SAZA 2.8.1 - nová verzia

 1. Vzhľad a ovládanie programu
  • Zmena funkčnosti horizontálneho panelu.
  • Nové tlačidlo Prevráť výber pre invertovanie výberu klientov, pracovníkov. výkonov… v rôznych agendách.
  • Upravené ovládanie v časových položkách typu HH:MM.
 2. Užívatelia a prístupové práva
  • V evidencii Užívatelia bolo doplnené zobrazenie identifikačných údajov pracovníkov, ako aj tlačidlo pre priamy prístup do číselníka pracovníkov.
  • V užívateľských profiloch bol zmenený spôsob zobrazenia tabuľky prístupových práv, čím sa sprehľadnili jednotlivé úrovne menu a súčasne sa umožnilo rýchle vyhľadávanie a filtrovanie v stĺpci „Položka menu“.
 3. Konfigurácia, údržba databázy
  • V užívateľských konfiguračných parametroch bola zredukovaná ponuka položiek menu v zozname Automaticky spustiť pri štarte programu; doplnené bolo tlačidlo pre rýchle ukončenie spúšťania formulára/akcie.
  • V technických konfiguračných parametroch pribudli 2 nové parametre: Adresár pre import čiarových kódov výkonov a Automatický import čiarových kódov výkonov.
  • V údržbe databázy pribudli dve tlačidlá – akcie: Výmaz importov a Výmaz exportov.
 4. Sociálne údaje
  • Do záhlavia individuálneho plánu bola pridaná položka Očakávania, potreby a priania klienta.
  • Doplnená bola agenda Činnosti sociálneho pracovníka.
  • V sociálnych aktivitách pribudla položka trvanie aktivity.
 5. Zdravotné údaje
  • Na formulár Export dávok do ZP boli doplnené položky pre vyúčtovanie dávok: Jednotná cena výkonu 8899 pre všetky ZP a Uložiť pre každú dávku vyúčtovanie do PDF súboru.
 6. Ošetrovanie, opatrovanie
  • Úprava evidencia Sesterských diagnóz a doplnenie položky História zmien.
  • V agende realizovaných ošetrovateľských a opatrovateľských výkonov pribudla možnosť automatického importu čiarových kódov výkonov z CSV súboru skeneru čiarových kódov Opticon OPN-2001.
  • Pri hromadnom výmaze výkonov bol doplnený výmaz aj u neaktívnych klientov (NEAKT). Generovanie výkonov sa naďalej týka iba aktívnych klientov (AKT).
 7. Úhrady
  • Pri výpočte úhrad sa hodnota prepínača Doplniť úhradu do tabuľky skutočných úhrad odpamätáva a pri ďalšom výpočte sa automaticky použije.
  • V evidencii skutočných úhrad boli doplnené 2 nové typy úhrady resp. vratky: vrátenie preplatku úhrady a prevod preplatku úhrady na KPD umožňujúce zadať zápornú čiastku a znížiť tak preplatok úhrady.
  • V paneli funkcií nad skutočnými úhradami pribudlo nové špeciálne tlačidlo Doplniť úhrady, ktoré umožňuje hromadne automaticky pridať vypočítané úhrady platiteľov za daný mesiac.
 8. Účtovné pohyby
  • Pre zrýchlenie nahrávania nových účtovných pohybov sa po kliknutí na tlačidlo MÁ DAŤ či DAL automaticky spustí pridanie nového záznamu. Súčasne sa okamžite rozbalí roztvárací zoznam, z ktorého možno vybrať požadovaný účet.
  • V hromadných účtovných pohyboch pribudli pri výbere prijímanej resp. vydávanej čiastky z ponuky dva nové typy úhrad: Skutočná úhrada a Preplatok skutočnej úhrady.
  • Automatický zápis nákupu do evidencie výbavy a ošatenia je možný nielen z pokladničných účtovných pohybov, ale aj z depozitného účtu (z faktúr).
  • Zápis inventúrnych rozdielov do evidencie účtovných pohybov bol upravený aj pre prípad, kedy sú účty prefiltrované.
 9. Číselníky
  • Nový Číselník činností sociálneho pracovníka.
  • V číselníku pracovníkov pribudla identifikácia užívateľov.
 10. Prehľady
  • Odstránený bol dátum a čas tlače z päty stránky všetkých výpočtových listov.
  • V evidencii základných údajov klientov bola doplnená tlačová zostava Čiarové kódy klientov po miestnostiach.
  • Všetky tlačové zostavy s čiarovými kódmi majú doplnený druhý variant so zväčšeným písmom pre lepšiu čitateľnosť.
  • Tlačové zostavy umožňujúce Použiť prednastavený filter rešpektujú nielen globálny a lokálny filter, ale aj individuálny výber skupiny klientov.