CENTRÁL 1.1.1 - nová verzia

  1. Upravený bol import z účtovníctva – kontrolujú a importujú sa iba záznamy, ktoré majú účty triedy 5 a 6. Ak sa nachádzajú v importovanom súbore aj záznamy s účtami iných tried, budú vynechané z importu aj z chybového protokolu.
  2. V číselníku HU možno upravovať údaje aj takého ukazovateľa, ktorý bol použitý v tabuľke hodnôt HU za aktuálny mesiac (s výnimkou položky Typ HU).
  3. Do tabuľky hodnôt HU bol umožnený import údajov zo súborov, ktoré majú v stĺpci „mnozstvo“ zadanú finančnú hodnotu a v stĺpci „jc“ nulovú jednotkovú cenu.
  4. Opravy drobných chýb:
    • Pri ručnom zadávaní údajov do tabuľky hodnôt HU nebolo možné v niektorých prípadoch editovať položku množstvo.P
    • Pri výpočte réžií mohla byť nesprávne vypočítaná hodnota niektorých HU, ak kontrola údajov v teste č. 18 (Kontrola cyklického rozvrhovania) hlásila chybu. Vypočítané réžie vtedy nebolo možné importovať do tabuľky hodnôt HU.