ÚDRŽBA 1.1.0

 1. Evidencia žiadaniek
  • Nová položka Typ žiadanky (kategória) pre podrobnejšie rozčlenenie žiadaniek.
  • Doplnená informácia ktorý užívateľ žiadanku zaevidoval a kedy.
  • Popis požadovanej práce sa rozšíril na dvojnásobok.
  • Nová položka vyjadrenie skladníka.
  • Detailnejšie možnosti riadenia prístupu užívateľov k žiadankám.
 2. Evidencia neprítomností
  • Doplnená funkcia kopírovanie záznamu.
 3. Číselníky
  • Nový číselník typov žiadaniek umožňujúci rozdelelenie žiadaniek do rôznych kategórií, napr. stavebné úpravy, opravy zariadení…
  • Názov práce v číselníku údržbárskych prác bol rozšírený na 100 znakov.
  • V číselníku pracovníkov bola doplnená možnosťou prepojiť pracovníka a užívateľa programu.
   Pri zadávaní nového pracovníka sa ceny a kódy HU automaticky doplnia podľa konfiguračných parametrov (následne ich možno individuálne zmeniť).
 4. Konfigurácia
  • V základných konfiguračných parametroch pribudla možnosť zapnúť/vypnúť zadávanie Typu žiadanky (kategórie) v hlavičke žiadaniek.
  • Doposiaľ každá žiadanka po zadaní akejkoľvek práce či materiálu automaticky prešla do stavu K – kompletná, vybavená (aj keď i potom bolo možné doplniť do nej ďalšie údaje). Nový parameter Po zadaní práce / materiálu ponechať žiadanku v stave Rozpracovaná umožňuje označiť žiadanku iba ako R – Rozpracovaná, a do stavu K - kompletná ju musí užívateľ prepnúť ručne po zadaní všetkých prác a materiálov.
  • Prepínač Typ exportu do Centrálu – určuje, či je export povolený a aké údaje sa budú exportovať:
   1 – Neexportovať
   2 – Kompletný (práca aj materiál) – predvolené
   3 – Práca (hodiny a cena)
   4 – Materiál (cena)
   5 – Hodiny (počet)
   6 – Počet žiadaniek
  • Doplnené parametre pre typ exportu 5: Kód HU pre počet hodín štandardnej práce, …nadčasovej práce a pre typ 6: Kód HU pre počet žiadaniek.
  • V užívateľských konfiguračných parametroch bola zredukovaná ponuka položiek menu v zozname Automaticky spustiť pri štarte programu tak, aby obsahovala iba spustiteľné formuláre. Zároveň bolo za zoznam doplnené malé tlačidlo X, ktoré slúži k rýchlemu ukončeniu spúšťania daného formulára/akcie.
  • Po zapnutí technického parametra Zapísať do žurnálu všetky činnosti vrátane funkcií sa do žurnálu zapisujú hodnoty zo všetkých pridávaných, opravovaných aj vymazávaných záznamov.
 5. Užívatelia a prístupové práva
  • V užívateľských profiloch bol zmenený spôsob zobrazenia tabuľky prístupových práv, čím sa sprehľadnili jednotlivé úrovne menu a súčasne sa umožnilo rýchle vyhľadávanie a filtrovanie v stĺpci Položka menu.
  • Na formulári Užívatelia pribudlo viacero nových položiek, ktoré umožňujú Administrátorovi programu detailnejšie upraviť prístup užívateľov k žiadankám.