KUCHYŇA 2.27 - nová verzia

** PLÁNOVANIE **

 • V mesačnom jedálnom lístku pribudla nová tlačová zostava 369 „Ener. a nut. hodnoty na deň po RP a SK“, ktorá podrobne po receptoch a skladových kartách vypisuje energetické a nutričné hodnoty. Slúži napr. na kontrolu správnosti hodnôt jednotlivých receptov.

 • Vo voľbe „Mesačný plán a platby stravníkov“ bola doplnená možnosť zmeniť stravníkovi diétu v priebehu mesiaca. Do detailného okna boli doplnené položky „Diéta nová“, „Od“ – dátum odkedy má už platiť nová diéta a „Str.jedn.“ – kód stravnej jednotky ktorou sa majú prepočítavať dni od zmeny diéty. Všetky tieto položky musia byť zadané, inak sa nevykoná zmena pri výpočte platieb. Dátum odkedy má platiť zmena musí byť z vybraného obdobia. Zadaním novej diéty sa automaticky nezmení diéta v číselníku stravníkov. Túto zmenu je potrebné vykonať ručne ešte pred nakopírovaním nového mesiaca. Takisto je potrebné upraviť si jedlá po jednotlivých dňoch v prípade zmeny počtu jedál v rámci dňa. Napr. pri prechode z racionálnej diéty na diabetickú treba doplniť druhú večeru a naopak. Zmenu diéty je možné v rámci mesiaca vykonať iba jeden krát.

 • Nad kalkuláciami pribudla nová tlačová zostava 368 „Kalkulované recepty, porcie po jedlách a diétach“

 • V mesačných žiadankách pribudla nová tlačová zostava 367 „Žiadanka po skupinách diét“, ktorá rozdelí žiadanku po skupinách diét , napr. aby si mohli žiadaný tovar rozdeliť skupiny kuchárov.

 • Boli odstránená chyba pri pridávaní receptu do jedálnička v prípade, že už bola vytvorená výdajka. Chyba vznikala iba pri evidencii po vekových kategóriách.

 • Odstránená chyba v zostave „Žiadanka po jedlách“ pri evidencii po vekových kategóriách.

** SKLAD **

 • Odstránená chyba pri zámene materiálu na výdajke v prípade evidencie po vekových kategóriách.

 • V tlačovej zostave “Objednávky“ bolo upravené zaokrúhľovanie niektorých položiek, tak aby sa objednávka úplne zhodovala s príjemkou.

 • Do energetických a nutričných hodnôt bola pridaná možnosť evidovať ** soľ a draslík . Položky boli pridané na skladové karty, recepty a normy diét. Ich hodnoty sú prázdne. Hodnoty pre jednotlivé potraviny je možné získať z „Potravinovej databázy“ zo stránky http://www.pbd-online.sk/**.

** PREHĽADY **

 • V zostave „Počty po jedlách“ bol rozšírený rozsah výsledných položiek.

 • Taktiež bol rozšírený rozsah položiek v zostave „Výdaj sumárne“.

** SYSTÉM **

 • Pri štarte programu bola dorobená možnosť automatickej opravy konfiguračného súboru CONFIG.DBF v prípade jeho poškodenie. Pre túto opravu je potrebné zadať opravný kód, ktorý je možné získať telefonickým kontaktovaním servisu programu KUCHYŇA.

 • Pred akciou „Obnova“ bola dorobená automatická záloha pre prípad, že bola táto akcia spustení omylom. Záloha má názov „O“+mesiac+deň+hodina+minúta, kedy bola vykonaná.