CENTRÁL 1.2.0 - nová verzia

 1. V evidencii hodnôt HU bola doplnená funkcia hromadná Kópia, ktorá umožňuje prekopírovať do aktuálne spracovávaného mesiaca vybrané údaje z niektorého z predchádzajúcich mesiacov.
 2. Import
  • Importované produkty (súbory), ktoré sú v číselníku označené ako neplatné, sa pri importe neponúkajú.
  • V konfigurácii pribudli 2 nové parametre – Po importe aktualizovať v číselníku cestu k importovanému súboru a Po importe aktualizovať v číselníku názov importovaného súboru – ak sú zapnuté, tak sa po každom úspešnom importe údajov do tabuľky hodnôt HU aktualizuje v číselníku importovaných súborov cesta a/alebo názov podľa práve importovaného súboru.
  • V číselníku importovaných súborov je možné zadať aj cestu, ktorá aktuálne neexistuje (napr. momentálne nepripojený sieťový disk, nevložený USB kľúč apod.)
  • Pri importe hodnôt HU druhu DEF a GHI bola doplnená kontrola, či v importovanom súbore existujú aj adekvátne párové HU, t.j. či sú v súbore tie isté HU DEF aj GHI. Súčasne sa vykonáva aj doterajšia kontrola, či sú súčty HU DEF a adekvátnych GHI rovnaké.
 3. Číselník HU - panel funkcií obsahuje dve nové tlačidlá SVHU a RK pre rýchle zistenie, do ktorých skupín výnosových HU je aktuálny HU zaradený, resp. v ktorých rozvrhových kritériách je použitý.
 4. Číselník NS - v paneli funkcií bolo doplnené tlačidlo RZ pre rýchle zistenie, v ktorých rozvrhových základniach je dané NS použité.
 5. ** Prehľady**:
  • Nová zostava Hospodárenie podrobne pre export do TXT (č. 36), ktorá umožňuje export do textového súboru v takom tvare, aby neboli urezané ani zalomené údaje v jednotlivých stĺpcoch. Súbor je vhodný pre následnú hromadnú tlač na ihličkových tlačiarňach.
  • Možnosť nastaviť veľkosť strany pri exporte prehľadov do TXT súboru pomocou 2 nových technických konfiguračných parametrov Max. počet stĺpcov prehľadu v TXT súbore (maximálny počet znakov v jednom riadku) a Max. počet riadkov prehľadu v TXT súbore (maximálny počet riadkov na stranu).
  • Úprava zostáv Hospodárenie sumárne (č. 8), Hospodárenie podrobne (č. 10) a Prehľad po ukazovateľoch (č. 9).
  • Vo všetkých užívateľských prehľadoch, ktoré majú v riadkoch zobrazované NS, HS alebo skupiny NS, boli na koniec doplnené súhrnné riadky pre súčet a priemer ukazovateľov.
 6. Opravy drobných chýb:
  • V prípade, ak bol v evidencii hodnôt HU nastavený lokálny filter a následne sa nastavil/zmenil globálny filter, lokálny filter bol zrušený. Problém bol odstránený – súčasne platia oba filtre.