SAZA 1.6.0 - nová verzia

  1. Do agendy testy, bol doplnený Test kvality života podľa Spitzera (SQLI – Spitzer Quality of Life Index), ktorého znenie, bodovanie a hodnotenie možno v prípade potreby upraviť v číselníkoch. Test možno vytlačiť vyplnený i prázdny (ako tlačivo).
  2. V osobnom profile (anamnestické otázky), v individuálnom pláne a v celej agende testy bola pri tlači prehľadov doplnená možnosť individuálneho výberu klientov a voľby dátumu.
  3. Doplnená bola nová tlačová zostava Mesačný sumár stravníkov (431), v ktorej sú uvedené celkové mesačné počty jedál (raňajok, obedov…) podľa diét, kategórií a pobytov.
  4. Odstránená bola chyba v prehľadoch Denný zoznam stravníkov (434 – Zoznam stravníkov na 1 deň) a Denný sumár stravníkov (435 – Sumár stravníkov po dňoch), ktorá sa vyskytovala v prípade, ak nebol vek klientov počítaný vzhľadov k aktuálnemu dňu.
  5. V užívateľských tlačových zostavách možno do zmlúv o poskytovaní sociálnej služby zaradiť novú položku Počet jedál. Naďalej je k dispozícii aj položka Odoberané jedlá, v ktorej je zoznam odoberaných jedál vymenovaný.
  6. Pri výpočte úhrady sa v ojedinelých prípadoch mohlo stať, že nebola vypočítaná úhrada príbuznému, ktorý doplácal do plnej úhrady klienta. Problém bol odstránený.
  7. Upravené bolo zobrazenie plochy prepočítanej na 1 lôžko v číselníku miestností.
  8. Odstránená bola chyba v inicializácii vyskytujúca sa pri výmaze všetkých údajov.