SAZA 1.7.0 - nová verzia

11. november 2017
 • Rozšírenie zdravotnej agendy o evidenciu liekov a zdravotných pomôcok.
 • Voliteľný výpočet vratiek z plnej úhrady (aj v prípade zníženej úhrady platiteľa).
 • Možnosť individuálneho prerozdelenia celej vratky v ZSS na čiastky do rúk, na KPD a/alebo na VK.

SAZA 1.6.0 - nová verzia

17. júl 2017
 • Test kvality života podľa Spitzera (SQLI – Spitzer Quality of Life Index).
 • Tlačová zostava Mesačný sumár stravníkov.

SAZA 1.5.0 - nová verzia

26. jún 2017
 • Index telesnej hmotnosti (BMI).
 • Glasgowská stupnica hĺbky bezvedomia (GCS).
 • Odstránená chyba pri ukončení pobytu.

CENTRAL 3.70 - DOS - aktualizácia programu

21. jún 2017
 • V číselníku hospodárskych ukazovateľov bolo umožnené zadávanie vnútropodnikových účtov (8xx a 9xx).
 • Možnosť Exportu réžií za aktuálny mesiac podľa jednotlivých NS a vnútropodnikových účtov.

SAZA 1.4.1 - nová verzia

20. jún 2017
 • Export stravníkov pre program Kuchyňa.
 • Zmenená agenda Lekári a nálezy, doplnený číselník lekárskych odborností.
 • Nová agenda Nákupy.
 • Zmenený spôsob filtrovania klientov v tlačových zostavách umožňujúci aj individuálny výber.