SAZA 2.6.0 - nová verzia

 1. Nastavenie programu, konfigurácia
  • V inštalačných konfiguračných parametroch pribudla možnosť nastaviť Farbu obrazovky (t.j. farbu pozadia programu), ktorá umožňuje rýchle rozlíšenie, s ktorou databázou sa pracuje.
  • V konfiguračných parametroch týkajúcich sa účtov a účtovných pohybov bola doplnená možnosť nastaviť Číslovanie pokladničných dokladov: 0 – ručne (bez automatického predplnenia čísla), 1 – spoločne číslovať príjmy aj výdaje (automaticky), 2 – osobitne číslovať príjmy a výdaje- (automaticky).
  • Pre lepšiu orientáciu na bočnom paneli, ktorý umožňuje rýchly prístup k najčastejšie používaným agendám (formulárom), možno individuálne nastaviť farbu pozadia jednotlivých tlačidiel.
 2. V číselníku fráz pribudol prehľad Knižnica fráz (strom fráz), ktorý zobrazuje frázy v hierarchickom členení.
 3. Úhrady a vratky
  • Doplnená bola tlačová zostava č. 594 Výpočtový list na 12 mesiacov (na šírku formátu A4) zobrazujúca výpočtový list pre 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
  • Do skupiny zostáv Karta príjmov, úhrad, vratiek a zostatkov boli doplnené 3 zostavy: č. 595 Ročný zoznam príjmov, úhrad, vratiek a zostatkov príjmov, č. 596 Ročný zoznam príjmov, úhrad a zostatkov príjmov a č. 597 Ročný zoznam vratiek, ktoré v 12-tich stĺpcoch prehľadne zobrazujú údaje za jednotlivé mesiace vybraného roku.
  • Zostavy č. 583 Zoznam príjmov, úhrad, vratiek a zostatkov príjmov, č. 584 Zoznam príjmov, úhrad a zostatkov príjmov a č. 587 Zoznam vratiek (nachádzajúce sa v skupine zostáv Výplatné pásky) boli doplnené o ďalšie položky (riadky) tak, aby zobrazovali rovnaké údaje ako vyššie uvedené Ročné zoznamy.
  • Do skupiny zostáv Príjmy, úhrady, vratky a zostatky príjmov jednotlivo bola doplnená tlačová zostava č. 547 Obvyklé a vypočítané úhrady, vratky, ktorá o.i. obsahuje rozdiel medzi individuálnou obvyklou skutočnou úhradou evidovanou v tabuľke platiteľov úhrad (napr. výškou trvalého príkazu) a vypočítaným predpisom úhrady, so zohľadnením (pripočítaním) prípadnej vratky.
  • V zostavách č. 521, 524, 526 a 551 Výplatné pásky – zostatok príjmu s vratkou 1 až 4 bola doplnená položka Celková mesačná úhrada po odpočítaní vratky za neprítomnosť.
  • V užívateľských zostavách týkajúcich sa zmlúv o poskytovaní služieb bola doplnená možnosť tlačiť spôsob úhrady.
 4. Účty
  • V evidencii Vkladné knižky a bankové účty pribudla položka Stav pri prijatí, ktorú možno využiť pri tvorbe užívateľskej tlačovej zostavy Zmluva o úschove VK.
  • V prehľade Inventúrny stav celkove bola doplnená možnosť výberu KPD a vkladných knižiek rovnako, ako je tomu v podrobných inventúrnych stavoch KPD a VK.
  • Pri uzavretí karty klienta a prípadnom automatickom zrušení KPD a/alebo VK sa vždy doplní dátum z aktuálneho mesiaca.
  • Pred tlačou príjmových a výdavkových pokladničných dokladov sa zobrazujú položky Prijaté od resp. Vydané komu a Účel príjmu resp. výdaja, ktoré možno podľa potreby upraviť. Do položky Vydané komu možno vybrať z ponuky aj pracovníkov.
 5. Prístupové práva - pri zmene užívateľských profilov program umožňuje automaticky zmeniť aktuálny prístup všetkým súvisiacim (podriadeným) položkám menu podľa práve zadávaného (nadriadeného) prístupu.
 6. Ostatné inovácie a opravy drobných chýb
  • Pri kontrole údajov bola v teste č. 18 doplnená kontrola duplicity v tabuľke Zaradenia.
  • V prípade, ak mal klient ukončený pobyt a nastavené nepočítať úhradu (v mesiaci ukončenia), test č. 8 kontroly údajov nesprávne hlásil chybu „klient nemá evidované poskytované služby“.
  • V exporte stravníkov a v zostave č. 412 Počty stravníkov po dňoch sa mohli vyskytnúť aj klienti so zrušenou osobnou kartou.
  • Odstránená chyba pri nahrávaní inventúrnych stavov na VK.
  • Ak sa vyvolal náhľad tlačovej zostavy bezprostredne po predchádzajúcom exporte údajov, mohla vzniknúť chyba pri komfortnom tlačovom manažéri a náhľad sa nezobrazil.
  • Opravená chyba, ktorá mohla ojedinele vzniknúť pri úprave niektorých užívateľských zostáv.
  • Pri viacnásobnom usporiadaní tabuliek sa niekedy nezobrazoval v záhlaví hlavného stĺpca spôsob (smer) usporiadania.