CENTRÁL 1.5.0 - nová verzia

 1. Budovy
  Do programu Centrál bol pridaný úplne nový voliteľný modul Budovy slúžiaci na evidenciu a rozpočítavanie odpisov, vlastnej a dodávateľskej údržby, alebo iných nákladov spojených s objektmi a areálmi v danom zariadení. Zaznamenávajú sa v ňom celkové náklady alebo samostatné faktúry prislúchajúce jednotlivým areálom či objektom. Tie sa každý mesiac zosumarizujú a rozpočítajú na jednotlivé NS majúce svoje priestory v príslušnom objekte. Spôsob rozpočítania možno nastaviť pre každý typ nákladov osobitne – buď podľa objemov alebo podľa plôch miestností prináležiacich NS. Rozpočítané i celkové náklady možno zobraziť či vytlačiť vo viacerých prehľadoch, alebo exportovať do súborov s možnosťou následného importu do centrálnej evidencie HU alebo do účtovníctva. Keďže modul koncepčne vychádza zo samostatného staršieho programu Budovy, k dispozícii je import všetkých pôvodných údajov.
 2. Číselníky miestností
  Doplnený bol formulár Číselníky miestnosti, ktorý pozostáva zo skupiny 4 súvisiacich číselníkov:
  • Areály – číselník slúži na evidenciu samostatných územných celkov patriacich danému zariadeniu.
  • Objekty – obsahuje pavilóny, budovy a ďalšie stavebné objekty dislokované v jednotlivých areáloch.
  • Miestnosti – číselník popisuje jednotlivé miestnosti a spoločné priestory každého objektu v danom areáli; eviduje ich plochu, výšku, poschodie atď.
  • Priradenie miestností NS – tzv. rozdeľovník miestností definuje, ktorým NS patria jednotlivé miestnosti. V prípade, ak miestnosť používa viacej NS (napr. chodby, čakárne, toalety a ďalšie spoločné priestory), možno každému NS individuálne stanoviť pomer alebo percentuálny podiel, ktorý určuje mieru jeho využívania. Prepočítané plochy a objemy miestností NS sa používajú pri rozpočítavaní nákladov v module Budovy, ale dajú sa aj exportovať do súboru a následne importovať do centrálnej evidencie HU, pričom ich možno využiť ako rozvrhové kritérium pri výpočte réžií.
 3. Číselník osobitne rozpočítavaných typov nákladov
  Nový číselník (zaradený medzi číselníky týkajúce sa hospodárskych ukazovateľov) obsahuje zoznam typov nákladov, ktoré sú, resp. budú, rozpočítavané v samostatných moduloch programu Centrál, označených ako agendy Budovy (B), Energie (E) a Kyslík (K). V súčasnej verzii Centrálu je sprístupnená agenda Budovy, ktorá umožňuje evidovať 4 typy nákladov – odpisy (O), vlastnú údržbu (V), dodávateľskú údržbu (D) a iné náklady (I). Pre každý typ možno individuálne určiť spôsob rozpočítavania nákladov podľa objemov alebo plôch miestností a tiež definovať exportované kódy HU a/alebo čísla účtov.
 4. Ostatné inovácie a opravy drobných chýb:
  • Všetky číselníky sú štandardne filtrované podľa aktuálne spracovávaného mesiaca, a to nezávisle na tom, ako je nastavený globálny filter.
  • V údržbe databázy bola inicializácia rozšírená o voľbu miestnosti a budovy, ktorá slúži na samostatné vymazanie údajov zo všetkých číselníkov miestností a evidencie nákladov budov.
  • V užívateľských profiloch bol zmenený spôsob zobrazenia tabuľky prístupových práv.
  • V užívateľských konfiguračných parametroch pribudla voľba Použiť naposledy nastavené poradie a šírku stĺpcov v tabuľke pri štarte formulára.
  • Opravených bolo niekoľko drobných chýb v programe.