SAZA 2.5.0 - nová verzia

 1. Jadro programu SAZA bolo prepracované tak, aby umožňovalo zrýchlené načítanie údajov o klientoch a žiadateľoch. Zrýchlenie možno voliteľne zapnúť/vypnúť pomocou troch nových technických konfiguračných parametrov:
  • Zobrazovať jednoduché formuláre s minimom stránok. Po zapnutí tohto parametra sa namiesto pôvodných formulárov s množstvom záložiek (t.j. stránok reprezentujúcich jednotlivé agendy) budú zobrazovať len jednoduché formuláre bez stránok. Jeden formulár = jedna agenda. Keďže takéto formuláre obsahujú podstatne menšie množstvá údajov, ich nábeh ale aj ukladanie údajov sa zrýchlia. Vzhľadom na veľké množstvo jednoduchých formulárov sa po zapnutí parametra mení aj spôsob ovládania programu - po kliknutí na tlačidlo v bočnom paneli programu sa najskôr zobrazí zoznam agend (bývalé záložky stránok), a až z tejto ponuky sa vyberá konkrétna agenda (jednoduchý formulár). Adekvátne sa zmenilo aj hlavné menu programu. Ak je parameter vypnutý, ovládanie sa nemení a zobrazujú sa pôvodné viacstránkové formuláre.
  • Zrýchlené načítanie základných údajov o klientoch. Ak je parameter zapnutý, program si načíta podstatné údaje o klientoch už pri prihlásení do databázy a neustále ich drží v pamäti, takže ich netreba pri vstupe do každej agendy neustále opakovane spracovávať.
  • Zrýchlené načítanie údajov do viacstránkových formulárov. Zapnutie parametra pri viacstránkových formulároch spôsobí, že sa nenačítavajú naraz všetky údaje už pri štarte formulára, ale postupne pri prechode na jednotlivé stránky. T.j. na aktuálne nepoužívané stránky sa nebudú prenášať údaje.
 2. Doplnené alebo upravené boli tlačové zostavy:
  • V základných a osobných údajoch klienta pribudla zostava identifikačných údajov (50).
  • Upravená bola zostava Meniny (406) - zobrazuje len aktívnych klientov.
  • V sociálnych údajoch bol upravený vzhľad prehľadu Príbuzní – základné údaje (67).
  • V agende individálne plány bola doplnená zostava Nehodnotené individálne plány (314).
  • V prehľadoch Adaptačný list (301) a Povahové vlastnosti, záľuby, pôvodné prostredie 1 a 2 (306 a 313) bola doplnená možnosť nastaviť tlač rôznych identifikačných údajov.
  • Pridaná bola štatistická zostava Počty diagnóz k zadanému dátumu (884).
  • Doplnený prehľad Neminuté zostatky liekov po ukončení podávania (885).
  • Doplnené zostavy Očkovanie podľa druhov očkovania (886) a Očkovanie podľa termínu nasledujúceho očkovania (887).
 3. Ďalšie inovácie:
  • Pri zadávaní novej ordinácie lieku klientovi, program kontroluje či už bol liek klientovi v minulosti podávaný a aký je jeho aktuálny stav. Následne umožní buď pokračovať v podávaní lieku od tohto stavu (či už kladného alebo záporného), alebo začať s nulovým stavom.
  • V agende Očkovanie bol pridaný Čas nasledujúceho očkovania. Agendu možno použiť aj na evidenciu testovaní na COVID-19 (príp. aj osobitne pre antigénové a pre PCR testy), pričom výsledok testovania možno zadať buď do poznámky, alebo uviesť priamo do položky Druh očkovania (čo umožňuje jednoduchšie filtrovanie negatívnych a pozitívnych testov).
  • Doplnená bola možnosť definovať prístup k jednotlivýcm akciám údržby databázy (t.j. tlačidlám Kontrola, Reindexácia, Zhustenie…), ako aj k tlačidlám Výpočet úhrad, Výpočet vratiek, Valorizácia dôchodkov a Minulomesačný príjem.