SAZA 2.4.2 - nová verzia

 1. Údržba databázy bola doplnená o 2 nové voľby:
  • Výmaz záloh – umožňuje vymazať nepotrebné záložné súbory zo štandardného priečinka pre uloženie záloh – t.j. z priečinka ZALOHY. Po jej spustení sa zobrazí formulár so zoznamom súborov, v ktorom možno individuálne aj hromadne označiť zálohy, ktoré majú byť vymazané. Hromadný výber označí záznamy, ktoré sú staršie ako zadaný dátum, obvykle okrem záloh vytvorených pri prechode do nového mesiaca (prípadne aj pri prevode do novej verzie programu). Program osobitne upozorňuje, ak je zadaný dátum mladší ako jeden mesiac; a pri individuálnom výbere ak je označená posledná (najmladšia) záloha. Program nerozlišuje, či zálohy pochádzajú z viacerých databáz.
  • Rozdelenie databázy – rozdelí aktuálnu databázu na dve podľa zadaného obdobia. Do novej (archívnej) databázy sa presunú údaje staršie ako zadané obdobie a v pôvodnej (aktuálnej) databáze zostanú údaje od zadaného mesiaca (vrátane) po maximálny spracovaný mesiac. Pred rozdelením databázy sa automaticky vytvára záloha s názvom …_pred_rozdelenim. Nová (archívna) databáza má názov X_do_MM.RRRR, kde X je názov pôvodnej databázy a MM.RRRR je obdobie o jeden mesiac staršie ako zadané. Keďže rozdelením databázy sa zmenší počet záznamov, ktoré obsahujú jednotlivé agendy, zároveň sa zvýši rýchlosť prístupu a spracovania.
 2. Konfigurácia:
  • V technických konfiguračných parametroch možno nastaviť upozornenie na možnosť rozdelenia databázy, ak údaje v nej presiahnu zadaný počet rokov. Upozornenie sa zobrazuje po skončení mesačnej uzávierky. Hodnotu možno nastaviť v rozmedzí 0 až 10 rokov (štandardne 2). Nula upozornenie vypne.
  • V užívateľských konfiguračných parametroch možno zapnúť upozornenie, ak počet záložných súborov prekročí stanovený limit. Upozornenie sa zobrazuje pri štarte programu a týka sa len štandardného zálohovacieho priečinka ZALOHY. Štandardne je vypnuté, t.j. počet je 0.
 3. Funkcie:
  • Pri vyhľadávaní a filtrovaní možno použiť dve nové funkcie („operátory“). =? je nezadané – vyberá prázdne (nezadané) hodnoty v danom stĺpci. #? je zadané – vyberá akúkoľvek neprázdnu (zadanú) hodnotu. T.j. symbol ? v tomto prípade reprezentuje prázdnu hodnotu (ktorá môže byť v niektorých stĺpcoch zobrazovaná aj ako ?). ? možno zadať aj pri rýchlom vyhľadaní a filtrovaní nezadanej hodnoty. Operátory sú povolené pre akékoľvek stĺpce tabuľky (textové, číselné, dátumové i logické).
  • V predchádzajúcej verzii SAZA bolo avizované, že pri filtrovaní a vyhľadávaní v stĺpcoch s logickými údajmi možno pre nájdenie pravdivej hodnoty (zaškrtnutá položka) zadať niektorý so znakov: A, a, 1, Á, á, T, t, P, p, Y, y pre nepravdivú hodnotu (nezaškrtnuté) možno zadať: N, n, 0, F, f. Avšak pri rýchlom filtrovaní neboli niektoré znaky akceptované. Problém bol odstránený.
 4. Lieky:
  • Pri ukladaní záznamu s ukončeným podávaním lieku program upozorní, ak k dátumu ukončenia nie je liek minutý a umožní ho buď ponechať pre ďalšie použitie, alebo znulovať. Pri znulovaní program automaticky pridá do pohybov (príjmov) nový záznam s inventúrnym rozdielom vo výške záporného zostatku lieku. Ak je dátum posledného príjmu lieku vyšší ako dátum ukončenia podávania, program na to upozorní, avšak znulovanie neumožní. V prípade potreby možno uvedený príjem vymazať alebo zadať inventúrny rozdiel ručne. Ak po ukončení podávania lieku nasleduje ešte jednorazové podanie, predpokladá sa, že liek sa bude používať aj naďalej (podľa potreby) a upozornenie sa nezobrazí.
 5. Ostatné inovácie a opravy drobných chýb:
  • Na koniec mesačnej uzávierke bolo doplnené automatické vymazanie pomocných (dočasných) súborov, ktoré priebežne vznikajú pri práci s programom.
  • Pri pridávaní nového záznamu do evidencie nedoplatkov (v prípade ak klient nemal nedoplatky evidované), sa mohlo zobraziť chybové hlásenie. Problém bol odstránený.
  • Vo výplatných páskach klientov za ktorých doplácali úhradu ďalší platitelia boli zdupľované riadky týkajúce sa úhrad za poskytované služby (celková úhrada bola uvedená správne). Chyba bola odstránená.
  • Pri tlači výpočtových listov sa nedal použiť filter na platiteľov úhrady (Klienti alebo Príbuzní). Chyba bola opravená.