CENTRÁL 1.4.0 - nová verzia

 1. Číselníky
  • Zmena štruktúry a vzhľadu Číselníka importovaných súborov. Položka Typ importovaného súboru nahrádza pôvodné zaškrtávacie položky Neštandardný importovaný súbor a Účtovné údaje. Umožňuje výber zo 4 možnosti: 1 – Štandardný DBF súbor, 2 – Kód HU, hodnota HU, 3 – Hodnoty HU, 4 – Účet, Má dať, Dal. Nový typ importu 3 umožňuje spracovať súbor s hodnotami HU vo viacerých stĺpcoch, pričom kódy HU nie sú súčasťou importovaného súboru (nachádzajú sa v Prevodovej tabuľke číselníka).
  • V číselníku pribudla zaškrtávacia položka Vygenerovať chýbajúce HU druhu G, H a I, ktorá umožňuje importovať súbory, ktoré neobsahujú HU druhu G, H a I, ale len D, E a F. V prípade, ak Centrál jednoznačne určí, ktorému konkrétnemu NS prislúcha chýbajúci HU druhu G, H alebo I, tak ho vygeneruje ako súčet príslušných HU druhu D, E, resp. F.
 2. Import
  • Import hodnôt HU bol rozšírený o formát XLSB a vyššie uvedený Typ importu 3 – Hodnoty HU.
  • Doplnená bola možnosť importovať štandardný DBF súbor s finančnými HU, ktorý obsahuje len stĺpce pre obdobie, kód NS, kód HU a finančnú čiastku („ciastka“).
 3. Export réžií a vnútropodnikových účtov
  • Úprava štruktúry výstupného súboru.
 4. Prehľady
  • Zostava č. 36 / 37 Hospodárenie podrobne pre export do TXT (slúžiaca k exportu údajov do textového súboru vhodného pre tlač na ihličkových tlačiarňach) umožňuje uloženie súboru už po stlačení tlačidla náhľad.
  • Pri prehľadoch umožňujúcich výber HU je na výberovom formulári k dispozícii aj stĺpec číslo účtu.
 5. Ostatné inovácie a opravy drobných chýb
  • Aby sa bočný panel pri otváraní/zatváraní formulárov nepohyboval dolu/hore, ale zostal fixný, zostáva pás určený pre panel funkcií (umiestnený pod hlavným menu) stále zobrazený. Na jeho začiatku je umiestnené tlačidlo s logom spoločnosti. Po kliknutí naň sa zobrazia základné informácie o programe a kontakty na autorov.
  • V konfiguračných parametroch pribudol parameter Umožniť zadávanie písmen v analytickej časti čísla účtu.
  • Konfiguračný parameter Formát kódu nákladového strediska možno v prípade potreby skrátiť.
  • Pri zmene usporiadania kliknutím na hlavičku stĺpca v tabuľke sa niekedy nezvýraznil aktuálny riadok.
  • V prípade, ak bol výpočet réžií spustený z formulára výberu súboru pre import sa po úspešnom importe neaktualizoval dátum/čas posledného importu v tabuľke, čo mohlo viesť k mylnej domnienke, že import réžií nebol dokončený.