SAZA 2.9.0 - nová verzia

18. september 2023

Doplnený Test krehkosti (FRAIL Scale).
Nová tlačová zostava Komplexný ošetrovateľský dekurz.
Poznámky a História zmien boli doplnené do všetkých agend.

DOPRAVA 1.0.1 - nová verzia

31. august 2023
  • nová voľba v menu – Import dávky 535 z UDZS
  • nová voľba v menu – Import dávky 793c zo ZP
  • nová voľba v menu – Import dávky 751c zo ZP

SAZA 2.8.2 - nová verzia

27. jún 2023

Možnosť urezať sumy na 2 desatinné miesta pred celkovým zaokrúhlením úhrad a vratiek.
Možnosť výberu klientov pre export dávok do ZP.
Nová zostava PÚVZ 4B (č. 505)

ÚDRŽBA 1.1.0

22. máj 2023

Doplnená kategorizácia žiadaniek (číselník typov), vyjadrenie skladníka…
Nové možnosti riadenia prístupu k žiadankám.
Viacero alternatív exportu do programu Centrál.

SAZA 2.8.1 - nová verzia

27. marec 2023

Automatický import čiarových kódov výkonov.
Nová agenda Činnosti sociálneho pracovníka.
Úprava exportu dávok do ZP.