SAZA 2.7.0 - nová verzia

 1. Zmena vzhľadu a ovládania programu
  • Na vrch bočného panelu bolo pridané tlačidlo s logom spoločnosti, ktoré je neustále prístupné. Kedykoľvek po kliknutí naň sa otvorí malý formulár so základnými informáciami o programe a kontaktmi na autorov, ako aj s možnosťami zobraziť užívateľskú príručku SAZA (pomocníka), novinky jednotlivých verzií programu alebo spustiť vzdialenú správu (TeamViewer QS).
  • V hornej časti obrazovky pribudol nový horizontálny ovládací panel s tlačidlami, ktorý umožňuje rýchlejšie ovládanie programu. Tlačidlá korešpondujú so zvolenou evidenciou v bočnom paneli a nahrádzajú jednak záložky (ušká stránok) pôvodných viacstránkových formulárov, ako aj novšie krátke menu spúšťajúce jednostránkové formuláre. Každé tlačidlo otvára jednu konkrétnu agendu. Tým boli skombinované a zachované výhody pôvodných viacstránkových aj nových rýchlych formulárov.
  • Do horizontálneho panelu bol súčasne pridaný roztvárací zoznam formulárov, ktorý štandardne zobrazuje názov aktuálne otvoreného formuláru. Ak je otvorených viacero formulárov, zoznam možno kliknutím rozbaliť a medzi formulármi sa jednoducho prepínať.
 2. Evidencia realizovaných ošetrovateľských/opatrovateľských výkonov
  • V agende bola doplnená možnosť importu výkonov zosnímaných vreckovým skenerom čiarových kódov Opticon OPN 2001.
  • Na paneli funkcií pribudli tlačidlá:
   Vygeneruj – umožňuje automatické hromadné pridanie výkonov podľa plánu výkonov.
   Vymaž – slúži pre hromadný výmaz záznamov.
   Pracovník – umožňuje hromadnú zmenu pracovníka vo vybraných výkonoch.
 3. Testy
  • Do evidencie pribudol nový test Geriatrická škála depresie podľa Yessavage - krátka forma (Geriatric Depression Scale - Short Form), skrátene GDS. Pomocou odpovedí na 15 otázok umožňuje posúdiť prítomnosť a intenzitu depresívnej nálady u seniorov.
 4. Číselníky
  • V číselníku miestností pribudla hneď za číslom miestnosti položka typ miestnosti, ktorá umožňuje rozlíšiť, či je miestnosť určená pre ženy (Z), mužov (M) alebo zmiešaná (neuvedený typ). V evidencii služieb sa pri zadávaní ubytovania zobrazuje vo výbere miestností aj tento typ, pričom program upozorní, ak pohlavie klienta nesúhlasí s typom zadanej miestnosti.
  • V číselníkoch testov pribudla vyššie uvedená GDS.
 5. Prehľady
  • Pri tlači výdavkových pokladničných dokladov možno na tlačovom formulári zapnúť prepínač Doplniť “Podpis príjemcu” podľa “Vyplatené (komu)”, kedy program automaticky doplní do kolónky „Podpis príjemcu“ to isté meno klienta (príbuzného, či pracovníka ZSS) ako je uvedený v časti „Vyplatené (komu)“.
  • Do prehľadu 433 Prehľad štatistických ukazovateľov boli doplnené počty dní neprítomnosti podľa dôvodov neprítomnosti.
  • V účtovných pohyboch pribudla nová tlačová zostava č. 619 Pokladňa – 2.variant, ktorá má v 2.stĺpci uvedené číslo pokladničného dokladu namiesto pôvodného univerzálneho čísla účtovného dokladu.