CENTRÁL 1.3.0 - nová verzia

 1. Číselníky
  • Do číselníka importovaných súborov bola v časti Neštandardný importovaný súbor doplnená zaškrtávacia položka Účtovné údaje, ktorá umožňuje definovať štruktúru súboru s účtovnými údajmi. Súbor musí obsahovať stĺpce s obdobím, číslom účtu, kódom nákladového strediska a hodnotami osobitne pre stranu má dať a dal.
 2. Import
  • Import neštandardných súborov s hodnotami HU bol rozšírený o formát XLSX.
  • Doplnená bola možnosť importu súboru s účtovnými údajmi vo formáte CSV, TXT a XLX (XLSX).
 3. Prehľady
  • Pre lepšiu orientáciu na bočnom paneli možno individuálne nastaviť farbu pozadia jednotlivých tlačidiel.
 4. Ostatné inovácie a opravy drobných chýb
  • Pri oprave údajov v číselníku importovaných súborov sa zobrazila otázka, či hromadne zmeniť cestu v ďalších záznamoch aj v tom prípade, ak sa cesta v aktuálnom zázname nezmenila.
  • V prípade importu hodnôt HU zo súboru, ktorý mal stĺpec čiastka (cena), ale nemal stĺpce množstvo a jednotková cena, program nedokázal údaje spracovať.
  • Pri importe hodnôt HU mohol program vo výnimočných prípadoch nesprávne detegovať importovaný súbor mimo zvoleného priečinka.
  • Pri prvom zobrazení globálneho filtra v databáze, ktorá vznikla prevodom údajov z DOSu, program označil (zaškrtol) všetky obdobia, i keď v evidencii boli vidieť len údaje z aktuálneho mesiaca.
  • V ojedinelých prípadoch sa mohlo stať, že nastavený globálny filter nereagoval na vybrané obdobie, ale v evidencii hodnôt HU zobrazoval iba aktuálny mesiac (prípadne zostala tabuľka prázdna).
  • Ak sa vyvolal náhľad tlačovej zostavy bezprostredne po predchádzajúcom exporte údajov, vznikla pri komfortnom tlačovom manažéri chyba a náhľad sa nezobrazil.