ÚDRŽBA 1.2.0

 1. Evidencia žiadaniek
  • Tlačidlo Pripomienka na paneli funkcií umožňuje pridať k ľubovoľnej žiadanke pripomienku. Po kliknutí naň sa zobrazí formulár Pripomienky s novým záznamom, v ktorom sú predplnené údaje, ktoré možno podľa potreby zmeniť a uložiť. Žiadanka, ku ktorej je alebo bola evidovaná pripomienka, má zvýraznený (červený) text tlačidla.
  • Tlačidlo Dokumenty umožňuje ku každej žiadanke pripojiť ľubovoľné dokumenty (súbory) – napr. sken papierovej žiadanky alebo výdajky materiálu, fotografie vykonaných prác apod. Ak sa k žiadanke pripojí nejaký dokument, text tlačidla sa zmení na červený. Tlačidlo otvára evidenciu Dokumenty, do ktorej možno či už pridať nové záznamy, alebo označiť (zaškrtnúť) existujúce dokumenty, ktoré majú byť k žiadanke pripojené. Kliknutím na tlačidlo Zobraz súbor možno príslušný dokument otvoriť resp. zobraziť.
  • Do položky História priamo na žiadanke sa automaticky zapisujú všetky zaevidované práce, spotrebovaný materiál, opravy počtu hodín, množstiev, cien atď., ako aj prípadný výmaz práce či materiálu zo žiadanky; a to vrátane dátumu, času a mena užívateľa, ktorý zmeny vykonal.
 2. Prehľady
  • Doplnené boli nové zostavy pre tlač žiadaniek:
   212: Žiadanka na údržbu - len práca (tlačivo A5)
   213: Žiadanka na údržbu - len práca (tlačivo A5 - na A4 hore)
   214: Žiadanka na údržbu - len práca (tlačivo A5 - na A4 dolu)
   215: Žiadanka na údržbu - len materiál (tlačivo A5)
   216: Žiadanka na údržbu - len materiál (tlačivo A5 - na A4 hore)
   217: Žiadanka na údržbu - len materiál (tlačivo A5 - na A4 dolu)
   Tak, ako vyplýva z názvov, zostavy č. 212 a 213 tlačia na papier formátu A5, zatiaľ čo ostatné zostavy tlačia na hornú alebo dolnú polovicu papiera formátu A4.
  • V prehľadoch týkajúcich sa prác a/alebo materiálov bolo umožnené zobraziť údaje aj za obdobie kratšie ako jeden mesiac.
  • Upravené boli tlačová zostavy:
   107: Náklady - po NS a žiadankách - stručný prehľad
   205: Žiadanka na údržbu
 3. Ostatné inovácie a opravy drobných chýb
  • V konfiguračných parametroch bola umožnená zmena formátu kódu NS, vrátane zmeny a presunu oddeľovačov. Nový formát sa automaticky premietne aj do NS evidovaných v číselníku a tabuľkách.
  • V evidencii Dokumenty bola položka Typ dokumentu zmenená na nepovinnú.
  • V prípade, ak bola v konfigurácii umožnená evidencia súpisu spotrebovaného materiálu, avšak používanie skladu materiálu bolo zakázané, program v niektorých prípadoch nedovolil ručne zadať názov príslušného spotrebovaného materiálu, príp. zobrazil chybové hlásenie. Problém bol odstránený.