SAZA 3.0.0 - nová verzia

 1. Sociálne údaje
  • Nová agenda Ostatné, inde nezaradené sociálne údaje, ktorá umožňuje evidovať a kategorizovať ľubovoľné sociálne údaje.
  • Doplnená podpora práce s čiarovými kódmi v agende Sociálne aktivity. Kódy aktivít uvedených v číselníku možno vytlačiť, priebežne snímať čítačkou čiarových kódov alebo inteligentným telefónom a následne importovať.
  • Prepracované a doplnené viaceré varianty prehľadov pre Sociálne aktivity a Iné sociálne činnosti č. 312, 315, 316, 317, 321 a 322.
 2. Zdravotné údaje
  • Export do ZP generuje dávku 753b obsahujúcu aj zmluvnú cenu za ošetrovací deň (výkon 8899). Ceny môžu byť pre každú ZP iné – odpamätané sú v novom číselníku Body a ceny výkonov.
  • Základné zdravotné informácie majú upravené prehľady č. 221, 222 a 223 tak, aby bola umožnená tlač údajov aj za dlhšie zvolené obdobie. Pribudol nový prehľad č. 220 Základné zdravotné údaje.
 3. Ošetrovanie, opatrovanie
  • Agenda Realizované výkony bola značne modifikovaná. Zaznamenáva nielen jednotlivé výkony a skupiny, ale aj výkony patriace skupinám v čase ich nahratia do evidencie. Čas trvania výkonu sa napĺňa podľa číselníka výkonov, a následne ho možno opraviť podľa skutočnosti. Údaje body, cena a vykazovať do ZP sa dopĺňajú podľa nového číselníka cien a bodov výkonov. Prepracovaný bol ručný spôsob nahrávania, zobrazenie údajov, ako aj možnosti reportov.
  • Pri ručnom i automatickom importe čiarových kódov sa vždy spracúvajú všetky údaje, t.j. nielen výkony, ale aj sociálne aktivity. Ak sa v importovanom súbore nachádzajú bezprostredne za sebou čiarové kódy viacerých klientov, tak sa následné výkony či aktivity priradia všetkým klientom (nielen poslednému). Do evidencie sa zapisuje aj dátum a čas importu, meno súboru a užívateľ, ktorý import vykonal.
  • V plánovaných výkonoch bolo upravené zobrazenie a zadávanie výkonov resp. skupín výkonov podobne ako v realizovaných výkonoch.
 4. Číselníky
  • Do Číselníka sociálnych aktivít a do číselníka činností sociálnych pracovníkov bola doplnená položka časová náročnosť, t.j. priemerné trvanie aktivity resp. činnosti v minútach. Pri pridávaní nových záznamov do sociálnych evidencií sa podľa týchto hodnôt automaticky dopĺňajú položky čas ukončenia a trvanie aktivity klienta resp. činnosti pracovníka (údaje možno následne zmeniť).
  • V číselníku Sociálne aktivity pribudli 2 zostavy č. 162 a 163 s čiarovými kódmi aktivít.
  • Číselníky Výkony a Skupiny výkonov boli zjednodušené. Údaje nie sú viazané na spracovávaný mesiac, ale namiesto časovej platnosti od-do je iba zaškrtávacie pole platnosť, ktoré určuje, či sa má záznam používať. Zároveň boli položky cena, počet bodov a vykazovať výkon do ZP presunuté do nasledujúceho číselníka.
  • Nový číselník Body a ceny výkonov umožňuje pre zvolené výkony evidovať či už body, ceny alebo vykazovanie do ZP. Ten istý výkon môže mať pre každú ZP inú cenu a/alebo počet bodov. Ak nie je ZP zadaná, tak sú údaje platné pre všetky ZP, resp. len pre tie ZP, ktoré nemajú v číselníku osobitný záznam. Platnosť údajov nie je viazaná na jeden mesiac, ale spravidla zahŕňa dlhšie obdobie.
 5. Ostatné inovácie
  • V technických konfiguračných parametroch možno osobitne povoliť automatický import čiarových kódov v agende Výkony a osobitne v agende Sociálne aktivity. Parametre určujú, či sa má import ponúkať pri otváraní príslušného formulára. Spracúvajú sa vždy všetky kódy zapísané v importovanom súbore (nielen údaje patriace spúšťanej agende).
  • V užívateľských konfiguračných parametroch pribudla voľba Použiť naposledy nastavené poradie a šírku stĺpcov v tabuľke pri štarte formulára. Ak je parameter zapnutý a ak užívateľ zmenil v tabuľke poradie a/alebo šírku nejakého stĺpca, tak sa rovnaké poradie a šírka stĺpcov automaticky nastaví aj pri nasledujúcom otvorení daného formulára.
  • Pribudla nová centrálna evidencia Importované čiarové kódy, ktorá v chronologickom poradí zaznamenáva všetky kódy pracovníkov, klientov, výkony, aktivity i chyby, ako boli zosnímané čítačkami čiarových kódov alebo mobilmi a uložené do súborov.
  • Nie je možné zaevidovať taký plán ošetrovateľských a opatrovateľských výkonov, ktorý nemá zadaný žiaden počet výkonov resp. skupín.
  • Do tlačových zostavách týkajúcich sa úhrad bola doplnená skrytá položka Deň príjmu / zrážky, ktorá umožňuje filtrovať klientov podľa toho, kedy preberajú dôchodok.
  • Pri väčšine prehľadov týkajúcich sa Kont peňažných depozitov (KPD) bola doplnená možnosť filtrovať údaje podľa toho, či majú klienti trvalé alebo prechodné KPD.
  • V príjmových pokladničných dokladoch bol doplnený voliteľný podpis Prijaté od (v strede dokladu).
  • V evidencii Dokumenty bola položka typ dokumentov preradená medzi nepovinné.
  • Žiadosť o príjem do zariadenia možno nielen prepnúť do stavu ZRUŠ – zrušená, ale Admin ju môže aj vymazať.
  • Položka titul v základných údajoch, u príbuzných, ako aj v číselníku pracovníkov bola rozšírená na 15 znakov.
  • Opravu záznamu možno zahájiť aj dvojklikom na položku Poznámka (alebo stlačením tlačidla Pozn. v paneli funkcií) a následným napísaním či vymazaním znaku v zobrazenom okne.
  • Do kontroly konzistencie bol doplnený test č. 31 Kontrola bodov a cien realizovaných výkonov.
  • Názvy niekoľkých tlačidiel horizontálneho panela boli skrátené, aby aj staršie obrazovky s menším rozlíšením dokázali zobraziť všetky tlačidlá.
  • V identifikačnom hornom paneli ako aj vo výberovom formulári klientov a žiadateľov sú zvýraznení iba aktívni klienti a žiadatelia zaradení do poradovníka. Ostatní sú zobrazovaní šedou farbou.