Ďalšie údaje sú: Import (položka je neprístupná a zobrazuje sa len v prípade, ak záznam vznikol importom; za ňou je uvedený dátum a čas importu), História a Poznámky. V prípade, ak záznam vznikol importom, v histórii sú uložené „zdrojové údaje“, presne v takom tvare, ako boli v importovanej dávke.
 5. Import liekov - tlačidlo v evidencii ordinovaných liekov umožňuje načítanie dávky liekov z lekárne a následné hromadné pridanie. Dávka musí mať štruktúru rovnakú, ako poskytuje lekárenský systém NR SYS. Údaje, ktoré sa nepodarilo identifikovať alebo spárovať s údajmi v programe možno opraviť. K dispozícii je tlač protokolu importovaných liekov a chýb.
 6. Zdravotné pomôcky - doplnený bol užívateľský názov, z evidencie bol vyradený čas ordinácie, upravené boli tlačové zostavy.
 7. Položka Nedoplatok úhrady evidovať na klienta (ktorú možno zaškrtnúť u príbuzných v evidencii platiteľov úhrad) sa doteraz vzťahovala len na prvý typ nedoplatku, t.j. na rozdiel medzi plnou a čiastočnou úhradou. Na žiadosť užívateľov sa jej funkcia zmenila a po jej zaškrtnutí sa z príbuzného na klienta prevádza aj druhý typ nedoplatku, t.j. rozdiel medzi vypočítanou a skutočnou úhradou. V nadväznosti na uvedené sa v agende nedoplatky automaticky napĺňa nová položka Prevod nedoplatku, ktorá tento rozdiel (nedoplatok príbuzného) úplne anuluje a prevedie ho na klienta (t.j. nedoplatok klienta sa zvýši). U klienta je prevod kladná hodnota a naopak u klienta záporná.
 8. Ostatné inovácie a opravy drobných chýb:
  • Pri prechode na nový mesiac bola sprísnená kontrola údajov - ak sa nájdu chyby v testoch 1 a/alebo 18, nie je možné ukončiť spracovanie aktuálneho mesiaca a vygenerovať údaje pre ďalší mesiac.
  • Pri filtrovaní a vyhľadávaní v stĺpcoch s logickými údajmi možno pre nájdenie pravdivej hodnoty (zaškrtnutá položka) zadať niektorý so znakov: A, a, 1, Á, á, T, t, P, p, Y, y pre nepravdivú hodnotu (nezaškrtnuté) možno zadať: N, n, 0, F, f.
  • Zrýchlené bolo filtrovanie údajov v prípade, ak je globálny filter nastavený na obdobie.
  • Pri výbere diagnóz zo zoznamu sa za kódom diagnózy zobrazuje nový stĺpec, v ktorom sú vyznačené aktuálne platné (neukončené) diagnózy klienta.
  • Opravená bola chyba pri zadávaní ubytovania v už uplynulom mesiaci.
  • Opravená chyba pri filtrovaní niektorých tlačových zostáv týkajúcich sa úhrad.
  • Doplnené boli dve nové tlačové zostavy do agendy úhrad (skupina Výplatné pásky ) – Vyúčtovanie úhrad so zohľadnením prípadných vratiek a bez vratiek.
  • Pri ručnom nahrávaní skutočnej úhrady do evidencie program automaticky predplní meno povinného aj skutočného platiteľa podľa 1.platiteľa daného klienta v evidencii platiteľov úhrad. Súčasne je predplnený aj dátum, typ a spôsob úhrady. Všetky položky možno následne zmeniť.
  • Pri importe liekov do účtových pohyboch bol zmenený spôsob identifikácie klientov na základe čísla poistenca (a len v prípade ak nie je evidované, použije sa rodné číslo bez lomky /).