CENTRÁL 1.2.1 - nová verzia

 1. Import
  • Po zmene cesty k súboru v číselníku importovaných súborov je ponúknutá hromadná zmena aj v ďalších záznamoch, ktoré majú rovnakú cestu, ako bola v opravovanom zázname.
  • Pri importe údajov vybraného produktu do Centrálu sa zobrazuje platná cesta a názov súboru podľa číselníka importovaných súborov.
  • V prípade, ak sa pri importe údajov zistí, že nesúhlasí súčet nepriamych nákladov (HU druhu D, E alebo F) s adekvátnymi výnosmi (HU druhu G, H alebo I) a rozdiel hodnôt daného HU je menší ako 1 Eur, nie je to považované za chybu, ale za nepresnosť spôsobenú zaokrúhľovaním, a rozdiel je automaticky skorigovaný.
 2. Prehľady
  • Doplnené boli dve nové tlačové zostavy č. 124 Zaradenie NS do skupín a súborov a č. 125 Zaradenie HU do skupín a súborov. V prvej sa zobrazujú NS, skupiny NS, ako aj časti kódov NS a ich zaradenie do skupín a súborov NS používaných pri tvorbe prehľadov. Adekvátne sa v druhej zostave zobrazuje zaradenie HU, skupín HU a častí kódov HU do skupín a súborov HU.
  • Tlačová zostava č. 10 Hospodárenie podrobne bola upravená tak, aby zobrazila mesačné hodnoty až do 100 miliónov a súčet hodnôt za viac mesiacov až do 10 miliárd.
 3. Prístupové práva
  • Pri zmene užívateľských profilov program umožňuje automaticky zmeniť aktuálny prístup všetkým súvisiacim (podriadeným) položkám menu podľa práve zadávaného (nadriadeného) prístupu. Tak je možné rýchlejšie zmeniť prístup k celej skupine položiek menu naraz. Napr. ak mal niektorý užívateľský profil len pasívny prístup k všetkým číselníkom a je potrebné zmeniť ho na aktívny pre tie číselníky, ktoré sa týkajú réžií (t.j. rozvrhové základne, skupiny, kritériá…), stačí zmeniť aktuálny prístup pre Réžie a následne len potvrdiť zmenu pre všetky súvisiace položky menu.
  • Do prístupových profilov bola doplnená možnosť osobitne nastaviť prístup k číselníku Vyradené HU (t.j. HU vyradené z výpočtu réžií).
 4. Konfigurácia
  • V inštalačných konfiguračných parametroch pribudla možnosť nastaviť Farbu obrazovky (t.j. farbu pozadia programu), ktorá umožňuje rýchle rozlíšenie, s ktorou databázou sa pracuje. V prípade viacerých databáz sa tak zamedzí prihláseniu do nesprávnej databázy. Nastavenie farby obrazovky sa tiež ponúka pri: vytváraní novej databázy, kopírovaní databázy, rozdelení databázy, vytvorení DEMO databázy a obnove zo zálohy do nového priečinka (čím sa tiež vytvára nová databáza).
  • Pribudol nový konfiguračný parameter Evidovať podiel réžií NS „samých na seba“. Ak je zapnutý a pri výpočte réžií sa rozpočítajú náklady nejakého NS aj naspäť na toto NS, príslušný podiel réžií sa bude evidovať (a bude ho vidieť vo vnútropodnikových nákladoch daného NS ako samostatnú položku). Ak je parameter vypnutý (štandardne), podiel sa zanuluje a súčasne sa o túto hodnotu znížia vnútropodnikové výnosy daného NS.
  • Upravená bola kontrola zmeny konfiguračného parametra Formát kódu nákladového strediska.
 5. Kontrola údajov
  • V prípade ak sa pri kontrole údajov v teste 3 Kontrola priradenia skupín VHU nákladovým strediskám zistí, že NS nemá priradenú skupinu výnosových HU, zobrazí sa namiesto chybového hlásenia iba upozornenie. Rovnako bol preklasifikovaný na upozornenie aj test 18 Kontrola cyklického rozvrhovania.
 6. Umožnený bol priamy prevod údajov z DOSovského Centrálu do Windows verzie 1.2.1.
 7. Opravy drobných chýb:
  • Pri viacnásobnom usporiadaní tabuliek sa niekedy nezobrazoval v záhlaví hlavného stĺpca spôsob (smer) usporiadania.
  • Po aplikovaní filtra na obdobie v tabuľke hodnôt HU sa v niektorých prípadoch nezobrazili ihneď záznamy, ale bolo treba kliknúť na tlačidlo Aktualizovať údaje v paneli funkcií (alebo zavrieť a opätovne otvoriť formulár).
  • Ak boli v tabuľke HU vyfiltrované záznamy pre nejaké obdobie, zostava č. 100 Hodnoty HU nezobrazila patričné údaje, ale bola prázdna.