CENTRÁL 1.4.1 - nová verzia

 1. Číselník nákladových stredísk (NS)
  • V paneli funkcií nad číselníkom pribudli špeciálne tlačidlá, ktoré pre vybrané NS zobrazia:
   SVHU – zoznam HU patriacich do skupiny výnosových HU priradenej danému NS.
   RZ – zoznam rozvrhových základní, do ktorých je NS zaradené.
   Skup. – zoznam skupín a súborov používaných pri užívateľských prehľadoch, do ktorých je NS zaradené.
   HV – podrobný prehľad hodnôt jednotlivých HU, celkové výnosy, náklady a hospodársky výsledok (HV) v spracovávanom roku a v aktuálnom mesiaci.
   Vývoj HU – vývojový prehľad hodnôt jednotlivých HU v spracovávanom roku.
  • V prehľadoch pribudla zostava Zaradenie NS do rozvrhových základní, ktorá na rozdiel od tlačidla RZ zobrazuje rozvrhové základne pre všetky NS.
 2. Číselník hospodárskych stredísk (HS)
  • V paneli funkcií nad číselníkom pribudli špeciálne tlačidlá, ktoré pre vybrané HS zobrazia:
   HV – podrobný prehľad hodnôt jednotlivých HU, celkové výnosy, náklady a hospodársky výsledok (HV) v spracovávanom roku a v aktuálnom mesiaci.
   Vývoj HU – vývojový prehľad hodnôt jednotlivých HU v spracovávanom roku.
 3. Číselník hospodárskych ukazovateľov (HU)
  • V paneli funkcií nad číselníkom sú dostupné špeciálne tlačidlá, ktoré pre vybraný HU zobrazia:
   SVHU – zoznam skupín výnosových hospodárskych ukazovateľov, do ktorých je daný HU zaradený.
   RK – zoznam rozvrhových kritérií, do ktorých je daný HU zaradený.
   Skup. – zoznam skupín a súborov (používaných pri užívateľských prehľadoch), do ktorých je príslušný HU zaradený.
   HU – prehľad hodnôt daného HU a ich percentuálny podiel na jednotlivých NS alebo HS v spracovávanom roku a v aktuálnom mesiaci.
   Vývoj HU – vývojový prehľad hodnôt HU v spracovávanom roku pre jednotlivé NS alebo HS.
  • V prehľadoch pribudla zostava Zaradenie HU do rozvrhových kritérií, ktorá na rozdiel od tlačidla RK zobrazuje rozvrhové základne pre všetky HU.
 4. Číselník importovaných súborov
  • Rozsah položiek cesta a súbor sa zväčšil. Cesta môže mať až 200 znakov (doteraz 50) a súbor 50 znakov (doteraz 20).
  • Pri zadávaní importovaného súboru v XLS formáte možno použiť namiesto poradových čísel stĺpcov a celkového počtu stĺpcov písmená zo záhlavia pracovného hárku.
  • V prípade XLS formátu možno vybrať a uložiť aj súbor s príponou XLSB.
 5. Ostatné inovácie a opravy drobných chýb
  • Tlačidlo s logom spoločnosti v ľavom hornom rohu obrazovky okrem informácií o programe a kontaktoch na autorov umožňuje kedykoľvek zobraziť Užívateľskú príručku, Novinky jednotlivých verzií programu a spustiť Vzdialenú správu (TeamViewer QS).
  • V číselníkoch bolo dopracované kopírovanie celej skupiny výnosových HU (t.j. nielen čísla a názvu, ale aj príslušných HU, ktoré do skupiny patria), rozvrhovej základe (vrátane NS tvoriacich RZ), rozvrhového kritéria (vrátane HU tvoriacich RK) a rozvrhovanej skupiny (vrátane HU tvoriacich RS).
  • Väčšina tlačových zostáv bola mierne zúžená.
  • Tlačová zostava Nákladové strediská – výnosové HU (t.j. zoznam výnosových HU priradených jednotlivým NS), umožňuje pre rozpočítavané HU voliteľne zobraziť/vytlačiť komentár s názvami príslušných rozvrhových skupín HU, rozvrhových kritérií a základní.
  • Prehľady Zaradenie NS do skupín a súborov a Zaradenie HU do skupín a súborov nereagovali na zoznam NS resp. HU, ktoré boli vyfiltrované pomocou tlačidla „Výber“.
  • V prípade ak bol Vývojový prehľad po nákladových strediskách spracovaný iba pre niektoré vybrané NS, nebol správne usporiadaný podľa kódov HU.
  • V špecifických prípadoch pri práci s niektorými číselníkmi nešlo interaktívne vyhľadávanie podľa viacerých znakov.
  • Pri použití rýchleho filtra pre výber nákladových stredísk v užívateľských tlačových zostavách Podklady pre riadenie mohla vzniknúť chyba.