SAZA 1.7.0 - nová verzia

 1. Zdravotná agenda bola rozšírená o evidenciu liekov a zdravotných pomôcok. Evidencia liekov umožňuje sledovať, aký liek bol klientovi ordinovaný, kedy a ktorým lekárom, aký je spôsob podávania, kedy bol liek prvý či posledný krát podaný, ako aj typ ordinácie, t.j. dávkovanie. Pri type ordinácie možno zvoliť: jednorazové podanie, denné dávky (či už spôsobom ráno – na obed – večer alebo v ľubovoľné hodiny), podávanie každých X hodín, dní, týždňov alebo mesiacov, ako aj týždenný časový rozvrh, pri ktorom možno vybrať ľubovoľné dni a hodiny v týždni, kedy má byť príslušná dávka lieku podaná. Hodnoty dávkovania možno zadávať v celých i desatinných číslach, ako aj v zlomkoch. Program tiež umožňuje sledovať stav (množstvo) lieku a zobrazuje informácie, na koľko celých kalendárnych dní liek vydrží, ako aj na ktorý deň a hodinu vychádza posledná dávku lieku (vzhľadom na aktuálne množstvo a dávkovanie). K dispozícii sú tlačové zostavy:
  • Ordinácie liekov po klientoch za obdobie (skrátený výpis)
  • Ordinácie liekov po klientoch za obdobie (podrobný výpis)
  • Spotreba liekov po klientoch za obdobie
  • Sumárna spotreba liekov za obdobie
  • Stav liekov po klientoch ku dňu – keďže umožňuje jednoducho vyfiltrovať lieky, ktoré sa do zadaného dátumu minú (t.j. mali by nulový alebo záporný stav), tak môže slúžiť aj ako podklad k objednávke liekov.
 2. Evidencia zdravotných pomôcok zaznamenáva, aká pomôcka či zdravotný materiál bol klientovi vydaný, kedy a v akom množstve, prípadne kto a kedy ho ordinoval. Na rozdiel od liekov, kde stav znamená existujúce množstvo lieku k zadanému či aktuálnemu dátumu, tu ide o množstvo pomôcok či materiálu, ktorý bol klientovi vydaný, resp. klientom už spotrebovaný. Z evidencie možno vytlačiť zostavy:
  • Zdravotné pomôcky po klientoch za obdobie (skrátený výpis)
  • Zdravotné pomôcky po klientoch za obdobie (podrobný výpis)
  • Sumárna spotreba zdravotných pomôcok za obdobie
 3. V nadväznosti na vyššie uvedené rozšírenie zdravotnej agendy o evidenciu liekov bol medzi zdravotné číselníky doplnený Číselník spôsobov podania liekov. Údaje v číselníku sú predplnené, ale v prípade potreby ich možno ľubovoľne meniť.
 4. Do iných konfiguračných parametrov boli doplnené Časy podania liekov Ráno – Obed – Večer, ktoré určujú príslušné hodiny podávania liekov v ZSS.
 5. Vzhľadom k tomu že úrady v rôznych obciach môžu vydať tie isté čísla rozhodnutí o odkázanosti (agenda Základné údaje – Zaradenie), program umožňuje zadať to isté číslo aj viacerým klientom a na duplicitu len upozorní.
 6. V evidencii poskytovaných služieb bola položka Info (ďalšie informácie k zmluve) rozšírená – resp. položky sú teraz dve, takže osobitne možno číslovať napr. dodatky k zmluvám a osobitne výpočtové listy. Obe položky možno zaradiť do tlače výpočtových listov a tiež do užívateľských zostáv (napr. do zmluvy o poskytovaní služieb). Zároveň bol pozmenený vzhľad formulára služieb – všetky údaje o zmluve boli presunuté vyššie a poznámka je dostupná len na tlačidlo v paneli funkcií (viď tiež ďalej).
 7. V evidencii platitelia úhrad pribudli položky Vratku vždy počítať z plnej úhrady (ktorá umožňuje výpočet plnej vratky aj v tom prípade, ak má platiteľ zníženú úhradu) a Poznámky. Vzhľadom k veľkému množstvu položiek v tejto agende pribudla na formulári nová stránka, na ktorú boli presunuté informácie o bankovom spojení pre inkasné a platobné príkazy, ktoré sa využívajú len zriedkavo.
 8. V predchádzajúcej verzii SAZA bolo umožnené po výpočte úhrad zmeniť v tabuľke úhrad rozdelenie zostatku príjmu do rúk / na KPD / na VK. Teraz bola rovnaká zmena umožnená aj vo vratkách. T.j. po výpočte vratiek program umožní individuálne prerozdeliť celú vratku v ZSS na čiastky do rúk, na KPD a/alebo na VK. V súvislosti s tým bola doplnení evidencia vratiek o nové položky, pozmenený bol vzhľad príslušného formulára, ako aj upravené hromadné pridávanie vratiek do účtovných pohybov. Upozornenie: v prípade, ak je vratka vyplácaná v nasledujúcom mesiaci spolu so zostatkom príjmu (čo je štandardný spôsob) a prerozdeliť treba ich celkový súčet, nutné je riešiť to samostatne, t.j. osobitne zmeniť rozdelenie zostatku a osobitne vratky (pričom zmenu rozdelenia vratky je potrebné vykonať v opravnom režime).
 9. Vzhľadom k veľkému množstvu údajov v adaptačnom liste sa mohlo stať, že sa na niektoré obrazovky (napr. na notebookoch) celý detail záznamu aj tabuľku súčasne nezmestili. Preto bola agenda rozdelená na dve stránky:
  • Adaptácia – obsahuje údaje o pôvodnom prostredí, adaptačnom procese a kontaktoch.
  • Vlastnosti a záľuby – obsahuje povahové vlastnosti, záľuby a vierovyznanie.
 10. V evidencii výbavy a ošatenia boli nasledovne rozšírené voľby pre položku Majiteľ, spôsob nadobudnutia:
  • Klient – z vlastných prostriedkov (pôvodné), – sponzorský dar (pôvodné), – od príbuzných (nové), – zo zdravotnej poisťovne (nové), – iný spôsob nadobudnutia (nové).
  • Príbuzný (nové)
  • ZSS – z rozpočtu (pôvodné), – sponzorský dar (pôvodné), – iný spôsob nadobudnutia (nové)
 11. Pri zadávaní diagnóz je v zozname umožnený výber nielen podľa názvu ale aj podľa kódu.
 12. V užívateľských konfiguračných parametroch pribudla voľba Vyhľadať / filtrovať aj výskyty reťazca vo vnútri textu. V prípade, ak je vypnutá, tak program vyhľadáva a filtruje len výskyty textu na začiatku položiek – t.j. tak, ako doteraz – napr. po stlačení písmen „MY” v číselníku obcí nájde (a po následnom stlačení klávesu Enter aj vyfiltruje) len obce začínajúce na MY (t.j. Myjava, Myslenice…). Ak je ale voľba zaškrtnutá, nájde (vyfiltruje) aj obce, ktoré majú MY vo vnútri názvu (napr. Polomy, Nižná Myšľa…).
 13. Export stravníkov. Aby bolo možné do programu KUCHYŇA importovať počty stravníkov z viacerých databáz, na koniec mena exportovaného súboru pridáva SAZA názov databázy, z ktorej údaje pochádzajú (t.j. STRAV_RRRRMMDD_MENODATABAZY.DBF, napr. STRAV_20171130_ZSS_XY).
 14. Doteraz bola položka Poznámky využívaná nielen na zápis akýchkoľvek poznámok užívateľmi programu, ale v niektorých agendách sa do nej automaticky zaznamenávali aj zmeny údajov v príslušnom zázname. Aby boli tieto údaje oddelené, vznikla vo viacerých agendách nová položka História, v ktorej sa automaticky chronologicky zaznamenávajú všetky užívateľom vykonané zmeny údajov. Možno ju nájsť napr. v evidencii osobných údajov klienta, u príbuzných, v liekoch… Zatiaľ čo poznámky možno ľubovoľne pridávať a upravovať (keď je záznam v editačnom režime), história sa vytvára automaticky a možno ju len prezerať.
 15. Súčasne pribudli na paneli funkcií dve nové rovnomenné tlačidlá Poznámky a História, ktoré zobrazujú údaje vyššie uvedených položiek na celú obrazovku. Tlačidlá sú viditeľné len v agendách, kde sa nachádzajú príslušné položky. Ak v určitom zázname nie sú evidované poznámky a história, nápisy v tlačidlách sú čierne. Ak údaje sú zaznamenané, príslušný nápis zmení farbu na červenú.
 16. Vzhľadom k tomu, že viacerí užívatelia prevádzkujú program SAZA na notebookoch alebo na pomerne nízkych obrazovkách, mohlo sa v niektorých agendách stať, že sa nedali súčasne zobraziť detailné údaje z jedného záznamu a ešte aj tabuľka pod tým. Z toho dôvodu sa položka Poznámky u týchto agend nezobrazuje okamžite, ale až po kliknutí na vyššie uvedené tlačidlo v paneli funkcií. Týka sa to napr. osobných údajov, všetkých ošetrovateľských testov, služieb atď.
 17. Na formulári Údržba databázy (v menu Systém) pribudlo tlačidlo Kópia, ktoré umožňuje skopírovať aktuálnu databázu do nového priečinka. Nová databáza je úplne identická ako pôvodná (len jej názov treba zadať iný) a po skopírovaní sa automaticky otvorí.
 18. Prepracovaná a zrýchlená bola reindexácia tabuliek (taktiež v menu Systém – Údržba databázy).
 19. Všeobecné zmeny:
  • Ak nie je vybraný žiaden klient a užívateľ stlačí F2 pre pridanie nového záznamu, tak sa najskôr automaticky zobrazí formulár pre výber zo zoznamu klientov a nový záznam až po výbere klienta.
  • Po stlačení pravého tlačidla myši nad roztváracími zoznamami v rôznych agendách (napr. pre výber služby, lieku atď.) sa zobrazí formulár s príslušným číselníkom, v ktorom možno detailne pozrieť vyberané údaje a prípadne aj doplniť nové záznamy.
 20. Zmeny v tlačových zostavách:
  • Tlačová zostava „Mesačný sumár stravníkov” bola na žiadosť užívateľov upravená tak, aby ju bolo možné spracovať nielen za celý mesiac, ale za ľubovoľné dátumy od – do, a aj za viacero mesiacov. Zároveň sa jej názov zmenil na „Sumár stravníkov za obdobie”.
  • Do tlačových zostáv Veková štruktúra obyvateľov (415) a Súhrn štatistických ukazovateľov (433) bol doplnený priemerný vek všetkých klientov, žien a mužov.
  • Na väčšine tlačových zostáv týkajúcich sa nedoplatkov bol umožnený výber, či sa má tlačiť všetko (preplatky i nedoplatky) alebo len nedoplatky, prípadne len preplatky.
  • V užívateľských tlačových zostavách možno do zmlúv o poskytovaní sociálnej služby zaradiť položky nedoplatok za 28 až 31 dní, resp. za 18 až 23 pracovných dní.
 21. **Oprava drobných chýb: **
  • Ak bolo potrebné vybrať v zozname (v identifikačnom paneli) klienta, ktorý nezodpovedal globálnemu filtru, a užívateľ preto vtedy filter zmenil, tak sa filter aplikoval len na tento zoznam (klient sa v zozname ukázal), ale v príslušnej agende sa jeho údaje nezobrazili, lebo zmenený globálny filter sa nestihol aplikovať na otvorenú agendu.
  • Odstránený bol problém s oneskoreným zobrazením údajov v kalendári neprítomností po zmene klienta.
  • Program nesprávne počítal vracaný podiel režijných nákladov na stravovanie v špeciálnom prípade, ak mal klient v dôsledku nízkeho príjmu zníženú úhradu za stravovanie (t.j. aj za režijné náklady) a ak počas neprítomnosti odobral nejaké jedlo (obvykle v deň odchodu a/alebo príchodu).
  • Odstránená bola chyba v tlačovej zostave „Vratky po neprítomnostiach”.
  • V mincovkách mohol byť v ojedinelých prípadoch nesprávne zobrazený počet bankoviek a mincí v súčtovom riadku spolu za zariadenie.
  • Odstránená bola chyba pri tlači individuálnych plánov, kedy v prípade ak mal klient na ten istý dátum evidované 2 individuálne plány, v prehľade sa zobrazil/vytlačil iba 1 cieľ, ku ktorému bola priradená realizácia a hodnotenie z oboch.
  • Vo verzii 1.6.0 sa nezobrazovali popisy niektorých vypočítavaných položiek, ktoré uľahčovali vytváranie užívateľských tlačových zostáv.
  • Ak užívateľ programu nezmenil pri kopírovaní užívateľskej zostavy jej názov, tak pri jej ukladaní program upozornil na duplicitu názvov. Po následnej zmene názvu a uložení zostavy sa ale dokument tvoriaci užívateľskú zostavu neskopíroval.