CENTRÁL 1.1.0 - nová verzia

  • Doplnený bol import neštandardných súborov vo formáte CSV, TXT, XLS a DBF do tabuľky hodnôt hospodárskych ukazovateľov. V číselníku importovaných súborov za týmto účelom pribudli položky popisujúce neštandardný súbor - formát súboru, počet a oddeľovače stĺpcov, poradové čísla stĺpcov obdobie, kód NS, kód HU, jednotková cena, množstvo a čiastka v importovanom súbore, formát obdobia, prepínač pre ignorovanie riadkov bez kódu NS a možnosť použiť prevodovú tabuľku medzi internými označeniami importovaných údajov a kódmi HU.
  • V číselníku importovaných súborov bola doplnená možnosť vypnúť podrobnú kontrolu duplicity HU (účtov) na jednotlivých NS v importovaných údajoch (odporúča sa pri údajoch z účtovníctva).
  • Pri importe hodnôt do tabuľky HU možno sčítať hodnoty ukazovateľov pre rovnaké kódy NS a HU (resp. účty).
  • V číselníku nákladových stredísk, hospodárskych ukazovateľov ako aj skupín výnosových HU boli doplnené tlačové zostavy „Nákladové strediská - výnosové HU“ a „Výnosové HU - nákladové strediská“. Zobrazujú, ktoré výnosové HU sú priradené jednotlivým NS, resp. ktoré NS používajú jednotlivé HU (prípadne aj za aké jednotkové ceny). Zároveň je pri režijných HU zjednodušeným spôsob zobrazený aj spôsob rozpočítavania, t.j. čísla rozvrhovaných skupín HU, rozvrhových kritériá, základní, období a poradie rozpočítavania.
  • Pri prehľadoch Hospodárenie podrobne je každé stredisko (resp. skupina stredísk) tlačená na novej strane.
  • Upravené boli tlačové zostavy zobrazujúce informácie o chybách a upozornenia pri importe súborov s hodnotami HU.
  • Upravená bola DEMO verzia programu Centrál. Umožňuje sieťový viacužívateľský prístup a štandardná 30 dňová platnosť môže byť na žiadosť užívateľov predĺžená. Povolené sú však maximálne 3 mesačné uzávierky.
  • Opravené boli drobné chyby z prechádzajúcej verzie.