ÚDRŽBA 1.0.0 - Windows

Kompletne prerobená a doplnená nová verzia Údržby koncepčne vychádzajúca z pôvodného DOS-ovského programu, ktorá umožňuje sieťový viacužívateľský prístup, t.j. súčasnú prácu viacerých užívateľov pripojených do počítačovej siete. Spustiť ju možno na 64 aj 32 bitových verziách Windows bez potreby DOS emulátoru.
Zmenený bol dizajn i spôsob práce, ktorý je založený na oknách (formulároch), ktoré možno ovládať či už myšou pomocou panelu funkcií, ale aj klasicky cez funkčné klávesy. Zjednodušené a zrýchlené bolo vyhľadávanie, filtrovanie a usporiadanie údajov podľa ľubovoľných kritérií.

Určená je pre spracovanie agendy pracovísk zabezpečujúcich údržbárske činnosti predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach, t.j. pre evidenciu žiadaniek (vystavených vlastnými nákladovými strediskami i externými odberateľmi), vykonaných prác, spotrebovaného materiálu, sledovanie neprítomností pracovníkov atď.
Doplnená bola možnosť nahrávať žiadanky priamo na pracoviskách odberateľov.
Náklady na prácu sa dajú evidovať viacerými spôsobmi – od najjednoduchšieho zadávania celkových nákladov na žiadanku (jedným číslom), až po podrobnú evidenciu prác s počtom odpracovaných hodín za jednotlivé dni a údržbárov, s automatickým oceňovaním podľa vopred stanovených vnútropodnikových cien za hodinu práce.
Spotrebovaný materiál možno alternatívne zadávať kumulatívne (celkové materiálové náklady) alebo detailne. U väčších prevádzok možno voliteľne využiť plnohodnotný integrovaný sklad, ktorý pracuje na princípe priemerných cien, čím zjednodušuje evidenciu údržbárskych materiálov.
Pre uľahčenie a zrýchlenie zadávania údajov sú k dispozícii číselníky pre údržbárske práce, pracovníkov údržby, odberateľov, dodávateľov, predmety / objekty údržby atď. Po ich počiatočnom naplnení netreba už tieto údaje opakovane prácne nahrávať, ale ich stačí jednoducho vybrať z ponuky.

Pre sledovanie nákladov na údržbu, optimalizáciu údržbárskych kapacít, kontrolu pracovníkov, sprehľadnenie rýchlosti údržbárskych zásahov, či racionalizáciu využívania materiálov možno využiť celý rad prehľadov, ktoré možno prezerať na obrazovke, tlačiť i ukladať do súborov (export vo formátoch XLS, DBF, CSV, či PDF):

  • Žiadanky – evidované, rozpracované, vybavené – viacero podrobných i sumárnych variantov.
  • Práca – po žiadankách, dňoch, pracovníkoch, profesiách, po predmetoch / objektoch údržby, vývoj po mesiacoch…
  • Spotrebovaný materiál – súhrnne po NS, druhoch práce, po predmetoch / objektoch údržby, vývoj po mesiacoch atď.
  • Sklad – viacero variantov prehľadov prijatého a vydaného materiálu, obratová súpiska zásob, stavy k danému dňu, inventúrne rozdiely, podlimitné zásoby…
  • Náklady – na prácu, materiál i celkové; podrobne po žiadankách, sumárne po nákladových strediskách; podľa druhov prác, po predmetoch / objektoch údržby; vývoj po mesiacoch.
  • Evidencia neprítomností.

Správa programu umožňuje rozsiahle individuálne nastavenia (konfiguráciu) podľa požiadaviek danej prevádzky ako aj samotných užívateľov, definovanie prístupových práv (profilov) a evidenciu jednotlivých užívateľov, kontrolu formálnej správnosti evidovaných údajov, ich zálohovanie a obnovu pomocou interného de/komprimačného modulu (ZIP formát) atď. Súčasťou programu je aj aplikácia TeamViewerQS pre poskytovanie vzdialenej podpory cez internet.