DOPRAVA 1.1.1 nová verzia

  • nová skupina zostáv Hospodárenie, zatiaľ so zostavami po vozidlách - podrobne a sumárne, ktoré zodpovedaj zostavám 111 a 114 v „starej“ DOPRAVe verzie 5.8x (kritérium pre rozpočet nákladov v prípade striedania viacerých vodičov na vozidle je odjazdená doba daného vodiča). Ak sú zadané skutočné náklady na vozidlá a vodičov v danom mesiaci (nielen pohonné hmoty ale aj ostatné náklady vo voľbách Náklady - Priame, Nepriame a Tržby), zostava zobrazí „hospodársky výsledok“ vozidla a aj jeho cenu za kilometer jazdy. Zostavu teda možno použiť na overenie správnosti jednotkovej ceny vozidla zadanej v číselníku fakturačných skupín.
  • zmenený spôsob odstraňovania diakritiky z textu (napr. do dávok pre ZP), jednoduchší ale omnoho rýchlejší algoritmus
  • upravený výmaz vozidla z číselníka, ak sa nevyskytuje v tabuľkách (žiadanky, jazdy, čerpanie PHM a servis) je možné za určitých podmienok vozidlo vymazať, aj keď sa vyskytuje v tabuľke nákladov alebo v číselníku palivových kariet.
  • upravený výmaz vodiča z číselníka, ak sa nevyskytuje v tabuľkách (žiadanky, jazdy) je možné za určitých podmienok vozidlo vymazať, aj keď sa vyskytuje v tabuľke nákladov alebo v číselníku vozidiel
  • upravené zneplatňovanie záznamov v číselníkoch, program kontroluje nadväznosti zneplatňovaného záznamu na iné číselníky a tabuľky a prípadne blokuje zneplatnenie.