SAZA 2.8.2 - nová verzia

 1. Konfigurácia
  • Pri výpočte celkových mesačných úhrad a vratiek bola doplnená možnosť Pred celkovým zaokrúhlením urezať sumy na 2 desatinné miesta. V prípade ak je konfiguračný parameter zapnutý, tak sa z celkových nezaokrúhlených úhrad a vratiek najskôr „ureže“ 3 a 4 desatinné miesto (t.j. ignoruje sa) a až takéto sumy sa následne zaokrúhlia. Uvedený spôsob možno použiť spolu so zaokrúhlením na 0,05 Eur.
 2. Základné údaje
  • Zrušenú osobnú kartu môže vymazať aj Admin, resp. užívateľ s právami administrátora. Podmienkou je aby klient nemal žiaden pohyb ani stav na účtoch.
  • V tlačovej zostave č. 50 Osobné údaje – identifikačné údaje sa rodné čísla zobrazovali bez 4.číslice za lomkou – chyba bola odstránená.
 3. Zdravotné údaje
  • Na formulári pre export dávok do ZP pribudlo zaškrtávacie pole Exportovať iba klientov, ktorí sú vyfiltrovaní v zdravotných údajoch. Umožňuje vybrať, či sa majú exportovať všetci klienti, alebo iba tí, ktorých aktuálne vidno v základných zdravotných údajoch (t.j. vyfiltrovaní).
  • Kódy tried v NANDA taxonómii (v číselníku sesterských diagnóz) boli pozmenené tak, aby sa zabránilo duplicitnému označeniu.
 4. Úhrady, vratky
  • Do skupiny prehľadov Príjmy, úhrady, vratky a zostatky príjmov spoločne (PÚVZ) pribudla Zostava PÚVZ 4B – rozpis úhrad (č. 505). Ide o variant zostavy č. 504, ktorý navyše obsahuje celkové príjmy rozdelené na príjmy v ZSS (obvykle dôchodky prichádzajúce na účet zariadenia zo SP) a mimo ZSS (príjmy, ktoré si preberajú sami klienti alebo ich príbuzní).
  • V celej skupine prehľadov Výplatné pásky (t.j. výplatné pásky, zoznamy príjmov, úhrad, vratiek a vyúčtovanie úhrad) možno ľubovoľne zmeniť nadpis ktorejkoľvek zostavy.
 5. Účtovné pohyby
  • Stornovaný účtovný pohyb môže vymazať aj Admin, resp. užívateľ s právami administrátora.