KUCHYŇA 2.26 - nová verzia

PLÁNOVANIE

 • Do zoznamu receptov pri pridávaní do jedálneho lístka boli pre lepšiu orientáciu doplnené čisté hmotnosti porcií. Tiež bola pridaná v otvorenom zozname receptov funkcia F3, po stlačení ktorej sa zobrazí rozpis receptu a funkciu CTRL+F3, kedy sa zobrazí postup vybraného receptu.

 • V mesačnom jedálnom lístku pribudla nová tlačová zostava “Jedálniček po diétach a jedlách”, ktorá na rozdiel od prvej zostavy tlačí jedálniček za vybraný deň po diétach a jedlách.

 • V mesačnom jedálnom lístku pribudla nová špeciálna funkcia „Kopírovanie jedálnička podrobne“ , ktorá umožňuje kopírovať jedálny lístok iba za vybrané diéty a jedlá. V prípade, že je snaha nakopírovať jedálny lístok i na dni na ktoré už je naplánovaný nejaký jedálny lístok, program vyzve užívateľa k zadaniu postupu.

 • „Pridať kopírované záznamy k už zadaných“ – už existujúci jedálny lístok sa ponechá a pridajú sa k nemu kopírované záznamy
 • „Skopírovať iba záznamy, pri ktorých nevznikne duplicita“ – nakopírujú sa iba tie jedlá, ktoré ešte nie sú v tabuľke na daný deň. Príklad: Pre diétu RAC je v jedálnom lístku na vybraný deň už naplánovaný obed. Pri kopírovaní na tento deň a diétu sa nakopírujú všetky jedlá okrem obeda.
 • „Pôvodné záznamy, u ktorých by vznikla duplicita nahradiť novými“ - nakopírujú sa všetky jedlá. Záznamy, u ktorých by vznikla duplicita sa vymažú. Príklad: Pre diétu RAC je v jedálnom lístku na vybraný deň už naplánovaný obed. Pri kopírovaní na tento deň a diétu sa nakopírujú všetky jedlá a obed sa nahradí novým kopírovaných obedom.
 • „Nekopírovať žiadne záznamy“ – nevykoná sa žiadna akcia.

 • Pri dodatočnej oprave alebo pridávaní počtov bolo doplnené upozornenie v prípade, že pre vybranú diét a jedlo nie je naplánovaný jedálny lístok.

 • Pri oprave čísla žiadanky bola opravená chyba, vznikajúca pri určitom postupe.

PREHĽADY

 • Pri tlači zostavy „320 - Jedálny lístok po diétach“ bola doplnená do tlačového menežéra možnosť vybrať z troch veľkostí písma, čo ovplyvní dĺžku zostavy.

 • Tlačová zostava „363 - Jedálny lístok po diétach - menšie písmo“ bola zrušená a na jej miesto bola doplnená zostavou „363 - Jedálny lístok po diétach - 2.variant “. V tejto zostave sú energetické, nutričné hodnotu a alergény tlačené spolu za celé jedlo na konci riadku.

 • Do zostáv „333 - Vypočítané platby stravníkov“ a „326 - Plán stravy na deň“ boli doplnené súčtové riadky.

 • Zostava „538 – Výdaj po baleniach“ bola prepracované na zostavu „538 – Výdaj po SK, poznámkach, baleniach a JC“, Pri tlači tejto zostavy je možné vybrať po akých skupinách majú byť množstvá a ceny rozčlenené a spočítané.

 • Do voľby „Prehľady - Stravníci“ pribudla požadovaná zostava „365 – Rozpis ceny odobratých jedál“. V zostave sú po jednotlivých stravníkoch uvedené nielen platby za vybraný mesiac ale i príspevok zo sociálneho fondu a príspevok organizácie-zamestnávateľa a celková cena jedla.

ČÍSELNÍKY

 • V číselníku „Stravníci“ pribudli položky „Dátum nástupu“ a „Dátum ukončenie“. Po zadaní týchto dátumov program zohľadňuje neprítomnosti pri vytváraní plánu v akcii „Kopírovanie stravníkov z číselníka“. Tieto dátumy sa zohľadňujú i pri ručnom pridávaní stravníka pomocou F2 do mesačného plánu stravníkov, kedy sa plánuje strava až od dátumu nástupu. Využíva sa to hlavne pri nástupoch stravníkov v priebehu mesiace, kedy bol už plán hromadne vytvorený. Ak dátumy nie sú zadané a záznam o stravníkovi v číselníku je platný, znamená to, že stravník je tam neobmedzene. Zadaním dátumu ukončenia sa stravník automaticky neodhlási zo stravy v menovitom pláne stravníkov. Je ho potrebné po dátume ukončenia odhlásiť. V prípade, že bol stravník ukončený v aktuálne uzatváranom mesiaci alebo staršom mesiaci, pri mesačnej uzávierke program automaticky zneplatní stravníka v číselníku stravníkov. Čiže stravník sa už v nasledujúcom mesiaci nebude kopírovať do plánu stravníkov, ale je ho možné vidieť a vytlačiť za predchádzajúce mesiace.

 • Do číselníka „Stravné jednotky“ boli pridané nové položky „Sociálny fond“ a „Príspevok organizácie“ po jednotlivých jedlách. „Úhrada stravníka“ sú pôvodné položky, ktoré hovoria o tom, koľko má stravník zaplatiť za stravu. Nové položky sa týkajú hlavne zamestnancov, kde je možné u poskytovaných jedál (obed, večera) nahrať príspevok organizácie – zamestnávateľa a príspevok zo sociálneho fondu. Na základe týchto položiek sa pri výpočte platby vypočítavajú i mesačné príspevky zo sociálneho fondu a od organizácie. Tieto hodnoty je možné vytlačiť po jednotlivých stravníkoch vytlačiť vo voľbe „Prehľady - Stravníci“ v zostave „365 – Rozpis ceny odobratých jedál“. Keďže sa tieto príspevky týkajú iba niektorých stravníkov, je pred tlačou umožnený výber zo skupiny stravníkov. Celková cena, ktorá je súčtom uvedených položiek by mala vzniknúť ako súčet materiálových a režijných nákladov na prípravu jedla.

SYSTÉM

 • Pred kontrolou konzistencie dát bol doplnený prepočet zakalkulovaných a žiadaných množstiev.

 • Pri končiacej platnosti programu sa 15. až 6. deň pred koncom platnosti program sám snaží aktualizovať licenčný súbor a predĺžiť platnosť programu. Ak sa mu to z technických príčin nepodarí tak na 5. deň vyzve k aktualizácii užívateľa.